Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 11

Acts 11:1 hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontej kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edecanto ton logon tou qeou
11:2 kai ote anebh petroj eij ierosoluma diekrinonto proj auton oi ek peritomhj
11:3 legontej oti proj andraj akrobustian exontaj eishlqej kai sunefagej autoij
11:4 arcamenoj de o petroj ecetiqeto autoij kaqechj legwn
11:5 egw hmhn en polei iopph proseuxomenoj kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuoj ti wj oqonhn megalhn tessarsin arxaij kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen axrij emou
11:6 eij hn atenisaj katenooun kai eidon ta tetrapoda thj ghj kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou
11:7 hkousa de fwnhj legoushj moi anastaj petre quson kai fage
11:8 eipon de mhdamwj kurie oti pan koinon h akaqarton oudepote eishlqen eij to stoma mou
11:9 apekriqh de moi fwnh ek deuterou ek tou ouranou a o qeoj ekaqarisen su mh koinou
Acts 11:10 touto de egeneto epi trij kai palin anespasqh apanta eij ton ouranon
11:11 kai idou ecauthj treij andrej epesthsan epi thn oikian en h hmhn apestalmenoi apo kaisareiaj proj me
11:12 eipen de moi to pneuma sunelqein autoij mhden diakrinomenon hlqon de sun emoi kai oi ec adelfoi outoi kai eishlqomen eij ton oikon tou androj
11:13 aphggeilen te hmin pwj eiden ton aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta autw aposteilon eij iopphn andraj kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron
11:14 oj lalhsei rhmata proj se en oij swqhsh su kai paj o oikoj sou
11:15 en de tw arcasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autouj wsper kai ef hmaj en arxh
11:16 emnhsqhn de tou rhmatoj kuriou wj elegen iwannhj men ebaptisen udati umeij de baptisqhsesqe en pneumati agiw
11:17 ei oun thn ishn dwrean edwken autoij o qeoj wj kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun xriston egw de tij hmhn dunatoj kwlusai ton qeon
11:18 akousantej de tauta hsuxasan kai edocazon ton qeon legontej arage kai toij eqnesin o qeoj thn metanoian edwken eij zwhn
11:19 oi men oun diasparentej apo thj qliyewj thj genomenhj epi stefanw dihlqon ewj foinikhj kai kuprou kai antioxeiaj mhdeni lalountej ton logon ei mh monon ioudaioij
Acts 11:20 hsan de tinej ec autwn andrej kuprioi kai kurhnaioi oitinej eiselqontej eij antioxeian elaloun proj touj ellhnistaj euaggelizomenoi ton kurion ihsoun
11:21 kai hn xeir kuriou met autwn poluj te ariqmoj pisteusaj epestreyen epi ton kurion
11:22 hkousqh de o logoj eij ta wta thj ekklhsiaj thj en ierosolumoij peri autwn kai ecapesteilan barnaban dielqein ewj antioxeiaj
11:23 oj paragenomenoj kai idwn thn xarin tou qeou exarh kai parekalei pantaj th proqesei thj kardiaj prosmenein tw kuriw
11:24 oti hn anhr agaqoj kai plhrhj pneumatoj agiou kai pistewj kai proseteqh oxloj ikanoj tw kuriw
11:25 echlqen de eij tarson o barnabaj anazhthsai saulon
11:26 kai eurwn auton hgagen auton eij antioxeian egeneto de autouj eniauton olon sunaxqhnai en th ekklhsia kai didacai oxlon ikanon xrhmatisai te prwton en antioxeia touj maqhtaj xristianouj
11:27 en tautaij de taij hmeraij kathlqon apo ierosolumwn profhtai eij antioxeian
11:28 anastaj de eij ec autwn onomati agaboj eshmanen dia tou pneumatoj limon megan mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn ostij kai egeneto epi klaudiou kaisaroj
11:29 twn de maqhtwn kaqwj huporeito tij wrisan ekastoj autwn eij diakonian pemyai toij katoikousin en th ioudaia adelfoij
Acts 11:30 o kai epoihsan aposteilantej proj touj presbuterouj dia xeiroj barnaba kai saulou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index