Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 13

Acts 13:1 hsan de tinej en antioxeia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaj kai sumewn o kaloumenoj niger kai loukioj o kurhnaioj manahn te hrwdou tou tetrarxou suntrofoj kai sauloj
13:2 leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton te barnaban kai ton saulon eij to ergon o proskeklhmai autouj
13:3 tote nhsteusantej kai proseucamenoi kai epiqentej taj xeiraj autoij apelusan
13:4 outoi men oun ekpemfqentej upo tou pneumatoj tou agiou kathlqon eij thn seleukeian ekeiqen te apepleusan eij thn kupron
13:5 kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taij sunagwgaij twn ioudaiwn eixon de kai iwannhn uphrethn
13:6 dielqontej de thn nhson axri pafou euron tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsouj
13:7 oj hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoj proskalesamenoj barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou
13:8 anqistato de autoij elumaj o magoj outwj gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thj pistewj
13:9 sauloj de o kai pauloj plhsqeij pneumatoj agiou kai atenisaj eij auton
Acts 13:10 eipen w plhrhj pantoj dolou kai pashj radiourgiaj uie diabolou exqre pashj dikaiosunhj ou paush diastrefwn taj odouj kuriou taj euqeiaj
13:11 kai nun idou xeir tou kuriou epi se kai esh tufloj mh blepwn ton hlion axri kairou paraxrhma de epepesen ep auton axluj kai skotoj kai periagwn ezhtei xeiragwgouj
13:12 tote idwn o anqupatoj to gegonoj episteusen ekplhssomenoj epi th didaxh tou kuriou
13:13 anaxqentej de apo thj pafou oi peri ton paulon hlqon eij perghn thj pamfuliaj iwannhj de apoxwrhsaj ap autwn upestreyen eij ierosoluma
13:14 autoi de dielqontej apo thj perghj paregenonto eij antioxeian thj pisidiaj kai eiselqontej eij thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan
13:15 meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arxisunagwgoi proj autouj legontej andrej adelfoi ei estin logoj en umin paraklhsewj proj ton laon legete
13:16 anastaj de pauloj kai kataseisaj th xeiri eipen andrej israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate
13:17 o qeoj tou laou toutou israhl ecelecato touj pateraj hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta braxionoj uyhlou echgagen autouj ec authj
13:18 kai wj tessarakontaeth xronon etropoforhsen autouj en th erhmw
13:19 kai kaqelwn eqnh epta en gh xanaan kateklhrodothsen autoij thn ghn autwn
Acts 13:20 kai meta tauta wj etesin tetrakosioij kai penthkonta edwken kritaj ewj samouhl tou profhtou
13:21 kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoij o qeoj ton saoul uion kij andra ek fulhj beniamin eth tessarakonta
13:22 kai metasthsaj auton hgeiren autoij ton dabid eij basilea w kai eipen marturhsaj euron dabid ton tou iessai andra kata thn kardian mou oj poihsei panta ta qelhmata mou
13:23 toutou o qeoj apo tou spermatoj kat epaggelian hgeiren tw israhl swthra ihsoun
13:24 prokhrucantoj iwannou pro proswpou thj eisodou autou baptisma metanoiaj panti tw law israhl
13:25 wj de eplhrou o iwannhj ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou erxetai met eme ou ouk eimi acioj to upodhma twn podwn lusai
13:26 andrej adelfoi uioi genouj abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logoj thj swthriaj tauthj apestalh
13:27 oi gar katoikountej en ierousalhm kai oi arxontej autwn touton agnohsantej kai taj fwnaj twn profhtwn taj kata pan sabbaton anaginwskomenaj krinantej eplhrwsan
13:28 kai mhdemian aitian qanatou eurontej hthsanto pilaton anaireqhnai auton
13:29 wj de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kaqelontej apo tou culou eqhkan eij mnhmeion
Acts 13:30 o de qeoj hgeiren auton ek nekrwn
13:31 oj wfqh epi hmeraj pleiouj toij sunanabasin autw apo thj galilaiaj eij ierousalhm oitinej eisin marturej autou proj ton laon
13:32 kai hmeij umaj euaggelizomeqa thn proj touj pateraj epaggelian genomenhn oti tauthn o qeoj ekpeplhrwken toij teknoij autwn hmin anasthsaj ihsoun
13:33 wj kai en tw yalmw tw deuterw gegraptai uioj mou ei su egw shmeron gegennhka se
13:34 oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eij diafqoran outwj eirhken oti dwsw umin ta osia dabid ta pista
13:35 dio kai en eterw legei ou dwseij ton osion sou idein diafqoran
13:36 dabid men gar idia genea uphrethsaj th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proj touj pateraj autou kai eiden diafqoran
13:37 on de o qeoj hgeiren ouk eiden diafqoran
13:38 gnwston oun estw umin andrej adelfoi oti dia toutou umin afesij amartiwn kataggelletai
13:39 kai apo pantwn wn ouk hdunhqhte en tw nomw mwsewj dikaiwqhnai en toutw paj o pisteuwn dikaioutai
Acts 13:40 blepete oun mh epelqh ef umaj to eirhmenon en toij profhtaij
13:41 idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon egw ergazomai en taij hmeraij umwn ergon w ou mh pisteushte ean tij ekdihghtai umin
13:42 eciontwn de ek thj sunagwghj twn ioudaiwn parekaloun ta eqnh eij to metacu sabbaton lalhqhnai autoij ta rhmata tauta
13:43 luqeishj de thj sunagwghj hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitinej proslalountej autoij epeiqon autouj epimenein th xariti tou qeou
13:44 tw de erxomenw sabbatw sxedon pasa h polij sunhxqh akousai ton logon tou qeou
13:45 idontej de oi ioudaioi touj oxlouj eplhsqhsan zhlou kai antelegon toij upo tou paulou legomenoij antilegontej kai blasfhmountej
13:46 parrhsiasamenoi de o pauloj kai o barnabaj eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk aciouj krinete eautouj thj aiwniou zwhj idou strefomeqa eij ta eqnh
13:47 outwj gar entetaltai hmin o kurioj teqeika se eij fwj eqnwn tou einai se eij swthrian ewj esxatou thj ghj
13:48 akouonta de ta eqnh exairon kai edocazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eij zwhn aiwnion
13:49 diefereto de o logoj tou kuriou di olhj thj xwraj
Acts 13:50 oi de ioudaioi parwtrunan taj sebomenaj gunaikaj kai taj eusxhmonaj kai touj prwtouj thj polewj kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai ecebalon autouj apo twn oriwn autwn
13:51 oi de ektinacamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autouj hlqon eij ikonion
13:52 oi de maqhtai eplhrounto xaraj kai pneumatoj agiou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index