Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 24

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 24

Acts 24:1 meta de pente hmeraj katebh o arxiereuj ananiaj meta twn presbuterwn kai rhtoroj tertullou tinoj oitinej enefanisan tw hgemoni kata tou paulou
24:2 klhqentoj de autou hrcato kathgorein o tertulloj legwn pollhj eirhnhj tugxanontej dia sou kai katorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia thj shj pronoiaj
24:3 panth te kai pantaxou apodexomeqa kratiste fhlic meta pashj euxaristiaj
24:4 ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomwj th sh epieikeia
24:5 eurontej gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin toij ioudaioij toij kata thn oikoumenhn prwtostathn te thj twn nazwraiwn airesewj
24:6 oj kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hqelhsamen krinein
24:7 parelqwn de lusiaj o xiliarxoj meta pollhj biaj ek twn xeirwn hmwn aphgagen
24:8 keleusaj touj kathgorouj autou erxesqai epi se par ou dunhsh autoj anakrinaj peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeij kathgoroumen autou
24:9 suneqento de kai oi ioudaioi faskontej tauta outwj exein
Acts 24:10 apekriqh de o pauloj neusantoj autw tou hgemonoj legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistamenoj euqumoteron ta peri emautou apologoumai
24:11 dunamenou sou gnwnai oti ou pleiouj eisin moi hmerai h dekaduo af hj anebhn proskunhswn en ierousalhm
24:12 kai oute en tw ierw euron me proj tina dialegomenon h episustasin poiounta oxlou oute en taij sunagwgaij oute kata thn polin
24:13 oute parasthsai dunantai peri wn nun kathgorousin mou
24:14 omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outwj latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin toij kata ton nomon kai toij profhtaij gegrammenoij
24:15 elpida exwn eij ton qeon hn kai autoi outoi prosdexontai anastasin mellein esesqai nekrwn dikaiwn te kai adikwn
24:16 en toutw de autoj askw aproskopon suneidhsin exein proj ton qeon kai touj anqrwpouj diapantoj
24:17 di etwn de pleionwn paregenomhn elehmosunaj poihswn eij to eqnoj mou kai prosforaj
24:18 en oij euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oxlou oude meta qorubou tinej apo thj asiaj ioudaioi
24:19 ouj edei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti exoien proj me
Acts 24:20 h autoi outoi eipatwsan ei ti euron en emoi adikhma stantoj mou epi tou sunedriou
24:21 h peri miaj tauthj fwnhj hj ekraca estwj en autoij oti peri anastasewj nekrwn egw krinomai shmeron uf umwn
24:22 akousaj de tauta o fhlic anebaleto autouj akribesteron eidwj ta peri thj odou eipwn otan lusiaj o xiliarxoj katabh diagnwsomai ta kaq umaj
24:23 diatacamenoj te tw ekatontarxh threisqai ton paulon exein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein h proserxesqai autw
24:24 meta de hmeraj tinaj paragenomenoj o fhlic sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thj eij xriston pistewj
24:25 dialegomenou de autou peri dikaiosunhj kai egkrateiaj kai tou krimatoj tou mellontoj esesqai emfoboj genomenoj o fhlic apekriqh to nun exon poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se
24:26 ama de kai elpizwn oti xrhmata doqhsetai autw upo tou paulou opwj lush auton dio kai puknoteron auton metapempomenoj wmilei autw
24:27 dietiaj de plhrwqeishj elaben diadoxon o fhlic porkion fhston qelwn te xaritaj kataqesqai toij ioudaioij o fhlic katelipen ton paulon dedemenon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index