Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 12

Acts 12:1 kat ekeinon de ton kairon epebalen hrwdhj o basileuj taj xeiraj kakwsai tinaj twn apo thj ekklhsiaj
12:2 aneilen de iakwbon ton adelfon iwannou maxaira
12:3 kai idwn oti areston estin toij ioudaioij proseqeto sullabein kai petron hsan de hmerai twn azumwn
12:4 on kai piasaj eqeto eij fulakhn paradouj tessarsin tetradioij stratiwtwn fulassein auton boulomenoj meta to pasxa anagagein auton tw law
12:5 o men oun petroj ethreito en th fulakh proseuxh de hn ektenhj ginomenh upo thj ekklhsiaj proj ton qeon uper autou
12:6 ote de emellen auton proagein o hrwdhj th nukti ekeinh hn o petroj koimwmenoj metacu duo stratiwtwn dedemenoj alusesin dusin fulakej te pro thj quraj ethroun thn fulakhn
12:7 kai idou aggeloj kuriou epesth kai fwj elamyen en tw oikhmati patacaj de thn pleuran tou petrou hgeiren auton legwn anasta en taxei kai ecepeson autou ai aluseij ek twn xeirwn
12:8 eipen te o aggeloj proj auton perizwsai kai upodhsai ta sandalia sou epoihsen de outwj kai legei autw peribalou to imation sou kai akolouqei moi
12:9 kai ecelqwn hkolouqei autw kai ouk hdei oti alhqej estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein
Acts 12:10 dielqontej de prwthn fulakhn kai deuteran hlqon epi thn pulhn thn sidhran thn ferousan eij thn polin htij automath hnoixqh autoij kai ecelqontej prohlqon rumhn mian kai euqewj apesth o aggeloj ap autou
12:11 kai o petroj genomenoj en eautw eipen nun oida alhqwj oti ecapesteilen kurioj ton aggelon autou kai eceileto me ek xeiroj hrwdou kai pashj thj prosdokiaj tou laou twn ioudaiwn
12:12 sunidwn te hlqen epi thn oikian mariaj thj mhtroj iwannou tou epikaloumenou markou ou hsan ikanoi sunhqroismenoi kai proseuxomenoi
12:13 krousantoj de tou petrou thn quran tou pulwnoj proshlqen paidiskh upakousai onomati rodh
12:14 kai epignousa thn fwnhn tou petrou apo thj xaraj ouk hnoicen ton pulwna eisdramousa de aphggeilen estanai ton petron pro tou pulwnoj
12:15 oi de proj authn eipon mainh h de diisxurizeto outwj exein oi d elegon o aggeloj autou estin
12:16 o de petroj epemenen krouwn anoicantej de eidon auton kai ecesthsan
12:17 kataseisaj de autoij th xeiri sigan dihghsato autoij pwj o kurioj auton echgagen ek thj fulakhj eipen de apaggeilate iakwbw kai toij adelfoij tauta kai ecelqwn eporeuqh eij eteron topon
12:18 genomenhj de hmeraj hn taraxoj ouk oligoj en toij stratiwtaij ti ara o petroj egeneto
12:19 hrwdhj de epizhthsaj auton kai mh eurwn anakrinaj touj fulakaj ekeleusen apaxqhnai kai katelqwn apo thj ioudaiaj eij thn kaisareian dietriben
Acts 12:20 hn de o hrwdhj qumomaxwn turioij kai sidwnioij omoqumadon de parhsan proj auton kai peisantej blaston ton epi tou koitwnoj tou basilewj htounto eirhnhn dia to trefesqai autwn thn xwran apo thj basilikhj
12:21 takth de hmera o hrwdhj endusamenoj esqhta basilikhn kai kaqisaj epi tou bhmatoj edhmhgorei proj autouj
12:22 o de dhmoj epefwnei qeou fwnh kai ouk anqrwpou
12:23 paraxrhma de epatacen auton aggeloj kuriou anq wn ouk edwken thn docan tw qew kai genomenoj skwlhkobrwtoj eceyucen
12:24 o de logoj tou qeou hucanen kai eplhquneto
12:25 barnabaj de kai sauloj upestreyan ec ierousalhm plhrwsantej thn diakonian sumparalabontej kai iwannhn ton epiklhqenta markon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index