Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 2

Acts 2:1 kai en tw sumplhrousqai thn hmeran thj penthkosthj hsan apantej omoqumadon epi to auto
2:2 kai egeneto afnw ek tou ouranou hxoj wsper feromenhj pnohj biaiaj kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi
2:3 kai wfqhsan autoij diamerizomenai glwssai wsei puroj ekaqisen te ef ena ekaston autwn
2:4 kai eplhsqhsan apantej pneumatoj agiou kai hrcanto lalein eteraij glwssaij kaqwj to pneuma edidou autoij apofqeggesqai
2:5 hsan de en ierousalhm katoikountej ioudaioi andrej eulabeij apo pantoj eqnouj twn upo ton ouranon
2:6 genomenhj de thj fwnhj tauthj sunhlqen to plhqoj kai sunexuqh oti hkouon eij ekastoj th idia dialektw lalountwn autwn
2:7 ecistanto de pantej kai eqaumazon legontej proj allhlouj ouk idou pantej outoi eisin oi lalountej galilaioi
2:8 kai pwj hmeij akouomen ekastoj th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen
2:9 parqoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikountej thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian
Acts 2:10 frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh thj libuhj thj kata kurhnhn kai oi epidhmountej rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi
2:11 krhtej kai arabej akouomen lalountwn autwn taij hmeteraij glwssaij ta megaleia tou qeou
2:12 ecistanto de pantej kai dihporoun alloj proj allon legontej ti an qeloi touto einai
2:13 eteroi de xleuazontej elegon oti gleukouj memestwmenoi eisin
2:14 staqeij de petroj sun toij endeka ephren thn fwnhn autou kai apefqegcato autoij andrej ioudaioi kai oi katoikountej ierousalhm apantej touto umin gnwston estw kai enwtisasqe ta rhmata mou
2:15 ou gar wj umeij upolambanete outoi mequousin estin gar wra trith thj hmeraj
2:16 alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl
2:17 kai estai en taij esxataij hmeraij legei o qeoj ekxew apo tou pneumatoj mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugaterej umwn kai oi neaniskoi umwn oraseij oyontai kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai
2:18 kai ge epi touj doulouj mou kai epi taj doulaj mou en taij hmeraij ekeinaij ekxew apo tou pneumatoj mou kai profhteusousin
2:19 kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi thj ghj katw aima kai pur kai atmida kapnou
Acts 2:20 o hlioj metastrafhsetai eij skotoj kai h selhnh eij aima prin h elqein thn hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh
2:21 kai estai paj oj an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai
2:22 andrej israhlitai akousate touj logouj toutouj ihsoun ton nazwraion andra apo tou qeou apodedeigmenon eij umaj dunamesin kai terasin kai shmeioij oij epoihsen di autou o qeoj en mesw umwn kaqwj kai autoi oidate
2:23 touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou qeou ekdoton labontej dia xeirwn anomwn prosphcantej aneilete
2:24 on o qeoj anesthsen lusaj taj wdinaj tou qanatou kaqoti ouk hn dunaton krateisqai auton up autou
2:25 dabid gar legei eij auton prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantoj oti ek deciwn mou estin ina mh saleuqw
2:26 dia touto eufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarc mou kataskhnwsei ep elpidi
2:27 oti ouk egkataleiyeij thn yuxhn mou eij adou oude dwseij ton osion sou idein diafqoran
2:28 egnwrisaj moi odouj zwhj plhrwseij me eufrosunhj meta tou proswpou sou
2:29 andrej adelfoi econ eipein meta parrhsiaj proj umaj peri tou patriarxou dabid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin axri thj hmeraj tauthj
Acts 2:30 profhthj oun uparxwn kai eidwj oti orkw wmosen autw o qeoj ek karpou thj osfuoj autou to kata sarka anasthsein ton xriston kaqisai epi tou qronou autou
2:31 proidwn elalhsen peri thj anastasewj tou xristou oti ou kateleifqh h yuxh autou eij adou oude h sarc autou eiden diafqoran
2:32 touton ton ihsoun anesthsen o qeoj ou pantej hmeij esmen marturej
2:33 th decia oun tou qeou uywqeij thn te epaggelian tou agiou pneumatoj labwn para tou patroj ecexeen touto o nun umeij blepete kai akouete
2:34 ou gar dabid anebh eij touj ouranouj legei de autoj eipen o kurioj tw kuriw mou kaqou ek deciwn mou
2:35 ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou
2:36 asfalwj oun ginwsketw paj oikoj israhl oti kai kurion kai xriston auton o qeoj epoihsen touton ton ihsoun on umeij estaurwsate
2:37 akousantej de katenughsan th kardia eipon te proj ton petron kai touj loipouj apostolouj ti poihsomen andrej adelfoi
2:38 petroj de efh proj autouj metanohsate kai baptisqhtw ekastoj umwn epi tw onomati ihsou xristou eij afesin amartiwn kai lhyesqe thn dwrean tou agiou pneumatoj
2:39 umin gar estin h epaggelia kai toij teknoij umwn kai pasin toij eij makran osouj an proskaleshtai kurioj o qeoj hmwn
Acts 2:40 eteroij te logoij pleiosin diemartureto kai parekalei legwn swqhte apo thj geneaj thj skoliaj tauthj
2:41 oi men oun asmenwj apodecamenoi ton logon autou ebaptisqhsan kai proseteqhsan th hmera ekeinh yuxai wsei trisxiliai
2:42 hsan de proskarterountej th didaxh twn apostolwn kai th koinwnia kai th klasei tou artou kai taij proseuxaij
2:43 egeneto de pash yuxh foboj polla te terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto
2:44 pantej de oi pisteuontej hsan epi to auto kai eixon apanta koina
2:45 kai ta kthmata kai taj uparceij epipraskon kai diemerizon auta pasin kaqoti an tij xreian eixen
2:46 kaq hmeran te proskarterountej omoqumadon en tw ierw klwntej te kat oikon arton metelambanon trofhj en agalliasei kai afelothti kardiaj
2:47 ainountej ton qeon kai exontej xarin proj olon ton laon o de kurioj prosetiqei touj swzomenouj kaq hmeran th ekklhsia

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index