Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 9

Acts 9:1 o de sauloj eti empnewn apeilhj kai fonou eij touj maqhtaj tou kuriou proselqwn tw arxierei
9:2 hthsato par autou epistolaj eij damaskon proj taj sunagwgaj opwj ean tinaj eurh thj odou ontaj andraj te kai gunaikaj dedemenouj agagh eij ierousalhm
9:3 en de tw poreuesqai egeneto auton eggizein th damaskw kai ecaifnhj perihstrayen auton fwj apo tou ouranou
9:4 kai peswn epi thn ghn hkousen fwnhn legousan autw saoul saoul ti me diwkeij
9:5 eipen de tij ei kurie o de kurioj eipen egw eimi ihsouj on su diwkeij sklhron soi proj kentra laktizein
9:6 tremwn te kai qambwn eipen kurie ti me qeleij poihsai kai o kurioj proj auton anasthqi kai eiselqe eij thn polin kai lalhqhsetai soi ti se dei poiein
9:7 oi de andrej oi sunodeuontej autw eisthkeisan enneoi akouontej men thj fwnhj mhdena de qewrountej
9:8 hgerqh de o sauloj apo thj ghj anewgmenwn de twn ofqalmwn autou oudena eblepen xeiragwgountej de auton eishgagon eij damaskon
9:9 kai hn hmeraj treij mh blepwn kai ouk efagen oude epien
Acts 9:10 hn de tij maqhthj en damaskw onomati ananiaj kai eipen proj auton o kurioj en oramati anania o de eipen idou egw kurie
9:11 o de kurioj proj auton anastaj poreuqhti epi thn rumhn thn kaloumenhn euqeian kai zhthson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuxetai
9:12 kai eiden en oramati andra onomati ananian eiselqonta kai epiqenta autw xeira opwj anableyh
9:13 apekriqh de o ananiaj kurie akhkoa apo pollwn peri tou androj toutou osa kaka epoihsen toij agioij sou en ierousalhm
9:14 kai wde exei ecousian para twn arxierewn dhsai pantaj touj epikaloumenouj to onoma sou
9:15 eipen de proj auton o kurioj poreuou oti skeuoj ekloghj moi estin outoj tou bastasai to onoma mou enwpion eqnwn kai basilewn uiwn te israhl
9:16 egw gar upodeicw autw osa dei auton uper tou onomatoj mou paqein
9:17 aphlqen de ananiaj kai eishlqen eij thn oikian kai epiqeij ep auton taj xeiraj eipen saoul adelfe o kurioj apestalken me ihsouj o ofqeij soi en th odw h hrxou opwj anableyhj kai plhsqhj pneumatoj agiou
9:18 kai euqewj apepeson apo twn ofqalmwn autou wsei lepidej anebleyen te paraxrhma kai anastaj ebaptisqh
9:19 kai labwn trofhn enisxusen egeneto de o sauloj meta twn en damaskw maqhtwn hmeraj tinaj
Acts 9:20 kai euqewj en taij sunagwgaij ekhrussen ton xriston oti outoj estin o uioj tou qeou
9:21 ecistanto de pantej oi akouontej kai elegon oux outoj estin o porqhsaj en ierousalhm touj epikaloumenouj to onoma touto kai wde eij touto elhluqei ina dedemenouj autouj agagh epi touj arxiereij
9:22 sauloj de mallon enedunamouto kai sunexunen touj ioudaiouj touj katoikountaj en damaskw sumbibazwn oti outoj estin o xristoj
9:23 wj de eplhrounto hmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton
9:24 egnwsqh de tw saulw h epiboulh autwn parethroun te taj pulaj hmeraj te kai nuktoj opwj auton anelwsin
9:25 labontej de auton oi maqhtai nuktoj kaqhkan dia tou teixouj xalasantej en spuridi
9:26 paragenomenoj de o sauloj eij ierousalhm epeirato kollasqai toij maqhtaij kai pantej efobounto auton mh pisteuontej oti estin maqhthj
9:27 barnabaj de epilabomenoj auton hgagen proj touj apostolouj kai dihghsato autoij pwj en th odw eiden ton kurion kai oti elalhsen autw kai pwj en damaskw eparrhsiasato en tw onomati tou ihsou
9:28 kai hn met autwn eisporeuomenoj kai ekporeuomenoj en ierousalhm kai parrhsiazomenoj en tw onomati tou kuriou ihsou
9:29 elalei te kai sunezhtei proj touj ellhnistaj oi de epexeiroun auton anelein
Acts 9:30 epignontej de oi adelfoi kathgagon auton eij kaisareian kai ecapesteilan auton eij tarson
9:31 ai men oun ekklhsiai kaq olhj thj ioudaiaj kai galilaiaj kai samareiaj eixon eirhnhn oikodomoumenai kai poreuomenai tw fobw tou kuriou kai th paraklhsei tou agiou pneumatoj eplhqunonto
9:32 egeneto de petron dierxomenon dia pantwn katelqein kai proj touj agiouj touj katoikountaj luddan
9:33 euren de ekei anqrwpon tina ainean onomati ec etwn oktw katakeimenon epi krabbatw oj hn paralelumenoj
9:34 kai eipen autw o petroj ainea iatai se ihsouj o xristoj anasthqi kai strwson seautw kai euqewj anesth
9:35 kai eidon auton pantej oi katoikountej luddan kai ton sarwna oitinej epestreyan epi ton kurion
9:36 en iopph de tij hn maqhtria onomati tabiqa h diermhneuomenh legetai dorkaj auth hn plhrhj agaqwn ergwn kai elehmosunwn wn epoiei
9:37 egeneto de en taij hmeraij ekeinaij asqenhsasan authn apoqanein lousantej de authn eqhkan en uperww
9:38 egguj de oushj luddhj th iopph oi maqhtai akousantej oti petroj estin en auth apesteilan duo andraj proj auton parakalountej mh oknhsai dielqein ewj autwn
9:39 anastaj de petroj sunhlqen autoij on paragenomenon anhgagon eij to uperwon kai paresthsan autw pasai ai xhrai klaiousai kai epideiknumenai xitwnaj kai imatia osa epoiei met autwn ousa h dorkaj
Acts 9:40 ekbalwn de ecw pantaj o petroj qeij ta gonata proshucato kai epistreyaj proj to swma eipen tabiqa anasthqi h de hnoicen touj ofqalmouj authj kai idousa ton petron anekaqisen
9:41 douj de auth xeira anesthsen authn fwnhsaj de touj agiouj kai taj xhraj paresthsen authn zwsan
9:42 gnwston de egeneto kaq olhj thj iopphj kai polloi episteusan epi ton kurion
9:43 egeneto de hmeraj ikanaj meinai auton en iopph para tini simwni bursei

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index