Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 14

Acts 14:1 egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autouj eij thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outwj wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqoj
14:2 oi de apeiqountej ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan taj yuxaj twn eqnwn kata twn adelfwn
14:3 ikanon men oun xronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti tw logw thj xaritoj autou kai didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn xeirwn autwn
14:4 esxisqh de to plhqoj thj polewj kai oi men hsan sun toij ioudaioij oi de sun toij apostoloij
14:5 wj de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun toij arxousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autouj
14:6 sunidontej katefugon eij taj poleij thj lukaoniaj lustran kai derbhn kai thn perixwron
14:7 kakei hsan euaggelizomenoi
14:8 kai tij anhr en lustroij adunatoj toij posin ekaqhto xwloj ek koiliaj mhtroj autou uparxwn oj oudepote periepepathkei
14:9 outoj hkouen tou paulou lalountoj oj atenisaj autw kai idwn oti pistin exei tou swqhnai
Acts 14:10 eipen megalh th fwnh anasthqi epi touj podaj sou orqoj kai hlleto kai periepatei
14:11 oi de oxloi idontej o epoihsen o pauloj ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legontej oi qeoi omoiwqentej anqrwpoij katebhsan proj hmaj
14:12 ekaloun te ton men barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh autoj hn o hgoumenoj tou logou
14:13 o de iereuj tou dioj tou ontoj pro thj polewj autwn taurouj kai stemmata epi touj pulwnaj enegkaj sun toij oxloij hqelen quein
14:14 akousantej de oi apostoloi barnabaj kai pauloj diarrhcantej ta imatia autwn eisephdhsan eij ton oxlon krazontej
14:15 kai legontej andrej ti tauta poieite kai hmeij omoiopaqeij esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umaj apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ton qeon ton zwnta oj epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoij
14:16 oj en taij parwxhmenaij geneaij eiasen panta ta eqnh poreuesqai taij odoij autwn
14:17 kai toi ge ouk amarturon eauton afhken agaqopoiwn ouranoqen hmin uetouj didouj kai kairouj karpoforouj empiplwn trofhj kai eufrosunhj taj kardiaj hmwn
14:18 kai tauta legontej molij katepausan touj oxlouj tou mh quein autoij
14:19 ephlqon de apo antioxeiaj kai ikoniou ioudaioi kai peisantej touj oxlouj kai liqasantej ton paulon esuron ecw thj polewj nomisantej auton teqnanai
Acts 14:20 kuklwsantwn de auton twn maqhtwn anastaj eishlqen eij thn polin kai th epaurion echlqen sun tw barnaba eij derbhn
14:21 euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusantej ikanouj upestreyan eij thn lustran kai ikonion kai antioxeian
14:22 episthrizontej taj yuxaj twn maqhtwn parakalountej emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hmaj eiselqein eij thn basileian tou qeou
14:23 xeirotonhsantej de autoij presbuterouj kat ekklhsian proseucamenoi meta nhsteiwn pareqento autouj tw kuriw eij on pepisteukeisan
14:24 kai dielqontej thn pisidian hlqon eij pamfulian
14:25 kai lalhsantej en pergh ton logon katebhsan eij attaleian
14:26 kakeiqen apepleusan eij antioxeian oqen hsan paradedomenoi th xariti tou qeou eij to ergon o eplhrwsan
14:27 paragenomenoi de kai sunagagontej thn ekklhsian anhggeilan osa epoihsen o qeoj met autwn kai oti hnoicen toij eqnesin quran pistewj
14:28 dietribon de ekei xronon ouk oligon sun toij maqhtaij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index