Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 16

Acts 16:1 kathnthsen de eij derbhn kai lustran kai idou maqhthj tij hn ekei onomati timoqeoj uioj gunaikoj tinoj ioudaiaj pisthj patroj de ellhnoj
16:2 oj emartureito upo twn en lustroij kai ikoniw adelfwn
16:3 touton hqelhsen o pauloj sun autw ecelqein kai labwn perietemen auton dia touj ioudaiouj touj ontaj en toij topoij ekeinoij hdeisan gar apantej ton patera autou oti ellhn uphrxen
16:4 wj de dieporeuonto taj poleij paredidoun autoij fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai twn presbuterwn twn en ierousalhm
16:5 ai men oun ekklhsiai estereounto th pistei kai eperisseuon tw ariqmw kaq hmeran
16:6 dielqontej de thn frugian kai thn galatikhn xwran kwluqentej upo tou agiou pneumatoj lalhsai ton logon en th asia
16:7 elqontej kata thn musian epeirazon kata thn biqunian poreuesqai kai ouk eiasen autouj to pneuma
16:8 parelqontej de thn musian katebhsan eij trwada
16:9 kai orama dia thj nuktoj wfqh tw paulw anhr tij hn makedwn estwj parakalwn auton kai legwn diabaj eij makedonian bohqhson hmin
Acts 16:10 wj de to orama eiden euqewj ezhthsamen ecelqein eij thn makedonian sumbibazontej oti proskeklhtai hmaj o kurioj euaggelisasqai autouj
16:11 anaxqentej oun apo thj trwadoj euqudromhsamen eij samoqrakhn th te epioush eij neapolin
16:12 ekeiqen te eij filippouj htij estin prwth thj meridoj thj makedoniaj polij kolwnia hmen de en tauth th polei diatribontej hmeraj tinaj
16:13 th te hmera twn sabbatwn echlqomen ecw thj polewj para potamon ou enomizeto proseuxh einai kai kaqisantej elaloumen taij sunelqousaij gunaicin
16:14 kai tij gunh onomati ludia porfuropwlij polewj quateirwn sebomenh ton qeon hkouen hj o kurioj dihnoicen thn kardian prosexein toij laloumenoij upo tou paulou
16:15 wj de ebaptisqh kai o oikoj authj parekalesen legousa ei kekrikate me pisthn tw kuriw einai eiselqontej eij ton oikon mou meinate kai parebiasato hmaj
16:16 egeneto de poreuomenwn hmwn eij proseuxhn paidiskhn tina exousan pneuma puqwnoj apanthsai hmin htij ergasian pollhn pareixen toij kurioij authj manteuomenh
16:17 auth katakolouqhsasa tw paulw kai hmin ekrazen legousa outoi oi anqrwpoi douloi tou qeou tou uyistou eisin oitinej kataggellousin hmin odon swthriaj
16:18 touto de epoiei epi pollaj hmeraj diaponhqeij de o pauloj kai epistreyaj tw pneumati eipen paraggellw soi en tw onomati ihsou xristou ecelqein ap authj kai echlqen auth th wra
16:19 idontej de oi kurioi authj oti echlqen h elpij thj ergasiaj autwn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eij thn agoran epi touj arxontaj
Acts 16:20 kai prosagagontej autouj toij strathgoij eipon outoi oi anqrwpoi ektarassousin hmwn thn polin ioudaioi uparxontej
16:21 kai kataggellousin eqh a ouk ecestin hmin paradexesqai oude poiein rwmaioij ousin
16:22 kai sunepesth o oxloj kat autwn kai oi strathgoi perirrhcantej autwn ta imatia ekeleuon rabdizein
16:23 pollaj te epiqentej autoij plhgaj ebalon eij fulakhn paraggeilantej tw desmofulaki asfalwj threin autouj
16:24 oj paraggelian toiauthn eilhfwj ebalen autouj eij thn eswteran fulakhn kai touj podaj autwn hsfalisato eij to culon
16:25 kata de to mesonuktion pauloj kai silaj proseuxomenoi umnoun ton qeon ephkrownto de autwn oi desmioi
16:26 afnw de seismoj egeneto megaj wste saleuqhnai ta qemelia tou desmwthriou anewxqhsan te paraxrhma ai qurai pasai kai pantwn ta desma aneqh
16:27 ecupnoj de genomenoj o desmofulac kai idwn anewgmenaj taj quraj thj fulakhj spasamenoj maxairan emellen eauton anairein nomizwn ekpefeugenai touj desmiouj
16:28 efwnhsen de fwnh megalh o pauloj legwn mhden prachj seautw kakon apantej gar esmen enqade
16:29 aithsaj de fwta eisephdhsen kai entromoj genomenoj prosepesen tw paulw kai tw sila
Acts 16:30 kai proagagwn autouj ecw efh kurioi ti me dei poiein ina swqw
16:31 oi de eipon pisteuson epi ton kurion ihsoun xriston kai swqhsh su kai o oikoj sou
16:32 kai elalhsan autw ton logon tou kuriou kai pasin toij en th oikia autou
16:33 kai paralabwn autouj en ekeinh th wra thj nuktoj elousen apo twn plhgwn kai ebaptisqh autoj kai oi autou pantej paraxrhma
16:34 anagagwn te autouj eij ton oikon autou pareqhken trapezan kai hgalliasato panoiki pepisteukwj tw qew
16:35 hmeraj de genomenhj apesteilan oi strathgoi touj rabdouxouj legontej apoluson touj anqrwpouj ekeinouj
16:36 aphggeilen de o desmofulac touj logouj toutouj proj ton paulon oti apestalkasin oi strathgoi ina apoluqhte nun oun ecelqontej poreuesqe en eirhnh
16:37 o de pauloj efh proj autouj deirantej hmaj dhmosia akatakritouj anqrwpouj rwmaiouj uparxontaj ebalon eij fulakhn kai nun laqra hmaj ekballousin ou gar alla elqontej autoi hmaj ecagagetwsan
16:38 anhggeilan de toij strathgoij oi rabdouxoi ta rhmata tauta kai efobhqhsan akousantej oti rwmaioi eisin
16:39 kai elqontej parekalesan autouj kai ecagagontej hrwtwn ecelqein thj polewj
Acts 16:40 ecelqontej de ek thj fulakhj eishlqon eij thn ludian kai idontej touj adelfouj parekalesan autouj kai echlqon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index