Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 7

Acts 7:1 eipen de o arxiereuj ei ara tauta outwj exei
7:2 o de efh andrej adelfoi kai paterej akousate o qeoj thj dochj wfqh tw patri hmwn abraam onti en th mesopotamia prin h katoikhsai auton en xarran
7:3 kai eipen proj auton ecelqe ek thj ghj sou kai ek thj suggeneiaj sou kai deuro eij ghn hn an soi deicw
7:4 tote ecelqwn ek ghj xaldaiwn katwkhsen en xarran kakeiqen meta to apoqanein ton patera autou metwkisen auton eij thn ghn tauthn eij hn umeij nun katoikeite
7:5 kai ouk edwken autw klhronomian en auth oude bhma podoj kai ephggeilato autw dounai eij katasxesin authn kai tw spermati autou met auton ouk ontoj autw teknou
7:6 elalhsen de outwj o qeoj oti estai to sperma autou paroikon en gh allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin eth tetrakosia
7:7 kai to eqnoj w ean douleuswsin krinw egw eipen o qeoj kai meta tauta eceleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw
7:8 kai edwken autw diaqhkhn peritomhj kai outwj egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai o isaak ton iakwb kai o iakwb touj dwdeka patriarxaj
7:9 kai oi patriarxai zhlwsantej ton iwshf apedonto eij aigupton kai hn o qeoj met autou
Acts 7:10 kai eceileto auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw xarin kai sofian enantion faraw basilewj aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou
7:11 hlqen de limoj ef olhn thn ghn aiguptou kai xanaan kai qliyij megalh kai oux euriskon xortasmata oi paterej hmwn
7:12 akousaj de iakwb onta sita en aiguptw ecapesteilen touj pateraj hmwn prwton
7:13 kai en tw deuterw anegnwrisqh iwshf toij adelfoij autou kai faneron egeneto tw faraw to genoj tou iwshf
7:14 aposteilaj de iwshf metekalesato ton patera autou iakwb kai pasan thn suggeneian autou en yuxaij ebdomhkonta pente
7:15 katebh de iakwb eij aigupton kai eteleuthsen autoj kai oi paterej hmwn
7:16 kai meteteqhsan eij sixem kai eteqhsan en tw mnhmati o wnhsato abraam timhj arguriou para twn uiwn emor tou sixem
7:17 kaqwj de hggizen o xronoj thj epaggeliaj hj wmosen o qeoj tw abraam huchsen o laoj kai eplhqunqh en aiguptw
7:18 axrij ou anesth basileuj eteroj oj ouk hdei ton iwshf
7:19 outoj katasofisamenoj to genoj hmwn ekakwsen touj pateraj hmwn tou poiein ekqeta ta brefh autwn eij to mh zwogoneisqai
Acts 7:20 en w kairw egennhqh mwshj kai hn asteioj tw qew oj anetrafh mhnaj treij en tw oikw tou patroj autou
7:21 ekteqenta de auton aneileto auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth eij uion
7:22 kai epaideuqh mwshj pash sofia aiguptiwn hn de dunatoj en logoij kai en ergoij
7:23 wj de eplhrouto autw tessarakontaethj xronoj anebh epi thn kardian autou episkeyasqai touj adelfouj autou touj uiouj israhl
7:24 kai idwn tina adikoumenon hmunato kai epoihsen ekdikhsin tw kataponoumenw patacaj ton aiguption
7:25 enomizen de sunienai touj adelfouj autou oti o qeoj dia xeiroj autou didwsin autoij swthrian oi de ou sunhkan
7:26 th de epioush hmera wfqh autoij maxomenoij kai sunhlasen autouj eij eirhnhn eipwn andrej adelfoi este umeij ina ti adikeite allhlouj
7:27 o de adikwn ton plhsion apwsato auton eipwn tij se katesthsen arxonta kai dikasthn ef hmaj
7:28 mh anelein me su qeleij on tropon aneilej xqej ton aiguption
7:29 efugen de mwshj en tw logw toutw kai egeneto paroikoj en gh madiam ou egennhsen uiouj duo
Acts 7:30 kai plhrwqentwn etwn tessarakonta wfqh autw en th erhmw tou orouj sina aggeloj kuriou en flogi puroj batou
7:31 o de mwshj idwn eqaumasen to orama proserxomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou proj auton
