Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 8

Acts 8:1 sauloj de hn suneudokwn th anairesei autou egeneto de en ekeinh th hmera diwgmoj megaj epi thn ekklhsian thn en ierosolumoij pantej te diesparhsan kata taj xwraj thj ioudaiaj kai samareiaj plhn twn apostolwn
8:2 sunekomisan de ton stefanon andrej eulabeij kai epoihsanto kopeton megan ep autw
8:3 sauloj de elumaineto thn ekklhsian kata touj oikouj eisporeuomenoj surwn te andraj kai gunaikaj paredidou eij fulakhn
8:4 oi men oun diasparentej dihlqon euaggelizomenoi ton logon
8:5 filippoj de katelqwn eij polin thj samareiaj ekhrussen autoij ton xriston
8:6 proseixon te oi oxloi toij legomenoij upo tou filippou omoqumadon en tw akouein autouj kai blepein ta shmeia a epoiei
8:7 pollwn gar twn exontwn pneumata akaqarta bownta megalh fwnh echrxeto polloi de paralelumenoi kai xwloi eqerapeuqhsan
8:8 kai egeneto xara megalh en th polei ekeinh
8:9 anhr de tij onomati simwn prouphrxen en th polei mageuwn kai ecistwn to eqnoj thj samareiaj legwn einai tina eauton megan
Acts 8:10 w proseixon pantej apo mikrou ewj megalou legontej outoj estin h dunamij tou qeou h megalh
8:11 proseixon de autw dia to ikanw xronw taij mageiaij ecestakenai autouj
8:12 ote de episteusan tw filippw euaggelizomenw ta peri thj basileiaj tou qeou kai tou onomatoj tou ihsou xristou ebaptizonto andrej te kai gunaikej
8:13 o de simwn kai autoj episteusen kai baptisqeij hn proskarterwn tw filippw qewrwn te dunameij kai shmeia ginomena ecistato
8:14 akousantej de oi en ierosolumoij apostoloi oti dedektai h samareia ton logon tou qeou apesteilan proj autouj ton petron kai iwannhn
8:15 oitinej katabantej proshucanto peri autwn opwj labwsin pneuma agion
8:16 oupw gar hn ep oudeni autwn epipeptwkoj monon de bebaptismenoi uphrxon eij to onoma tou kuriou ihsou
8:17 tote epetiqoun taj xeiraj ep autouj kai elambanon pneuma agion
8:18 qeasamenoj de o simwn oti dia thj epiqesewj twn xeirwn twn apostolwn didotai to pneuma to agion proshnegken autoij xrhmata
8:19 legwn dote kamoi thn ecousian tauthn ina w ean epiqw taj xeiraj lambanh pneuma agion
Acts 8:20 petroj de eipen proj auton to argurion sou sun soi eih eij apwleian oti thn dwrean tou qeou enomisaj dia xrhmatwn ktasqai
8:21 ouk estin soi merij oude klhroj en tw logw toutw h gar kardia sou ouk estin euqeia enwpion tou qeou
8:22 metanohson oun apo thj kakiaj sou tauthj kai dehqhti tou qeou ei ara afeqhsetai soi h epinoia thj kardiaj sou
8:23 eij gar xolhn pikriaj kai sundesmon adikiaj orw se onta
8:24 apokriqeij de o simwn eipen dehqhte umeij uper emou proj ton kurion opwj mhden epelqh ep eme wn eirhkate
8:25 oi men oun diamarturamenoi kai lalhsantej ton logon tou kuriou upestreyan eij ierousalhm pollaj te kwmaj twn samareitwn euhggelisanto
8:26 aggeloj de kuriou elalhsen proj filippon legwn anasthqi kai poreuou kata meshmbrian epi thn odon thn katabainousan apo ierousalhm eij gazan auth estin erhmoj
8:27 kai anastaj eporeuqh kai idou anhr aiqioy eunouxoj dunasthj kandakhj thj basilisshj aiqiopwn oj hn epi pashj thj gazhj authj oj elhluqei proskunhswn eij ierousalhm
8:28 hn te upostrefwn kai kaqhmenoj epi tou armatoj autou aneginwsken ton profhthn hsaian
8:29 eipen de to pneuma tw filippw proselqe kai kollhqhti tw armati toutw
Acts 8:30 prosdramwn de o filippoj hkousen autou anaginwskontoj ton profhthn hsaian kai eipen ara ge ginwskeij a anaginwskeij
8:31 o de eipen pwj gar an dunaimhn ean mh tij odhghsh me parekalesen te ton filippon anabanta kaqisai sun autw
8:32 h de perioxh thj grafhj hn aneginwsken hn auth wj probaton epi sfaghn hxqh kai wj amnoj enantion tou keirontoj auton afwnoj outwj ouk anoigei to stoma autou
8:33 en th tapeinwsei autou h krisij autou hrqh thn de genean autou tij dihghsetai oti airetai apo thj ghj h zwh autou
8:34 apokriqeij de o eunouxoj tw filippw eipen deomai sou peri tinoj o profhthj legei touto peri eautou h peri eterou tinoj
8:35 anoicaj de o filippoj to stoma autou kai arcamenoj apo thj grafhj tauthj euhggelisato autw ton ihsoun
8:36 wj de eporeuonto kata thn odon hlqon epi ti udwr kai fhsin o eunouxoj idou udwr ti kwluei me baptisqhnai
8:37 eipen de o filippoj ei pisteueij ec olhj thj kardiaj ecestin apokriqeij de eipen pisteuw ton uion tou qeou einai ton ihsoun xriston
8:38 kai ekeleusen sthnai to arma kai katebhsan amfoteroi eij to udwr o te filippoj kai o eunouxoj kai ebaptisen auton
8:39 ote de anebhsan ek tou udatoj pneuma kuriou hrpasen ton filippon kai ouk eiden auton ouketi o eunouxoj eporeueto gar thn odon autou xairwn
Acts 8:40 filippoj de eureqh eij azwton kai dierxomenoj euhggelizeto taj poleij pasaj ewj tou elqein auton eij kaisareian

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index