Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 20

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 20

Acts 20:1 meta de to pausasqai ton qorubon proskalesamenoj o pauloj touj maqhtaj kai aspasamenoj echlqen poreuqhnai eij thn makedonian
20:2 dielqwn de ta merh ekeina kai parakalesaj autouj logw pollw hlqen eij thn ellada
20:3 poihsaj te mhnaj treij genomenhj autw epiboulhj upo twn ioudaiwn mellonti anagesqai eij thn surian egeneto gnwmh tou upostrefein dia makedoniaj
20:4 suneipeto de autw axri thj asiaj swpatroj beroiaioj qessalonikewn de aristarxoj kai sekoundoj kai gaioj derbaioj kai timoqeoj asianoi de tuxikoj kai trofimoj
20:5 outoi proelqontej emenon hmaj en trwadi
20:6 hmeij de ecepleusamen meta taj hmeraj twn azumwn apo filippwn kai hlqomen proj autouj eij thn trwada axrij hmerwn pente ou dietriyamen hmeraj epta
20:7 en de th mia twn sabbatwn sunhgmenwn twn maqhtwn tou klasai arton o pauloj dielegeto autoij mellwn ecienai th epaurion pareteinen te ton logon mexri mesonuktiou
20:8 hsan de lampadej ikanai en tw uperww ou hsan sunhgmenoi
20:9 kaqhmenoj de tij neaniaj onomati eutuxoj epi thj quridoj kataferomenoj upnw baqei dialegomenou tou paulou epi pleion katenexqeij apo tou upnou epesen apo tou tristegou katw kai hrqh nekroj
Acts 20:10 katabaj de o pauloj epepesen autw kai sumperilabwn eipen mh qorubeisqe h gar yuxh autou en autw estin
20:11 anabaj de kai klasaj arton kai geusamenoj ef ikanon te omilhsaj axrij aughj outwj echlqen
20:12 hgagon de ton paida zwnta kai pareklhqhsan ou metriwj
20:13 hmeij de proelqontej epi to ploion anhxqhmen eij thn asson ekeiqen mellontej analambanein ton paulon outwj gar hn diatetagmenoj mellwn autoj pezeuein
20:14 wj de sunebalen hmin eij thn asson analabontej auton hlqomen eij mitulhnhn
20:15 kakeiqen apopleusantej th epioush kathnthsamen antikru xiou th de etera parebalomen eij samon kai meinantej en trwgulliw th exomenh hlqomen eij milhton
20:16 ekrinen gar o pauloj parapleusai thn efeson opwj mh genhtai autw xronotribhsai en th asia espeuden gar ei dunaton hn autw thn hmeran thj penthkosthj genesqai eij ierosoluma
20:17 apo de thj milhtou pemyaj eij efeson metekalesato touj presbuterouj thj ekklhsiaj
20:18 wj de paregenonto proj auton eipen autoij umeij epistasqe apo prwthj hmeraj af hj epebhn eij thn asian pwj meq umwn ton panta xronon egenomhn
20:19 douleuwn tw kuriw meta pashj tapeinofrosunhj kai pollwn dakruwn kai peirasmwn twn sumbantwn moi en taij epiboulaij twn ioudaiwn
Acts 20:20 wj ouden upesteilamhn twn sumferontwn tou mh anaggeilai umin kai didacai umaj dhmosia kai kat oikouj
20:21 diamarturomenoj ioudaioij te kai ellhsin thn eij ton qeon metanoian kai pistin thn eij ton kurion hmwn ihsoun xriston
20:22 kai nun idou egw dedemenoj tw pneumati poreuomai eij ierousalhm ta en auth sunanthsonta moi mh eidwj
20:23 plhn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai legon oti desma me kai qliyeij menousin
20:24 all oudenoj logon poioumai oude exw thn yuxhn mou timian emautw wj teleiwsai ton dromon mou meta xaraj kai thn diakonian hn elabon para tou kuriou ihsou diamarturasqai to euaggelion thj xaritoj tou qeou
20:25 kai nun idou egw oida oti ouketi oyesqe to proswpon mou umeij pantej en oij dihlqon khrusswn thn basileian tou qeou
20:26 dio marturomai umin en th shmeron hmera oti kaqaroj egw apo tou aimatoj pantwn
20:27 ou gar upesteilamhn tou mh anaggeilai umin pasan thn boulhn tou qeou
20:28 prosexete oun eautoij kai panti tw poimniw en w umaj to pneuma to agion eqeto episkopouj poimainein thn ekklhsian tou qeou hn periepoihsato dia tou idiou aimatoj
20:29 egw gar oida touto oti eiseleusontai meta thn aficin mou lukoi bareij eij umaj mh feidomenoi tou poimniou
Acts 20:30 kai ec umwn autwn anasthsontai andrej lalountej diestrammena tou apospan touj maqhtaj opisw autwn
20:31 dio grhgoreite mnhmoneuontej oti trietian nukta kai hmeran ouk epausamhn meta dakruwn nouqetwn ena ekaston
20:32 kai ta nun paratiqemai umaj adelfoi tw qew kai tw logw thj xaritoj autou tw dunamenw epoikodomhsai kai dounai umin klhronomian en toij hgiasmenoij pasin
20:33 arguriou h xrusiou h imatismou oudenoj epequmhsa
20:34 autoi de ginwskete oti taij xreiaij mou kai toij ousin met emou uphrethsan ai xeirej autai
20:35 panta upedeica umin oti outwj kopiwntaj dei antilambanesqai twn asqenountwn mnhmoneuein te twn logwn tou kuriou ihsou oti autoj eipen makarion estin didonai mallon h lambanein
20:36 kai tauta eipwn qeij ta gonata autou sun pasin autoij proshucato
20:37 ikanoj de egeneto klauqmoj pantwn kai epipesontej epi ton traxhlon tou paulou katefiloun auton
20:38 odunwmenoi malista epi tw logw w eirhkei oti ouketi mellousin to proswpon autou qewrein proepempon de auton eij to ploion

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index