Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 28

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 28

Acts 28:1 kai diaswqentej tote epegnwsan oti melith h nhsoj kaleitai
28:2 oi de barbaroi pareixon ou thn tuxousan filanqrwpian hmin anayantej gar puran proselabonto pantaj hmaj dia ton ueton ton efestwta kai dia to yuxoj
28:3 sustreyantoj de tou paulou fruganwn plhqoj kai epiqentoj epi thn puran exidna ek thj qermhj ecelqousa kaqhyen thj xeiroj autou
28:4 wj de eidon oi barbaroi kremamenon to qhrion ek thj xeiroj autou elegon proj allhlouj pantwj foneuj estin o anqrwpoj outoj on diaswqenta ek thj qalasshj h dikh zhn ouk eiasen
28:5 o men oun apotinacaj to qhrion eij to pur epaqen ouden kakon
28:6 oi de prosedokwn auton mellein pimprasqai h katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai qewrountwn mhden atopon eij auton ginomenon metaballomenoi elegon qeon auton einai
28:7 en de toij peri ton topon ekeinon uphrxen xwria tw prwtw thj nhsou onomati popliw oj anadecamenoj hmaj treij hmeraj filofronwj ecenisen
28:8 egeneto de ton patera tou popliou puretoij kai dusenteria sunexomenon katakeisqai proj on o pauloj eiselqwn kai proseucamenoj epiqeij taj xeiraj autw iasato auton
28:9 toutou oun genomenou kai oi loipoi oi exontej asqeneiaj en th nhsw proshrxonto kai eqerapeuonto
Acts 28:10 oi kai pollaij timaij etimhsan hmaj kai anagomenoij epeqento ta proj thn xreian
28:11 meta de treij mhnaj anhxqhmen en ploiw parakexeimakoti en th nhsw alecandrinw parashmw dioskouroij
28:12 kai kataxqentej eij surakousaj epemeinamen hmeraj treij
28:13 oqen perielqontej kathnthsamen eij rhgion kai meta mian hmeran epigenomenou notou deuteraioi hlqomen eij potiolouj
28:14 ou eurontej adelfouj pareklhqhmen ep autoij epimeinai hmeraj epta kai outwj eij thn rwmhn hlqomen
28:15 kakeiqen oi adelfoi akousantej ta peri hmwn echlqon eij apanthsin hmin axrij appiou forou kai triwn tabernwn ouj idwn o pauloj euxaristhsaj tw qew elaben qarsoj
28:16 ote de hlqomen eij rwmhn o ekatontarxoj paredwken touj desmiouj tw stratopedarxh tw de paulw epetraph menein kaq eauton sun tw fulassonti auton stratiwth
28:17 egeneto de meta hmeraj treij sugkalesasqai ton paulon touj ontaj twn ioudaiwn prwtouj sunelqontwn de autwn elegen proj autouj andrej adelfoi egw ouden enantion poihsaj tw law h toij eqesin toij patrwoij desmioj ec ierosolumwn paredoqhn eij taj xeiraj twn rwmaiwn
28:18 oitinej anakrinantej me eboulonto apolusai dia to mhdemian aitian qanatou uparxein en emoi
28:19 antilegontwn de twn ioudaiwn hnagkasqhn epikalesasqai kaisara oux wj tou eqnouj mou exwn ti kathgorhsai
Acts 28:20 dia tauthn oun thn aitian parekalesa umaj idein kai proslalhsai eneken gar thj elpidoj tou israhl thn alusin tauthn perikeimai
28:21 oi de proj auton eipon hmeij oute grammata peri sou edecameqa apo thj ioudaiaj oute paragenomenoj tij twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron
28:22 acioumen de para sou akousai a froneij peri men gar thj airesewj tauthj gnwston estin hmin oti pantaxou antilegetai
28:23 tacamenoi de autw hmeran hkon proj auton eij thn cenian pleionej oij ecetiqeto diamarturomenoj thn basileian tou qeou peiqwn te autouj ta peri tou ihsou apo te tou nomou mwsewj kai twn profhtwn apo prwi ewj esperaj
28:24 kai oi men epeiqonto toij legomenoij oi de hpistoun
28:25 asumfwnoi de ontej proj allhlouj apeluonto eipontoj tou paulou rhma en oti kalwj to pneuma to agion elalhsen dia hsaiou tou profhtou proj touj pateraj hmwn
28:26 legon poreuqhti proj ton laon touton kai eipe akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontej bleyete kai ou mh idhte
28:27 epaxunqh gar h kardia tou laou toutou kai toij wsin barewj hkousan kai touj ofqalmouj autwn ekammusan mhpote idwsin toij ofqalmoij kai toij wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouj
28:28 gnwston oun estw umin oti toij eqnesin apestalh to swthrion tou qeou autoi kai akousontai
28:29 kai tauta autou eipontoj aphlqon oi ioudaioi pollhn exontej en eautoij suzhthsin
Acts 28:30 emeinen de o pauloj dietian olhn en idiw misqwmati kai apedexeto pantaj touj eisporeuomenouj proj auton
28:31 khrusswn thn basileian tou qeou kai didaskwn ta peri tou kuriou ihsou xristou meta pashj parrhsiaj akwlutwj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index