Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 23

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 23

Acts 23:1 atenisaj de o pauloj tw sunedriw eipen andrej adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew axri tauthj thj hmeraj
23:2 o de arxiereuj ananiaj epetacen toij parestwsin autw tuptein autou to stoma
23:3 tote o pauloj proj auton eipen tuptein se mellei o qeoj toixe kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueij me tuptesqai
23:4 oi de parestwtej eipon ton arxierea tou qeou loidoreij
23:5 efh te o pauloj ouk hdein adelfoi oti estin arxiereuj gegraptai gar arxonta tou laou sou ouk ereij kakwj
23:6 gnouj de o pauloj oti to en meroj estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekracen en tw sunedriw andrej adelfoi egw farisaioj eimi uioj farisaiou peri elpidoj kai anastasewj nekrwn egw krinomai
23:7 touto de autou lalhsantoj egeneto stasij twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai esxisqh to plhqoj
23:8 saddoukaioi men gar legousin mh einai anastasin mhde aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera
23:9 egeneto de kraugh megalh kai anastantej oi grammateij tou merouj twn farisaiwn diemaxonto legontej ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloj mh qeomaxwmen
Acts 23:10 pollhj de genomenhj stasewj eulabhqeij o xiliarxoj mh diaspasqh o pauloj up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein te eij thn parembolhn
23:11th de epioush nukti epistaj autw o kurioj eipen qarsei paule wj gar diemarturw ta peri emou eij ierousalhm outwj se dei kai eij rwmhn marturhsai
23:12 genomenhj de hmeraj poihsantej tinej twn ioudaiwn sustrofhn aneqematisan eautouj legontej mhte fagein mhte piein ewj ou apokteinwsin ton paulon
23:13 hsan de pleiouj tessarakonta oi tauthn thn sunwmosian pepoihkotej
23:14 oitinej proselqontej toij arxiereusin kai toij presbuteroij eipon anaqemati aneqematisamen eautouj mhdenoj geusasqai ewj ou apokteinwmen ton paulon
23:15 nun oun umeij emfanisate tw xiliarxw sun tw sunedriw opwj aurion auton katagagh proj umaj wj mellontaj diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeij de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton
23:16 akousaj de o uioj thj adelfhj paulou thn enedran paragenomenoj kai eiselqwn eij thn parembolhn aphggeilen tw paulw
23:17 proskalesamenoj de o pauloj ena twn ekatontarxwn efh ton neanian touton apagage proj ton xiliarxon exei gar ti apaggeilai autw
23:18 o men oun paralabwn auton hgagen proj ton xiliarxon kai fhsin o desmioj pauloj proskalesamenoj me hrwthsen touton ton neanian agagein proj se exonta ti lalhsai soi
23:19 epilabomenoj de thj xeiroj autou o xiliarxoj kai anaxwrhsaj kat idian epunqaneto ti estin o exeij apaggeilai moi
Acts 23:20 eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opwj aurion eij to sunedrion katagaghj ton paulon wj mellontej ti akribesteron punqanesqai peri autou
23:21 su oun mh peisqhj autoij enedreuousin gar auton ec autwn andrej pleiouj tessarakonta oitinej aneqematisan eautouj mhte fagein mhte piein ewj ou anelwsin auton kai nun etoimoi eisin prosdexomenoi thn apo sou epaggelian
23:22 o men oun xiliarxoj apelusen ton neanian paraggeilaj mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisaj proj me
23:23 kai proskalesamenoj duo tinaj twn ekatontarxwn eipen etoimasate stratiwtaj diakosiouj opwj poreuqwsin ewj kaisareiaj kai ippeij ebdomhkonta kai deciolabouj diakosiouj apo trithj wraj thj nuktoj
23:24 kthnh te parasthsai ina epibibasantej ton paulon diaswswsin proj fhlika ton hgemona
23:25 grayaj epistolhn periexousan ton tupon touton
23:26 klaudioj lusiaj tw kratistw hgemoni fhliki xairein
23:27 ton andra touton sullhfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epistaj sun tw strateumati eceilomhn auton maqwn oti rwmaioj estin
23:28 boulomenoj de gnwnai thn aitian di hn enekaloun autw kathgagon auton eij to sunedrion autwn
23:29 on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de acion qanatou h desmwn egklhma exonta
Acts 23:30 mhnuqeishj de moi epiboulhj eij ton andra mellein esesqai upo twn ioudaiwn ecauthj epemya proj se paraggeilaj kai toij kathgoroij legein ta proj auton epi sou errwso
23:31 oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoij analabontej ton paulon hgagon dia thj nuktoj eij thn antipatrida
23:32 th de epaurion easantej touj ippeij poreuesqai sun autw upestreyan eij thn parembolhn
23:33 oitinej eiselqontej eij thn kaisareian kai anadontej thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw
23:34 anagnouj de o hgemwn kai eperwthsaj ek poiaj eparxiaj estin kai puqomenoj oti apo kilikiaj
23:35 diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai ekeleusen te auton en tw praitwriw tou hrwdou fulassesqai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index