Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 27

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 27

Acts 27:1 wj de ekriqh tou apoplein hmaj eij thn italian paredidoun ton te paulon kai tinaj eterouj desmwtaj ekatontarxh onomati iouliw speirhj sebasthj
27:2 epibantej de ploiw adramutthnw mellontej plein touj kata thn asian topouj anhxqhmen ontoj sun hmin aristarxou makedonoj qessalonikewj
27:3 th te etera kathxqhmen eij sidwna filanqrwpwj te o ioulioj tw paulw xrhsamenoj epetreyen proj touj filouj poreuqenta epimeleiaj tuxein
27:4 kakeiqen anaxqentej upepleusamen thn kupron dia to touj anemouj einai enantiouj
27:5 to te pelagoj to kata thn kilikian kai pamfulian diapleusantej kathlqomen eij mura thj lukiaj
27:6 kakei eurwn o ekatontarxoj ploion alecandrinon pleon eij thn italian enebibasen hmaj eij auto
27:7 en ikanaij de hmeraij braduploountej kai molij genomenoi kata thn knidon mh prosewntoj hmaj tou anemou upepleusamen thn krhthn kata salmwnhn
27:8 molij te paralegomenoi authn hlqomen eij topon tina kaloumenon kalouj limenaj w egguj hn polij lasaia
27:9 ikanou de xronou diagenomenou kai ontoj hdh episfalouj tou plooj dia to kai thn nhsteian hdh parelhluqenai parhnei o pauloj
Acts 27:10 legwn autoij andrej qewrw oti meta ubrewj kai pollhj zhmiaj ou monon tou fortou kai tou ploiou alla kai twn yuxwn hmwn mellein esesqai ton ploun
27:11 o de ekatontarxoj tw kubernhth kai tw nauklhrw epeiqeto mallon h toij upo tou paulou legomenoij
27:12 aneuqetou de tou limenoj uparxontoj proj paraxeimasian oi pleiouj eqento boulhn anaxqhnai kakeiqen eipwj dunainto katanthsantej eij foinika paraxeimasai limena thj krhthj bleponta kata liba kai kata xwron
27:13 upopneusantoj de notou docantej thj proqesewj kekrathkenai arantej asson parelegonto thn krhthn
27:14 met ou polu de ebalen kat authj anemoj tufwnikoj o kaloumenoj eurokludwn
27:15 sunarpasqentoj de tou ploiou kai mh dunamenou antofqalmein tw anemw epidontej eferomeqa
27:16 nhsion de ti upodramontej kaloumenon klaudhn molij isxusamen perikrateij genesqai thj skafhj
27:17 hn arantej bohqeiaij exrwnto upozwnnuntej to ploion foboumenoi te mh eij thn surtin ekpeswsin xalasantej to skeuoj outwj eferonto
27:18 sfodrwj de xeimazomenwn hmwn th echj ekbolhn epoiounto
27:19 kai th trith autoxeirej thn skeuhn tou ploiou erriyamen
Acts 27:20 mhte de hliou mhte astrwn epifainontwn epi pleionaj hmeraj xeimwnoj te ouk oligou epikeimenou loipon perihreito pasa elpij tou swzesqai hmaj
27:21 pollhj de asitiaj uparxoushj tote staqeij o pauloj en mesw autwn eipen edei men w andrej peiqarxhsantaj moi mh anagesqai apo thj krhthj kerdhsai te thn ubrin tauthn kai thn zhmian
27:22 kai ta nun parainw umaj euqumein apobolh gar yuxhj oudemia estai ec umwn plhn tou ploiou
27:23 paresth gar moi th nukti tauth aggeloj tou qeou ou eimi w kai latreuw
27:24 legwn mh fobou paule kaisari se dei parasthnai kai idou kexaristai soi o qeoj pantaj touj pleontaj meta sou
27:25 dio euqumeite andrej pisteuw gar tw qew oti outwj estai kaq on tropon lelalhtai moi
27:26 eij nhson de tina dei hmaj ekpesein
27:27 wj de tessareskaidekath nuc egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson thj nuktoj upenooun oi nautai prosagein tina autoij xwran
27:28 kai bolisantej euron orguiaj eikosi braxu de diasthsantej kai palin bolisantej euron orguiaj dekapente
27:29 foboumenoi te mhpwj eij traxeij topouj ekpeswmen ek prumnhj riyantej agkuraj tessaraj huxonto hmeran genesqai
Acts 27:30 twn de nautwn zhtountwn fugein ek tou ploiou kai xalasantwn thn skafhn eij thn qalassan profasei wj ek prwraj mellontwn agkuraj ekteinein
27:31 eipen o pauloj tw ekatontarxh kai toij stratiwtaij ean mh outoi meinwsin en tw ploiw umeij swqhnai ou dunasqe
27:32 tote oi stratiwtai apekoyan ta sxoinia thj skafhj kai eiasan authn ekpesein
27:33 axri de ou emellen hmera ginesqai parekalei o pauloj apantaj metalabein trofhj legwn tessareskaidekathn shmeron hmeran prosdokwntej asitoi diateleite mhden proslabomenoi
27:34 dio parakalw umaj proslabein trofhj touto gar proj thj umeteraj swthriaj uparxei oudenoj gar umwn qric ek thj kefalhj peseitai
27:35 eipwn de tauta kai labwn arton euxaristhsen tw qew enwpion pantwn kai klasaj hrcato esqiein
27:36 euqumoi de genomenoi pantej kai autoi proselabonto trofhj
27:37 hmen de en tw ploiw ai pasai yuxai diakosiai ebdomhkontaec
27:38 koresqentej de trofhj ekoufizon to ploion ekballomenoi ton siton eij thn qalassan
27:39 ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun exonta aigialon eij on ebouleusanto ei dunainto ecwsai to ploion
Acts 27:40 kai taj agkuraj perielontej eiwn eij thn qalassan ama anentej taj zeukthriaj twn phdaliwn kai eparantej ton artemona th pneoush kateixon eij ton aigialon
27:41 peripesontej de eij topon diqalasson epwkeilan thn naun kai h men prwra ereisasa emeinen asaleutoj h de prumna elueto upo thj biaj twn kumatwn
27:42 twn de stratiwtwn boulh egeneto ina touj desmwtaj apokteinwsin mh tij ekkolumbhsaj diafugoi
27:43 o de ekatontarxoj boulomenoj diaswsai ton paulon ekwlusen autouj tou boulhmatoj ekeleusen te touj dunamenouj kolumban aporriyantaj prwtouj epi thn ghn ecienai
27:44 kai touj loipouj ouj men epi sanisin ouj de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outwj egeneto pantaj diaswqhnai epi thn ghn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index