Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 6

Acts 6:1 en de taij hmeraij tautaij plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoj twn ellhnistwn proj touj ebraiouj oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai xhrai autwn
6:2 proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoj twn maqhtwn eipon ouk areston estin hmaj kataleiyantaj ton logon tou qeou diakonein trapezaij
6:3 episkeyasqe oun adelfoi andraj ec umwn marturoumenouj epta plhreij pneumatoj agiou kai sofiaj ouj katasthsomen epi thj xreiaj tauthj
6:4 hmeij de th proseuxh kai th diakonia tou logou proskarterhsomen
6:5 kai hresen o logoj enwpion pantoj tou plhqouj kai ecelecanto stefanon andra plhrh pistewj kai pneumatoj agiou kai filippon kai proxoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antioxea
6:6 ouj esthsan enwpion twn apostolwn kai proseucamenoi epeqhkan autoij taj xeiraj
6:7 kai o logoj tou qeou hucanen kai eplhquneto o ariqmoj twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluj te oxloj twn ierewn uphkouon th pistei
6:8 stefanoj de plhrhj pistewj kai dunamewj epoiei terata kai shmeia megala en tw law
6:9 anesthsan de tinej twn ek thj sunagwghj thj legomenhj libertinwn kai kurhnaiwn kai alecandrewn kai twn apo kilikiaj kai asiaj suzhtountej tw stefanw
Acts 6:10 kai ouk isxuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei
6:11 tote upebalon andraj legontaj oti akhkoamen autou lalountoj rhmata blasfhma eij mwshn kai ton qeon
6:12 sunekinhsan te ton laon kai touj presbuterouj kai touj grammateij kai epistantej sunhrpasan auton kai hgagon eij to sunedrion
6:13 esthsan te marturaj yeudeij legontaj o anqrwpoj outoj ou pauetai rhmata blasfhma lalwn kata tou topou tou agiou toutou kai tou nomou
6:14 akhkoamen gar autou legontoj oti ihsouj o nazwraioj outoj katalusei ton topon touton kai allacei ta eqh a paredwken hmin mwushj
6:15 kai atenisantej eij auton apantej oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index