Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 3

Acts 3:1 epi to auto de petroj kai iwannhj anebainon eij to ieron epi thn wran thj proseuxhj thn ennathn
3:2 kai tij anhr xwloj ek koiliaj mhtroj autou uparxwn ebastazeto on etiqoun kaq hmeran proj thn quran tou ierou thn legomenhn wraian tou aitein elehmosunhn para twn eisporeuomenwn eij to ieron
3:3 oj idwn petron kai iwannhn mellontaj eisienai eij to ieron hrwta elehmosunhn
3:4 atenisaj de petroj eij auton sun tw iwannh eipen bleyon eij hmaj
3:5 o de epeixen autoij prosdokwn ti par autwn labein
3:6 eipen de petroj argurion kai xrusion oux uparxei moi o de exw touto soi didwmi en tw onomati ihsou xristou tou nazwraiou egeirai kai peripatei
3:7 kai piasaj auton thj deciaj xeiroj hgeiren paraxrhma de esterewqhsan autou ai baseij kai ta sfura
3:8 kai ecallomenoj esth kai periepatei kai eishlqen sun autoij eij to ieron peripatwn kai allomenoj kai ainwn ton qeon
3:9 kai eiden auton paj o laoj peripatounta kai ainounta ton qeon
Acts 3:10 epeginwskon te auton oti outoj hn o proj thn elehmosunhn kaqhmenoj epi th wraia pulh tou ierou kai eplhsqhsan qambouj kai ekstasewj epi tw sumbebhkoti autw
3:11 kratountoj de tou iaqentoj xwlou ton petron kai iwannhn sunedramen proj autouj paj o laoj epi th stoa th kaloumenh solomwntoj ekqamboi
3:12 idwn de petroj apekrinato proj ton laon andrej israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete wj idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton
3:13 o qeoj abraam kai isaak kai iakwb o qeoj twn paterwn hmwn edocasen ton paida autou ihsoun on umeij paredwkate kai hrnhsasqe auton kata proswpon pilatou krinantoj ekeinou apoluein
3:14 umeij de ton agion kai dikaion hrnhsasqe kai hthsasqe andra fonea xarisqhnai umin
3:15 ton de arxhgon thj zwhj apekteinate on o qeoj hgeiren ek nekrwn ou hmeij marturej esmen
3:16 kai epi th pistei tou onomatoj autou touton on qewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai h pistij h di autou edwken autw thn oloklhrian tauthn apenanti pantwn umwn
3:17 kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epracate wsper kai oi arxontej umwn
3:18 o de qeoj a prokathggeilen dia stomatoj pantwn twn profhtwn autou paqein ton xriston eplhrwsen outwj
3:19 metanohsate oun kai epistreyate eij to ecaleifqhnai umwn taj amartiaj opwj an elqwsin kairoi anayucewj apo proswpou tou kuriou
Acts 3:20 kai aposteilh ton prokekhrugmenon umin ihsoun xriston
3:21 on dei ouranon men decasqai axri xronwn apokatastasewj pantwn wn elalhsen o qeoj dia stomatoj pantwn agiwn autou profhtwn ap aiwnoj
3:22 mwshj men gar proj touj pateraj eipen oti profhthn umin anasthsei kurioj o qeoj umwn ek twn adelfwn umwn wj eme autou akousesqe kata panta osa an lalhsh proj umaj
3:23 estai de pasa yuxh htij an mh akoush tou profhtou ekeinou ecoloqreuqhsetai ek tou laou
3:24 kai pantej de oi profhtai apo samouhl kai twn kaqechj osoi elalhsan kai prokathggeilan taj hmeraj tautaj
3:25 umeij este uioi twn profhtwn kai thj diaqhkhj hj dieqeto o qeoj proj touj pateraj hmwn legwn proj abraam kai tw spermati sou eneuloghqhsontai pasai ai patriai thj ghj
3:26 umin prwton o qeoj anasthsaj ton paida autou ihsoun apesteilen auton eulogounta umaj en tw apostrefein ekaston apo twn ponhriwn umwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index