Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 5

Acts 5:1 anhr de tij ananiaj onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma
5:2 kai enosfisato apo thj timhj suneiduiaj kai thj gunaikoj autou kai enegkaj meroj ti para touj podaj twn apostolwn eqhken
5:3 eipen de petroj anania dia ti eplhrwsen o satanaj thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thj timhj tou xwriou
5:4 ouxi menon soi emenen kai praqen en th sh ecousia uphrxen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoij alla tw qew
5:5 akouwn de ananiaj touj logouj toutouj peswn eceyucen kai egeneto foboj megaj epi pantaj touj akouontaj tauta
5:6 anastantej de oi newteroi sunesteilan auton kai ecenegkantej eqayan
5:7 egeneto de wj wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoj eishlqen
5:8 apekriqh de auth o petroj eipe moi ei tosoutou to xwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou
5:9 o de petroj eipen proj authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podej twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai ecoisousin se
Acts 5:10 epesen de paraxrhma para touj podaj autou kai eceyucen eiselqontej de oi neaniskoi euron authn nekran kai ecenegkantej eqayan proj ton andra authj
5:11 kai egeneto foboj megaj ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaj touj akouontaj tauta
5:12 dia de twn xeirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apantej en th stoa solomwntoj
5:13 twn de loipwn oudeij etolma kollasqai autoij all emegalunen autouj o laoj
5:14 mallon de prosetiqento pisteuontej tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn
5:15 wste kata taj plateiaj ekferein touj asqeneij kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina erxomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn
5:16 sunhrxeto de kai to plhqoj twn peric polewn eij ierousalhm ferontej asqeneij kai oxloumenouj upo pneumatwn akaqartwn oitinej eqerapeuonto apantej
5:17 anastaj de o arxiereuj kai pantej oi sun autw h ousa airesij twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou
5:18 kai epebalon taj xeiraj autwn epi touj apostolouj kai eqento autouj en thrhsei dhmosia
5:19 aggeloj de kuriou dia thj nuktoj hnoicen taj quraj thj fulakhj ecagagwn te autouj eipen
Acts 5:20 poreuesqe kai staqentej laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thj zwhj tauthj
5:21 akousantej de eishlqon upo ton orqron eij to ieron kai edidaskon paragenomenoj de o arxiereuj kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eij to desmwthrion axqhnai autouj
5:22 oi de uphretai paragenomenoi oux euron autouj en th fulakh anastreyantej de aphggeilan
5:23 legontej oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touj fulakaj ecw estwtaj pro twn qurwn anoicantej de esw oudena euromen
5:24 wj de hkousan touj logouj toutouj o te iereuj kai o strathgoj tou ierou kai oi arxiereij dihporoun peri autwn ti an genoito touto
5:25 paragenomenoj de tij aphggeilen autoij legwn oti idou oi andrej ouj eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwtej kai didaskontej ton laon
5:26 tote apelqwn o strathgoj sun toij uphretaij hgagen autouj ou meta biaj efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin
5:27 agagontej de autouj esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouj o arxiereuj
5:28 legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thj didaxhj umwn kai boulesqe epagagein ef hmaj to aima tou anqrwpou toutou
5:29 apokriqeij de o petroj kai oi apostoloi eipon peiqarxein dei qew mallon h anqrwpoij
Acts 5:30 o qeoj twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeij diexeirisasqe kremasantej epi culou
5:31 touton o qeoj arxhgon kai swthra uywsen th decia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn
5:32 kai hmeij esmen autou marturej twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoj toij peiqarxousin autw
5:33 oi de akousantej dieprionto kai ebouleuonto anelein autouj
5:34 anastaj de tij en tw sunedriw farisaioj onomati gamalihl nomodidaskaloj timioj panti tw law ekeleusen ecw braxu ti touj apostolouj poihsai
5:35 eipen te proj autouj andrej israhlitai prosexete eautoij epi toij anqrwpoij toutoij ti mellete prassein
5:36 pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaj legwn einai tina eauton w prosekollhqh ariqmoj andrwn wsei tetrakosiwn oj anhreqh kai pantej osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eij ouden
5:37 meta touton anesth ioudaj o galilaioj en taij hmeraij thj apografhj kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinoj apwleto kai pantej osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan
5:38 kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autouj oti ean h ec anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai
5:39 ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomaxoi eureqhte
Acts 5:40 epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touj apostolouj deirantej parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autouj
5:41 oi men oun eporeuonto xairontej apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatoj autou kathciwqhsan atimasqhnai
5:42 pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskontej kai euaggelizomenoi ihsoun ton xriston

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index