Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 18

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 18

Acts 18:1 meta de tauta xwrisqeij o pauloj ek twn aqhnwn hlqen eij korinqon
18:2 kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatwj elhluqota apo thj italiaj kai priskillan gunaika autou dia to diatetaxenai klaudion xwrizesqai pantaj touj ioudaiouj ek thj rwmhj proshlqen autoij
18:3 kai dia to omotexnon einai emenen par autoij kai eirgazeto hsan gar skhnopoioi thn texnhn
18:4 dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton epeiqen te ioudaiouj kai ellhnaj
18:5 wj de kathlqon apo thj makedoniaj o te silaj kai o timoqeoj suneixeto tw pneumati o pauloj diamarturomenoj toij ioudaioij ton xriston ihsoun
18:6 antitassomenwn de autwn kai blasfhmountwn ektinacamenoj ta imatia eipen proj autouj to aima umwn epi thn kefalhn umwn kaqaroj egw apo tou nun eij ta eqnh poreusomai
18:7 kai metabaj ekeiqen hlqen eij oikian tinoj onomati ioustou sebomenou ton qeon ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh
18:8 krispoj de o arxisunagwgoj episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korinqiwn akouontej episteuon kai ebaptizonto
18:9 eipen de o kurioj di oramatoj en nukti tw paulw mh fobou alla lalei kai mh siwphshj
Acts 18:10 dioti egw eimi meta sou kai oudeij epiqhsetai soi tou kakwsai se dioti laoj estin moi poluj en th polei tauth
18:11 ekaqisen te eniauton kai mhnaj ec didaskwn en autoij ton logon tou qeou
18:12 galliwnoj de anqupateuontoj thj axaiaj katepesthsan omoqumadon oi ioudaioi tw paulw kai hgagon auton epi to bhma
18:13 legontej oti para ton nomon outoj anapeiqei touj anqrwpouj sebesqai ton qeon
18:14 mellontoj de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn proj touj ioudaiouj ei men oun hn adikhma ti h radiourghma ponhron w ioudaioi kata logon an hnesxomhn umwn
18:15 ei de zhthma estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou kaq umaj oyesqe autoi krithj gar egw toutwn ou boulomai einai
18:16 kai aphlasen autouj apo tou bhmatoj
18:17 epilabomenoi de pantej oi ellhnej swsqenhn ton arxisunagwgon etupton emprosqen tou bhmatoj kai ouden toutwn tw galliwni emelen
18:18 o de pauloj eti prosmeinaj hmeraj ikanaj toij adelfoij apotacamenoj eceplei eij thn surian kai sun autw priskilla kai akulaj keiramenoj thn kefalhn en kegxreaij eixen gar euxhn
18:19 kathnthsen de eij efeson kakeinouj katelipen autou autoj de eiselqwn eij thn sunagwghn dielexqh toij ioudaioij
Acts 18:20 erwtwntwn de autwn epi pleiona xronon meinai par autoij ouk epeneusen
18:21 all apetacato autoij eipwn dei me pantwj thn eorthn thn erxomenhn poihsai eij ierosoluma palin de anakamyw proj umaj tou qeou qelontoj kai anhxqh apo thj efesou
18:22 kai katelqwn eij kaisareian anabaj kai aspasamenoj thn ekklhsian katebh eij antioxeian
18:23 kai poihsaj xronon tina echlqen dierxomenoj kaqechj thn galatikhn xwran kai frugian episthrizwn pantaj touj maqhtaj
18:24 ioudaioj de tij apollwj onomati alecandreuj tw genei anhr logioj kathnthsen eij efeson dunatoj wn en taij grafaij
18:25 outoj hn kathxhmenoj thn odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribwj ta peri tou kuriou epistamenoj monon to baptisma iwannou
18:26 outoj te hrcato parrhsiazesqai en th sunagwgh akousantej de autou akulaj kai priskilla proselabonto auton kai akribesteron autw eceqento thn tou qeou odon
18:27 boulomenou de autou dielqein eij thn axaian protreyamenoi oi adelfoi egrayan toij maqhtaij apodecasqai auton oj paragenomenoj sunebaleto polu toij pepisteukosin dia thj xaritoj
18:28 eutonwj gar toij ioudaioij diakathlegxeto dhmosia epideiknuj dia twn grafwn einai ton xriston ihsoun

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index