Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 4

Acts 4:1 lalountwn de autwn proj ton laon epesthsan autoij oi iereij kai o strathgoj tou ierou kai oi saddoukaioi
4:2 diaponoumenoi dia to didaskein autouj ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin thn ek nekrwn
4:3 kai epebalon autoij taj xeiraj kai eqento eij thrhsin eij thn aurion hn gar espera hdh
4:4 polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh o ariqmoj twn andrwn wsei xiliadej pente
4:5 egeneto de epi thn aurion sunaxqhnai autwn touj arxontaj kai presbuterouj kai grammateij eij ierousalhm
4:6 kai annan ton arxierea kai kaiafan kai iwannhn kai alecandron kai osoi hsan ek genouj arxieratikou
4:7 kai sthsantej autouj en tw mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umeij
4:8 tote petroj plhsqeij pneumatoj agiou eipen proj autouj arxontej tou laou kai presbuteroi tou israhl
4:9 ei hmeij shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenouj en tini outoj seswstai
Acts 4:10 gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou xristou tou nazwraiou on umeij estaurwsate on o qeoj hgeiren ek nekrwn en toutw outoj paresthken enwpion umwn ugihj
4:11 outoj estin o liqoj o ecouqenhqeij uf umwn twn oikodomountwn o genomenoj eij kefalhn gwniaj
4:12 kai ouk estin en allw oudeni h swthria oute gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anqrwpoij en w dei swqhnai hmaj
4:13 qewrountej de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autouj oti sun tw ihsou hsan
4:14 ton de anqrwpon blepontej sun autoij estwta ton teqerapeumenon ouden eixon anteipein
4:15 keleusantej de autouj ecw tou sunedriou apelqein sunebalon proj allhlouj
4:16 legontej ti poihsomen toij anqrwpoij toutoij oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin toij katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arnhsasqai
4:17 all ina mh epi pleion dianemhqh eij ton laon apeilh apeilhswmeqa autoij mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn
4:18 kai kalesantej autouj parhggeilan autoij to kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati tou ihsou
4:19 o de petroj kai iwannhj apokriqentej proj autouj eipon ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate
Acts 4:20 ou dunameqa gar hmeij a eidomen kai hkousamen mh lalein
4:21 oi de prosapeilhsamenoi apelusan autouj mhden euriskontej to pwj kolaswntai autouj dia ton laon oti pantej edocazon ton qeon epi tw gegonoti
4:22 etwn gar hn pleionwn tessarakonta o anqrwpoj ef on egegonei to shmeion touto thj iasewj
4:23 apoluqentej de hlqon proj touj idiouj kai aphggeilan osa proj autouj oi arxiereij kai oi presbuteroi eipon
4:24 oi de akousantej omoqumadon hran fwnhn proj ton qeon kai eipon despota su o qeoj o poihsaj ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoij
4:25 o dia stomatoj dabid tou paidoj sou eipwn ina ti efruacan eqnh kai laoi emelethsan kena
4:26 paresthsan oi basileij thj ghj kai oi arxontej sunhxqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou xristou autou
4:27 sunhxqhsan gar ep alhqeiaj epi ton agion paida sou ihsoun on exrisaj hrwdhj te kai pontioj pilatoj sun eqnesin kai laoij israhl
4:28 poihsai osa h xeir sou kai h boulh sou prowrisen genesqai
4:29 kai ta nun kurie epide epi taj apeilaj autwn kai doj toij douloij sou meta parrhsiaj pashj lalein ton logon sou
Acts 4:30 en tw thn xeira sou ekteinein se eij iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomatoj tou agiou paidoj sou ihsou
4:31 kai dehqentwn autwn esaleuqh o topoj en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apantej pneumatoj agiou kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsiaj
4:32 tou de plhqouj twn pisteusantwn hn h kardia kai h yuxh mia kai oud eij ti twn uparxontwn autw elegen idion einai all hn autoij apanta koina
4:33 kai megalh dunamei apedidoun to marturion oi apostoloi thj anastasewj tou kuriou ihsou xarij te megalh hn epi pantaj autouj
4:34 oude gar endehj tij uphrxen en autoij osoi gar kthtorej xwriwn h oikiwn uphrxon pwlountej eferon taj timaj twn pipraskomenwn
4:35 kai etiqoun para touj podaj twn apostolwn diedidoto de ekastw kaqoti an tij xreian eixen
4:36 iwshj de o epiklhqeij barnabaj upo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uioj paraklhsewj leuithj kuprioj tw genei
4:37 uparxontoj autw agrou pwlhsaj hnegken to xrhma kai eqhken para touj podaj twn apostolwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index