Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 25

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 25

Acts 25:1 fhstoj oun epibaj th eparxia meta treij hmeraj anebh eij ierosoluma apo kaisareiaj
25:2 enefanisan de autw o arxiereuj kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton
25:3 aitoumenoi xarin kat autou opwj metapemyhtai auton eij ierousalhm enedran poiountej anelein auton kata thn odon
25:4 o men oun fhstoj apekriqh threisqai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en taxei ekporeuesqai
25:5 oi oun dunatoi en umin fhsin sugkatabantej ei ti estin atopon en tw andri toutw kathgoreitwsan autou
25:6 diatriyaj de en autoij hmeraj pleiouj h deka katabaj eij kaisareian th epaurion kaqisaj epi tou bhmatoj ekeleusen ton paulon axqhnai
25:7 paragenomenou de autou periesthsan oi apo ierosolumwn katabebhkotej ioudaioi polla kai barea aitiamata ferontej kata tou paulou a ouk isxuon apodeicai
25:8 apologoumenou autou oti oute eij ton nomon twn ioudaiwn oute eij to ieron oute eij kaisara ti hmarton
25:9 o fhstoj de toij ioudaioij qelwn xarin kataqesqai apokriqeij tw paulw eipen qeleij eij ierosoluma anabaj ekei peri toutwn krinesqai ep emou
Acts 25:10 eipen de o pauloj epi tou bhmatoj kaisaroj estwj eimi ou me dei krinesqai ioudaiouj ouden hdikhsa wj kai su kallion epiginwskeij
25:11 ei men gar adikw kai acion qanatou pepraxa ti ou paraitoumai to apoqanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudeij me dunatai autoij xarisasqai kaisara epikaloumai
25:12 tote o fhstoj sullalhsaj meta tou sumbouliou apekriqh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush
25:13 hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippaj o basileuj kai bernikh kathnthsan eij kaisareian aspasomenoi ton fhston
25:14 wj de pleiouj hmeraj dietribon ekei o fhstoj tw basilei aneqeto ta kata ton paulon legwn anhr tij estin kataleleimmenoj upo fhlikoj desmioj
25:15 peri ou genomenou mou eij ierosoluma enefanisan oi arxiereij kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou dikhn
25:16 proj ouj apekriqhn oti ouk estin eqoj rwmaioij xarizesqai tina anqrwpon eij apwleian prin h o kathgoroumenoj kata proswpon exoi touj kathgorouj topon te apologiaj laboi peri tou egklhmatoj
25:17 sunelqontwn oun autwn enqade anabolhn mhdemian poihsamenoj th echj kaqisaj epi tou bhmatoj ekeleusa axqhnai ton andra
25:18 peri ou staqentej oi kathgoroi oudemian aitian epeferon wn upenooun egw
25:19 zhthmata de tina peri thj idiaj deisidaimoniaj eixon proj auton kai peri tinoj ihsou teqnhkotoj on efasken o pauloj zhn
Acts 25:20 aporoumenoj de egw eij thn peri toutou zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai eij ierousalhm kakei krinesqai peri toutwn
25:21 tou de paulou epikalesamenou thrhqhnai auton eij thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisqai auton ewj ou pemyw auton proj kaisara
25:22 agrippaj de proj ton fhston efh eboulomhn kai autoj tou anqrwpou akousai o de aurion fhsin akoush autou
25:23 th oun epaurion elqontoj tou agrippa kai thj bernikhj meta pollhj fantasiaj kai eiselqontwn eij to akroathrion sun te toij xiliarxoij kai andrasin toij kat ecoxhn ousin thj polewj kai keleusantoj tou fhstou hxqh o pauloj
25:24 kai fhsin o fhstoj agrippa basileu kai pantej oi sumparontej hmin andrej qewreite touton peri ou pan to plhqoj twn ioudaiwn enetuxon moi en te ierosolumoij kai enqade epibowntej mh dein zhn auton mhketi
25:25 egw de katalabomenoj mhden acion qanatou auton pepraxenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton
25:26 peri ou asfalej ti grayai tw kuriw ouk exw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opwj thj anakrisewj genomenhj sxw ti grayai
25:27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai taj kat autou aitiaj shmanai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index