Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 26

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 26

Acts 26:1 agrippaj de proj ton paulon efh epitrepetai soi uper seautou legein tote o pauloj apelogeito ekteinaj thn xeira
26:2 peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion mellwn apologeisqai epi sou shmeron
26:3 malista gnwsthn onta se eidwj pantwn twn kata ioudaiouj eqwn te kai zhthmatwn dio deomai sou makroqumwj akousai mou
26:4 thn men oun biwsin mou thn ek neothtoj thn ap arxhj genomenhn en tw eqnei mou en ierosolumoij isasin pantej oi ioudaioi
26:5 proginwskontej me anwqen ean qelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin thj hmeteraj qrhskeiaj ezhsa farisaioj
26:6 kai nun ep elpidi thj proj touj pateraj epaggeliaj genomenhj upo tou qeou esthka krinomenoj
26:7 eij hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri hj elpidoj egkaloumai basileu agrippa upo twn ioudaiwn
26:8 ti apiston krinetai par umin ei o qeoj nekrouj egeirei
26:9 egw men oun edoca emautw proj to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia pracai
Acts 26:10 o kai epoihsa en ierosolumoij kai pollouj twn agiwn egw fulakaij katekleisa thn para twn arxierewn ecousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka yhfon
26:11 kai kata pasaj taj sunagwgaj pollakij timwrwn autouj hnagkazon blasfhmein perisswj te emmainomenoj autoij ediwkon ewj kai eij taj ecw poleij
26:12 en oij kai poreuomenoj eij thn damaskon met ecousiaj kai epitrophj thj para twn arxierewn
26:13 hmeraj meshj kata thn odon eidon basileu ouranoqen uper thn lamprothta tou hliou perilamyan me fwj kai touj sun emoi poreuomenouj
26:14 pantwn de katapesontwn hmwn eij thn ghn hkousa fwnhn lalousan proj me kai legousan th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeij sklhron soi proj kentra laktizein
26:15 egw de eipon tij ei kurie o de eipen egw eimi ihsouj on su diwkeij
26:16 alla anasthqi kai sthqi epi touj podaj sou eij touto gar wfqhn soi proxeirisasqai se uphrethn kai martura wn te eidej wn te ofqhsomai soi
26:17 ecairoumenoj se ek tou laou kai twn eqnwn eij ouj nun se apostellw
26:18 anoicai ofqalmouj autwn kai epistreyai apo skotouj eij fwj kai thj ecousiaj tou satana epi ton qeon tou labein autouj afesin amartiwn kai klhron en toij hgiasmenoij pistei th eij eme
26:19 oqen basileu agrippa ouk egenomhn apeiqhj th ouraniw optasia
Acts 26:20 alla toij en damaskw prwton kai ierosolumoij eij pasan te thn xwran thj ioudaiaj kai toij eqnesin aphggellon metanoein kai epistrefein epi ton qeon acia thj metanoiaj erga prassontaj
26:21 eneka toutwn me oi ioudaioi sullabomenoi en tw ierw epeirwnto diaxeirisasqai
26:22 epikouriaj oun tuxwn thj para tou qeou axri thj hmeraj tauthj esthka marturoumenoj mikrw te kai megalw ouden ektoj legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesqai kai mwshj
26:23 ei paqhtoj o xristoj ei prwtoj ec anastasewj nekrwn fwj mellei kataggellein tw law kai toij eqnesin
26:24 tauta de autou apologoumenou o fhstoj megalh th fwnh efh mainh paule ta polla se grammata eij manian peritrepei
26:25 o de ou mainomai fhsin kratiste fhste all alhqeiaj kai swfrosunhj rhmata apofqeggomai
26:26 epistatai gar peri toutwn o basileuj proj on kai parrhsiazomenoj lalw lanqanein gar auton ti toutwn ou peiqomai ouden ou gar estin en gwnia pepragmenon touto
26:27 pisteueij basileu agrippa toij profhtaij oida oti pisteueij
26:28 o de agrippaj proj ton paulon efh en oligw me peiqeij xristianon genesqai
26:29 o de pauloj eipen eucaimhn an tw qew kai en oligw kai en pollw ou monon se alla kai pantaj touj akouontaj mou shmeron genesqai toioutouj opoioj kagw eimi parektoj twn desmwn toutwn
Acts 26:30 kai tauta eipontoj autou anesth o basileuj kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkaqhmenoi autoij
26:31 kai anaxwrhsantej elaloun proj allhlouj legontej oti ouden qanatou acion h desmwn prassei o anqrwpoj outoj
26:32 agrippaj de tw fhstw efh apolelusqai edunato o anqrwpoj outoj ei mh epekeklhto kaisara

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index