7:32 egw o qeoj twn paterwn sou o qeoj abraam kai o qeoj isaak kai o qeoj iakwb entromoj de genomenoj mwshj ouk etolma katanohsai
7:33 eipen de autw o kurioj luson to upodhma twn podwn sou o gar topoj en w esthkaj gh agia estin
7:34 idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou autwn hkousa kai katebhn ecelesqai autouj kai nun deuro apostelw se eij aigupton
7:35 touton ton mwushn on hrnhsanto eipontej tij se katesthsen arxonta kai dikasthn touton o qeoj arxonta kai lutrwthn apesteilen en xeiri aggelou tou ofqentoj autw en th batw
7:36 outoj echgagen autouj poihsaj terata kai shmeia en gh aiguptou kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tessarakonta
7:37 outoj estin o mwushj o eipwn toij uioij israhl profhthn umin anasthsei kurioj o qeoj umwn ek twn adelfwn umwn wj eme autou akousesqe
7:38 outoj estin o genomenoj en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalountoj autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn oj edecato logia zwnta dounai hmin
7:39 w ouk hqelhsan uphkooi genesqai oi paterej hmwn all apwsanto kai estrafhsan taij kardiaij autwn eij aigupton
Acts 7:40 eipontej tw aarwn poihson hmin qeouj oi proporeusontai hmwn o gar mwshj outoj oj echgagen hmaj ek ghj aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw
7:41 kai emosxopoihsan en taij hmeraij ekeinaij kai anhgagon qusian tw eidwlw kai eufrainonto en toij ergoij twn xeirwn autwn
7:42 estreyen de o qeoj kai paredwken autouj latreuein th stratia tou ouranou kaqwj gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusiaj proshnegkate moi eth tessarakonta en th erhmw oikoj israhl
7:43 kai anelabete thn skhnhn tou molox kai to astron tou qeou umwn remfan touj tupouj ouj epoihsate proskunein autoij kai metoikiw umaj epekeina babulwnoj
7:44 h skhnh tou marturiou hn toij patrasin hmwn en th erhmw kaqwj dietacato o lalwn tw mwsh poihsai authn kata ton tupon on ewrakei
7:45 hn kai eishgagon diadecamenoi oi paterej hmwn meta ihsou en th katasxesei twn eqnwn wn ecwsen o qeoj apo proswpou twn paterwn hmwn ewj twn hmerwn dabid
7:46 oj euren xarin enwpion tou qeou kai hthsato eurein skhnwma tw qew iakwb
7:47 solomwn de wkodomhsen autw oikon
7:48 all oux o uyistoj en xeiropoihtoij naoij katoikei kaqwj o profhthj legei
7:49 o ouranoj moi qronoj h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi legei kurioj h tij topoj thj katapausewj mou
Acts 7:50 ouxi h xeir mou epoihsen tauta panta
7:51 sklhrotraxhloi kai aperitmhtoi th kardia kai toij wsin umeij aei tw pneumati tw agiw antipiptete wj oi paterej umwn kai umeij
7:52 tina twn profhtwn ouk ediwcan oi paterej umwn kai apekteinan touj prokataggeilantaj peri thj eleusewj tou dikaiou ou nun umeij prodotai kai foneij gegenhsqe
7:53 oitinej elabete ton nomon eij diatagaj aggelwn kai ouk efulacate
7:54 akouontej de tauta dieprionto taij kardiaij autwn kai ebruxon touj odontaj ep auton
7:55 uparxwn de plhrhj pneumatoj agiou atenisaj eij ton ouranon eiden docan qeou kai ihsoun estwta ek deciwn tou qeou
7:56 kai eipen idou qewrw touj ouranouj anewgmenouj kai ton uion tou anqrwpou ek deciwn estwta tou qeou
7:57 kracantej de fwnh megalh sunesxon ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep auton
7:58 kai ekbalontej ecw thj polewj eliqoboloun kai oi marturej apeqento ta imatia autwn para touj podaj neaniou kaloumenou saulou
7:59 kai eliqoboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie ihsou decai to pneuma mou
7:60 qeij de ta gonata ekracen fwnh megalh kurie mh sthshj autoij thn amartian tauthn kai touto eipwn ekoimhqh

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index