Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 10

Acts 10:1 anhr de tij hn en kaisareia onomati kornhlioj ekatontarxhj ek speirhj thj kaloumenhj italikhj
10:2 eusebhj kai foboumenoj ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn te elehmosunaj pollaj tw law kai deomenoj tou qeou diapantoj
10:3 eiden en oramati fanerwj wsei wran ennathn thj hmeraj aggelon tou qeou eiselqonta proj auton kai eiponta autw kornhlie
10:4 o de atenisaj autw kai emfoboj genomenoj eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseuxai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eij mnhmosunon enwpion tou qeou
10:5 kai nun pemyon eij iopphn andraj kai metapemyai simwna oj epikaleitai petroj
10:6 outoj cenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan outoj lalhsei soi ti se dei poiein
10:7 wj de aphlqen o aggeloj o lalwn tw kornhliw fwnhsaj duo twn oiketwn autou kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw
10:8 kai echghsamenoj autoij apanta apesteilen autouj eij thn iopphn
10:9 th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petroj epi to dwma proseucasqai peri wran ekthn
Acts 10:10 egeneto de prospeinoj kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de ekeinwn epepesen ep auton ekstasij
10:11 kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep auton skeuoj ti wj oqonhn megalhn tessarsin arxaij dedemenon kai kaqiemenon epi thj ghj
10:12 en w uphrxen panta ta tetrapoda thj ghj kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou
10:13 kai egeneto fwnh proj auton anastaj petre quson kai fage
10:14 o de petroj eipen mhdamwj kurie oti oudepote efagon pan koinon h akaqarton
10:15 kai fwnh palin ek deuterou proj auton a o qeoj ekaqarisen su mh koinou
10:16 touto de egeneto epi trij kai palin anelhfqh to skeuoj eij ton ouranon
10:17 wj de en eautw dihporei o petroj ti an eih to orama o eiden kai idou oi andrej oi apestalmenoi apo tou kornhliou dierwthsantej thn oikian simwnoj epesthsan epi ton pulwna
10:18 kai fwnhsantej epunqanonto ei simwn o epikaloumenoj petroj enqade cenizetai
10:19 tou de petrou enqumoumenou peri tou oramatoj eipen autw to pneuma idou andrej treij zhtousin se
Acts 10:20 alla anastaj katabhqi kai poreuou sun autoij mhden diakrinomenoj dioti egw apestalka autouj
10:21 katabaj de petroj proj touj andraj touj apestalmenouj apo tou kornhliou proj auton eipen idou egw eimi on zhteite tij h aitia di hn pareste
10:22 oi de eipon kornhlioj ekatontarxhj anhr dikaioj kai foboumenoj ton qeon marturoumenoj te upo olou tou eqnouj twn ioudaiwn exrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se eij ton oikon autou kai akousai rhmata para sou
10:23 eiskalesamenoj oun autouj ecenisen th de epaurion o petroj echlqen sun autoij kai tinej twn adelfwn twn apo thj iopphj sunhlqon autw
10:24 kai th epaurion eishlqon eij thn kaisareian o de kornhlioj hn prosdokwn autouj sugkalesamenoj touj suggeneij autou kai touj anagkaiouj filouj
10:25 wj de egeneto eiselqein ton petron sunanthsaj autw o kornhlioj peswn epi touj podaj prosekunhsen
10:26 o de petroj auton hgeiren legwn anasthqi kagw autoj anqrwpoj eimi
10:27 kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqotaj pollouj
10:28 efh te proj autouj umeij epistasqe wj aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h proserxesqai allofulw kai emoi o qeoj edeicen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon
10:29 dio kai anantirrhtwj hlqon metapemfqeij punqanomai oun tini logw metepemyasqe me
Acts 10:30 kai o kornhlioj efh apo tetarthj hmeraj mexri tauthj thj wraj hmhn nhsteuwn kai thn ennathn wran proseuxomenoj en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra
10:31 kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuxh kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou
10:32 pemyon oun eij iopphn kai metakalesai simwna oj epikaleitai petroj outoj cenizetai en oikia simwnoj bursewj para qalassan oj paragenomenoj lalhsei soi
10:33 ecauthj oun epemya proj se su te kalwj epoihsaj paragenomenoj nun oun pantej hmeij enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou qeou
10:34 anoicaj de petroj to stoma eipen ep alhqeiaj katalambanomai oti ouk estin proswpolhpthj o qeoj
10:35 all en panti eqnei o foboumenoj auton kai ergazomenoj dikaiosunhn dektoj autw estin
10:36 ton logon on apesteilen toij uioij israhl euaggelizomenoj eirhnhn dia ihsou xristou outoj estin pantwn kurioj
10:37 umeij oidate to genomenon rhma kaq olhj thj ioudaiaj arcamenon apo thj galilaiaj meta to baptisma o ekhrucen iwannhj
10:38 ihsoun ton apo nazareq wj exrisen auton o qeoj pneumati agiw kai dunamei oj dihlqen euergetwn kai iwmenoj pantaj touj katadunasteuomenouj upo tou diabolou oti o qeoj hn met autou
10:39 kai hmeij esmen marturej pantwn wn epoihsen en te th xwra twn ioudaiwn kai en ierousalhm on aneilon kremasantej epi culou
Acts 10:40 touton o qeoj hgeiren th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai
10:41 ou panti tw law alla martusin toij prokexeirotonhmenoij upo tou qeou hmin oitinej sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn
10:42 kai parhggeilen hmin khrucai tw law kai diamarturasqai oti autoj estin o wrismenoj upo tou qeou krithj zwntwn kai nekrwn
10:43 toutw pantej oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatoj autou panta ton pisteuonta eij auton
10:44 eti lalountoj tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantaj touj akouontaj ton logon
10:45 kai ecesthsan oi ek peritomhj pistoi osoi sunhlqon tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou agiou pneumatoj ekkexutai
10:46 hkouon gar autwn lalountwn glwssaij kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh o petroj
10:47 mhti to udwr kwlusai dunatai tij tou mh baptisqhnai toutouj oitinej to pneuma to agion elabon kaqwj kai hmeij
10:48 prosetacen te autouj baptisqhnai en tw onomati tou kuriou tote hrwthsan auton epimeinai hmeraj tinaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index