Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 17

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 17

Acts 17:1 diodeusantej de thn amfipolin kai apollwnian hlqon eij qessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn
17:2 kata de to eiwqoj tw paulw eishlqen proj autouj kai epi sabbata tria dielegeto autoij apo twn grafwn
17:3 dianoigwn kai paratiqemenoj oti ton xriston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoj estin o xristoj ihsouj on egw kataggellw umin
17:4 kai tinej ec autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhqoj gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai
17:5 zhlwsantej de oi apeiqountej ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tinaj andraj ponhrouj kai oxlopoihsantej eqoruboun thn polin epistantej te th oikia iasonoj ezhtoun autouj agagein eij ton dhmon
17:6 mh eurontej de autouj esuron ton iasona kai tinaj adelfouj epi touj politarxaj bowntej oti oi thn oikoumenhn anastatwsantej outoi kai enqade pareisin
17:7 ouj upodedektai iaswn kai outoi pantej apenanti twn dogmatwn kaisaroj prattousin basilea legontej eteron einai ihsoun
17:8 etaracan de ton oxlon kai touj politarxaj akouontaj tauta
17:9 kai labontej to ikanon para tou iasonoj kai twn loipwn apelusan autouj
Acts 17:10 oi de adelfoi euqewj dia thj nuktoj ecepemyan ton te paulon kai ton silan eij beroian oitinej paragenomenoi eij thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan
17:11 outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitinej edecanto ton logon meta pashj proqumiaj to kaq hmeran anakrinontej taj grafaj ei exoi tauta outwj
17:12 polloi men oun ec autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn eusxhmonwn kai andrwn ouk oligoi
17:13 wj de egnwsan oi apo thj qessalonikhj ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoj tou qeou hlqon kakei saleuontej touj oxlouj
17:14 euqewj de tote ton paulon ecapesteilan oi adelfoi poreuesqai wj epi thn qalassan upemenon de o te silaj kai o timoqeoj ekei
17:15 oi de kaqistwntej ton paulon hgagon auton ewj aqhnwn kai labontej entolhn proj ton silan kai timoqeon ina wj taxista elqwsin proj auton echesan
17:16 en de taij aqhnaij ekdexomenou autouj tou paulou parwcuneto to pneuma autou en autw qewrounti kateidwlon ousan thn polin
17:17 dielegeto men oun en th sunagwgh toij ioudaioij kai toij sebomenoij kai en th agora kata pasan hmeran proj touj paratugxanontaj
17:18 tinej de twn epikoureiwn kai twn stwikwn filosofwn suneballon autw kai tinej elegon ti an qeloi o spermologoj outoj legein oi de cenwn daimoniwn dokei kataggeleuj einai oti ton ihsoun kai thn anastasin autoij euhggelizeto
17:19 epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legontej dunameqa gnwnai tij h kainh auth h upo sou laloumenh didaxh
Acts 17:20 cenizonta gar tina eisfereij eij taj akoaj hmwn boulomeqa oun gnwnai ti an qeloi tauta einai
17:21 aqhnaioi de pantej kai oi epidhmountej cenoi eij ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron
17:22 staqeij de o pauloj en mesw tou areiou pagou efh andrej aqhnaioi kata panta wj deisidaimonesterouj umaj qewrw
17:23 dierxomenoj gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew on oun agnoountej eusebeite touton egw kataggellw umin
17:24 o qeoj o poihsaj ton kosmon kai panta ta en autw outoj ouranou kai ghj kurioj uparxwn ouk en xeiropoihtoij naoij katoikei
17:25 oude upo xeirwn anqrwpwn qerapeuetai prosdeomenoj tinoj autoj didouj pasin zwhn kai pnohn kai ta panta
17:26 epoihsen te ec enoj aimatoj pan eqnoj anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon thj ghj orisaj protetagmenouj kairouj kai taj oroqesiaj thj katoikiaj autwn
17:27 zhtein ton kurion ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kaitoige ou makran apo enoj ekastou hmwn uparxonta
17:28 en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wj kai tinej twn kaq umaj poihtwn eirhkasin tou gar kai genoj esmen
17:29 genoj oun uparxontej tou qeou ouk ofeilomen nomizein xrusw h argurw h liqw xaragmati texnhj kai enqumhsewj anqrwpou to qeion einai omoion
Acts 17:30 touj men oun xronouj thj agnoiaj uperidwn o qeoj ta nun paraggellei toij anqrwpoij pasin pantaxou metanoein
17:31 dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parasxwn pasin anasthsaj auton ek nekrwn
17:32 akousantej de anastasin nekrwn oi men exleuazon oi de eipon akousomeqa sou palin peri toutou
17:33 kai outwj o pauloj echlqen ek mesou autwn
17:34 tinej de andrej kollhqentej autw episteusan en oij kai dionusioj o areopagithj kai gunh onomati damarij kai eteroi sun autoij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index