Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 21

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 21

Acts 21:1 wj de egeneto anaxqhnai hmaj apospasqentaj ap autwn euqudromhsantej hlqomen eij thn kwn th de echj eij thn rodon kakeiqen eij patara
21:2 kai eurontej ploion diaperwn eij foinikhn epibantej anhxqhmen
21:3 anafanantej de thn kupron kai katalipontej authn euwnumon epleomen eij surian kai kathxqhmen eij turon ekeise gar hn to ploion apofortizomenon ton gomon
21:4 kai aneurontej maqhtaj epemeinamen autou hmeraj epta oitinej tw paulw elegon dia tou pneumatoj mh anabainein eij ierousalhm
21:5 ote de egeneto hmaj ecartisai taj hmeraj ecelqontej eporeuomeqa propempontwn hmaj pantwn sun gunaicin kai teknoij ewj ecw thj polewj kai qentej ta gonata epi ton aigialon proshucameqa
21:6 kai aspasamenoi allhlouj epebhmen eij to ploion ekeinoi de upestreyan eij ta idia
21:7 hmeij de ton ploun dianusantej apo turou kathnthsamen eij ptolemaida kai aspasamenoi touj adelfouj emeinamen hmeran mian par autoij
21:8 th de epaurion ecelqontej oi peri ton paulon hlqomen eij kaisareian kai eiselqontej eij ton oikon filippou tou euaggelistou tou ontoj ek twn epta emeinamen par autw
21:9 toutw de hsan qugaterej parqenoi tessarej profhteuousai
Acts 21:10 epimenontwn de hmwn hmeraj pleiouj kathlqen tij apo thj ioudaiaj profhthj onomati agaboj
21:11 kai elqwn proj hmaj kai araj thn zwnhn tou paulou dhsaj te autou taj xeiraj kai touj podaj eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outwj dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin eij xeiraj eqnwn
21:12 wj de hkousamen tauta parekaloumen hmeij te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eij ierousalhm
21:13 apekriqh de o pauloj ti poieite klaiontej kai sunqruptontej mou thn kardian egw gar ou monon deqhnai alla kai apoqanein eij ierousalhm etoimwj exw uper tou onomatoj tou kuriou ihsou
21:14 mh peiqomenou de autou hsuxasamen eipontej to qelhma tou kuriou genesqw
21:15 meta de taj hmeraj tautaj aposkeuasamenoi anebainomen eij ierousalhm
21:16 sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareiaj sun hmin agontej par w cenisqwmen mnaswni tini kupriw arxaiw maqhth
21:17 genomenwn de hmwn eij ierosoluma asmenwj edecanto hmaj oi adelfoi
21:18 th de epioush eishei o pauloj sun hmin proj iakwbon pantej te paregenonto oi presbuteroi
21:19 kai aspasamenoj autouj echgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeoj en toij eqnesin dia thj diakoniaj autou
Acts 21:20 oi de akousantej edocazon ton kurion eipon te autw qewreij adelfe posai muriadej eisin ioudaiwn twn pepisteukotwn kai pantej zhlwtai tou nomou uparxousin
21:21 kathxhqhsan de peri sou oti apostasian didaskeij apo mwsewj touj kata ta eqnh pantaj ioudaiouj legwn mh peritemnein autouj ta tekna mhde toij eqesin peripatein
21:22 ti oun estin pantwj dei plhqoj sunelqein akousontai gar oti elhluqaj
21:23 touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andrej tessarej euxhn exontej ef eautwn
21:24 toutouj paralabwn agnisqhti sun autoij kai dapanhson ep autoij ina curhswntai thn kefalhn kai gnwsin pantej oti wn kathxhntai peri sou ouden estin alla stoixeij kai autoj ton nomon fulasswn
21:25 peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmeij epesteilamen krinantej mhden toiouton threin autouj ei mh fulassesqai autouj to te eidwloquton kai to aima kai pnikton kai porneian
21:26 tote o pauloj paralabwn touj andraj th exomenh hmera sun autoij agnisqeij eishei eij to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ewj ou proshnexqh uper enoj ekastou autwn h prosfora
21:27 wj de emellon ai epta hmerai sunteleisqai oi apo thj asiaj ioudaioi qeasamenoi auton en tw ierw sunexeon panta ton oxlon kai epebalon taj xeiraj ep auton
21:28 krazontej andrej israhlitai bohqeite outoj estin o anqrwpoj o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantaj pantaxou didaskwn eti te kai ellhnaj eishgagen eij to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton
21:29 hsan gar proewrakotej trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti eij to ieron eishgagen o pauloj
Acts 21:30 ekinhqh te h polij olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton ecw tou ierou kai euqewj ekleisqhsan ai qurai
21:31 zhtountwn de auton apokteinai anebh fasij tw xiliarxw thj speirhj oti olh sugkexutai ierousalhm
21:32 oj ecauthj paralabwn stratiwtaj kai ekatontarxouj katedramen ep autouj oi de idontej ton xiliarxon kai touj stratiwtaj epausanto tuptontej ton paulon
21:33 tote eggisaj o xiliarxoj epelabeto autou kai ekeleusen deqhnai alusesin dusin kai epunqaneto tij an eih kai ti estin pepoihkwj
21:34 alloi de allo ti ebown en tw oxlw mh dunamenoj de gnwnai to asfalej dia ton qorubon ekeleusen agesqai auton eij thn parembolhn
21:35 ote de egeneto epi touj anabaqmouj sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oxlou
21:36 hkolouqei gar to plhqoj tou laou krazon aire auton
21:37 mellwn te eisagesqai eij thn parembolhn o pauloj legei tw xiliarxw ei ecestin moi eipein ti proj se o de efh ellhnisti ginwskeij
21:38 ouk ara su ei o aiguptioj o pro toutwn twn hmerwn anastatwsaj kai ecagagwn eij thn erhmon touj tetrakisxiliouj andraj twn sikariwn
21:39 eipen de o pauloj egw anqrwpoj men eimi ioudaioj tarseuj thj kilikiaj ouk ashmou polewj polithj deomai de sou epitreyon moi lalhsai proj ton laon
Acts 21:40 epitreyantoj de autou o pauloj estwj epi twn anabaqmwn kateseisen th xeiri tw law pollhj de sighj genomenhj prosefwnhsen th ebraidi dialektw legwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index