Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 19

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 19

Acts 19:1 egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh elqein eij efeson kai eurwn tinaj maqhtaj
19:2 eipen proj autouj ei pneuma agion elabete pisteusantej oi de eipon proj auton all oude ei pneuma agion estin hkousamen
19:3 eipen te proj autouj eij ti oun ebaptisqhte oi de eipon eij to iwannou baptisma
19:4 eipen de pauloj iwannhj men ebaptisen baptisma metanoiaj tw law legwn eij ton erxomenon met auton ina pisteuswsin tout estin eij ton xriston ihsoun
19:5 akousantej de ebaptisqhsan eij to onoma tou kuriou ihsou
19:6 kai epiqentoj autoij tou paulou taj xeiraj hlqen to pneuma to agion ep autouj elaloun te glwssaij kai proefhteuon
19:7 hsan de oi pantej andrej wsei dekaduo
19:8 eiselqwn de eij thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhnaj treij dialegomenoj kai peiqwn ta peri thj basileiaj tou qeou
19:9 wj de tinej esklhrunonto kai hpeiqoun kakologountej thn odon enwpion tou plhqouj apostaj ap autwn afwrisen touj maqhtaj kaq hmeran dialegomenoj en th sxolh turannou tinoj
Acts 19:10 touto de egeneto epi eth duo wste pantaj touj katoikountaj thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouj te kai ellhnaj
19:11 dunameij te ou taj tuxousaj epoiei o qeoj dia twn xeirwn paulou
19:12 wste kai epi touj asqenountaj epiferesqai apo tou xrwtoj autou soudaria h simikinqia kai apallassesqai ap autwn taj nosouj ta te pneumata ta ponhra ecerxesqai ap autwn
19:13 epexeirhsan de tinej apo twn perierxomenwn ioudaiwn ecorkistwn onomazein epi touj exontaj ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legontej orkizomen umaj ton ihsoun on o pauloj khrussei
19:14 hsan de tinej uioi skeua ioudaiou arxierewj epta oi touto poiountej
19:15 apokriqen de to pneuma to ponhron eipen ton ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umeij de tinej este
19:16 kai efallomenoj ep autouj o anqrwpoj en w hn to pneuma to ponhron kai katakurieusaj autwn isxusen kat autwn wste gumnouj kai tetraumatismenouj ekfugein ek tou oikou ekeinou
19:17 touto de egeneto gnwston pasin ioudaioij te kai ellhsin toij katoikousin thn efeson kai epepesen foboj epi pantaj autouj kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou
19:18 polloi te twn pepisteukotwn hrxonto ecomologoumenoi kai anaggellontej taj praceij autwn
19:19 ikanoi de twn ta perierga pracantwn sunenegkantej taj biblouj katekaion enwpion pantwn kai suneyhfisan taj timaj autwn kai euron arguriou muriadaj pente
Acts 19:20 outwj kata kratoj o logoj tou kuriou hucanen kai isxuen
19:21 wj de eplhrwqh tauta eqeto o pauloj en tw pneumati dielqwn thn makedonian kai axaian poreuesqai eij ierousalhm eipwn oti meta to genesqai me ekei dei me kai rwmhn idein
19:22 aposteilaj de eij thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston autoj epesxen xronon eij thn asian
19:23 egeneto de kata ton kairon ekeinon taraxoj ouk oligoj peri thj odou
19:24 dhmhtrioj gar tij onomati argurokopoj poiwn naouj argurouj artemidoj pareixeto toij texnitaij ergasian ouk olighn
19:25 ouj sunaqroisaj kai touj peri ta toiauta ergataj eipen andrej epistasqe oti ek tauthj thj ergasiaj h euporia hmwn estin
19:26 kai qewreite kai akouete oti ou monon efesou alla sxedon pashj thj asiaj o pauloj outoj peisaj metesthsen ikanon oxlon legwn oti ouk eisin qeoi oi dia xeirwn ginomenoi
19:27 ou monon de touto kinduneuei hmin to meroj eij apelegmon elqein alla kai to thj megalhj qeaj artemidoj ieron eij ouden logisqhnai mellein te kai kaqaireisqai thn megaleiothta authj hn olh h asia kai h oikoumenh sebetai
19:28 akousantej de kai genomenoi plhreij qumou ekrazon legontej megalh h artemij efesiwn
19:29 kai eplhsqh h polij olh sugxusewj wrmhsan te omoqumadon eij to qeatron sunarpasantej gaion kai aristarxon makedonaj sunekdhmouj tou paulou
Acts 19:30 tou de paulou boulomenou eiselqein eij ton dhmon ouk eiwn auton oi maqhtai
19:31 tinej de kai twn asiarxwn ontej autw filoi pemyantej proj auton parekaloun mh dounai eauton eij to qeatron
19:32 alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkexumenh kai oi pleiouj ouk hdeisan tinoj eneken sunelhluqeisan
19:33 ek de tou oxlou proebibasan alecandron proballontwn auton twn ioudaiwn o de alecandroj kataseisaj thn xeira hqelen apologeisqai tw dhmw
19:34 epignontwn de oti ioudaioj estin fwnh egeneto mia ek pantwn wj epi wraj duo krazontwn megalh h artemij efesiwn
19:35 katasteilaj de o grammateuj ton oxlon fhsin andrej efesioi tij gar estin anqrwpoj oj ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan thj megalhj qeaj artemidoj kai tou diopetouj
19:36 anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin umaj katestalmenouj uparxein kai mhden propetej prattein
19:37 hgagete gar touj andraj toutouj oute ierosulouj oute blasfhmountaj thn qean umwn
19:38 ei men oun dhmhtrioj kai oi sun autw texnitai proj tina logon exousin agoraioi agontai kai anqupatoi eisin egkaleitwsan allhloij
19:39 ei de ti peri eterwn epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluqhsetai
Acts 19:40 kai gar kinduneuomen egkaleisqai stasewj peri thj shmeron mhdenoj aitiou uparxontoj peri ou dunhsomeqa apodounai logon thj sustrofhj tauthj
19:41 kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsian

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index