Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 15

Acts 15:1 kai tinej katelqontej apo thj ioudaiaj edidaskon touj adelfouj oti ean mh peritemnhsqe tw eqei mwusewj ou dunasqe swqhnai
15:2 genomenhj oun stasewj kai suzhthsewj ouk olighj tw paulw kai tw barnaba proj autouj etacan anabainein paulon kai barnaban kai tinaj allouj ec autwn proj touj apostolouj kai presbuterouj eij ierousalhm peri tou zhthmatoj toutou
15:3 oi men oun propemfqentej upo thj ekklhsiaj dihrxonto thn foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun xaran megalhn pasin toij adelfoij
15:4 paragenomenoi de eij ierousalhm apedexqhsan upo thj ekklhsiaj kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeoj epoihsen met autwn
15:5 ecanesthsan de tinej twn apo thj airesewj twn farisaiwn pepisteukotej legontej oti dei peritemnein autouj paraggellein te threin ton nomon mwusewj
15:6 sunhxqhsan de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou
15:7 pollhj de suzhthsewj genomenhj anastaj petroj eipen proj autouj andrej adelfoi umeij epistasqe oti af hmerwn arxaiwn o qeoj en hmin ecelecato dia tou stomatoj mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai
15:8 kai o kardiognwsthj qeoj emarturhsen autoij douj autoij to pneuma to agion kaqwj kai hmin
15:9 kai ouden diekrinen metacu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisaj taj kardiaj autwn
Acts 15:10 nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton traxhlon twn maqhtwn on oute oi paterej hmwn oute hmeij isxusamen bastasai
15:11 alla dia thj xaritoj kuriou ihsou xristou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi
15:12 esighsen de pan to plhqoj kai hkouon barnaba kai paulou echgoumenwn osa epoihsen o qeoj shmeia kai terata en toij eqnesin di autwn
15:13 meta de to sighsai autouj apekriqh iakwboj legwn andrej adelfoi akousate mou
15:14 sumewn echghsato kaqwj prwton o qeoj epeskeyato labein ec eqnwn laon epi tw onomati autou
15:15 kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqwj gegraptai
15:16 meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dabid thn peptwkuian kai ta kateskammena authj anoikodomhsw kai anorqwsw authn
15:17 opwj an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ouj epikeklhtai to onoma mou ep autouj legei kurioj o poiwn tauta panta
15:18 gnwsta ap aiwnoj estin tw qew panta ta erga autou
15:19 dio egw krinw mh parenoxlein toij apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon
Acts 15:20 alla episteilai autoij tou apexesqai apo twn alisghmatwn twn eidwlwn kai thj porneiaj kai tou pniktou kai tou aimatoj
15:21 mwshj gar ek genewn arxaiwn kata polin touj khrussontaj auton exei en taij sunagwgaij kata pan sabbaton anaginwskomenoj
15:22 tote edocen toij apostoloij kai toij presbuteroij sun olh th ekklhsia eklecamenouj andraj ec autwn pemyai eij antioxeian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsaban kai silan andraj hgoumenouj en toij adelfoij
15:23 grayantej dia xeiroj autwn tade oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelfoi toij kata thn antioxeian kai surian kai kilikian adelfoij toij ec eqnwn xairein
15:24 epeidh hkousamen oti tinej ec hmwn ecelqontej etaracan umaj logoij anaskeuazontej taj yuxaj umwn legontej peritemnesqai kai threin ton nomon oij ou diesteilameqa
15:25 edocen hmin genomenoij omoqumadon eklecamenouj andraj pemyai proj umaj sun toij agaphtoij hmwn barnaba kai paulw
15:26 anqrwpoij paradedwkosin taj yuxaj autwn uper tou onomatoj tou kuriou hmwn ihsou xristou
15:27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autouj dia logou apaggellontaj ta auta
15:28 edocen gar tw agiw pneumati kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baroj plhn twn epanagkej toutwn
15:29 apexesqai eidwloqutwn kai aimatoj kai pniktou kai porneiaj ec wn diathrountej eautouj eu pracete errwsqe
Acts 15:30 oi men oun apoluqentej hlqon eij antioxeian kai sunagagontej to plhqoj epedwkan thn epistolhn
15:31 anagnontej de exarhsan epi th paraklhsei
15:32 ioudaj de kai silaj kai autoi profhtai ontej dia logou pollou parekalesan touj adelfouj kai epesthrican
15:33 poihsantej de xronon apeluqhsan met eirhnhj apo twn adelfwn proj touj apostolouj
15:34 edocen de tw sila epimeinai autou
15:35 pauloj de kai barnabaj dietribon en antioxeia didaskontej kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou
15:36 meta de tinaj hmeraj eipen pauloj proj barnaban epistreyantej dh episkeywmeqa touj adelfouj hmwn kata pasan polin en aij kathggeilamen ton logon tou kuriou pwj exousin
15:37 barnabaj de ebouleusato sumparalabein ton iwannhn ton kaloumenon markon
15:38 pauloj de hciou ton apostanta ap autwn apo pamfuliaj kai mh sunelqonta autoij eij to ergon mh sumparalabein touton
15:39 egeneto oun parocusmoj wste apoxwrisqhnai autouj ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eij kupron
Acts 15:40 pauloj de epilecamenoj silan echlqen paradoqeij th xariti tou qeou upo twn adelfwn
15:41 dihrxeto de thn surian kai kilikian episthrizwn taj ekklhsiaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index