Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 22

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 22

Acts 22:1 andrej adelfoi kai paterej akousate mou thj proj umaj nun apologiaj
22:2 akousantej de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoij mallon paresxon hsuxian kai fhsin
22:3 egw men eimi anhr ioudaioj gegennhmenoj en tarsw thj kilikiaj anateqrammenoj de en th polei tauth para touj podaj gamalihl pepaideumenoj kata akribeian tou patrwou nomou zhlwthj uparxwn tou qeou kaqwj pantej umeij este shmeron
22:4 oj tauthn thn odon ediwca axri qanatou desmeuwn kai paradidouj eij fulakaj andraj te kai gunaikaj
22:5 wj kai o arxiereuj marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolaj decamenoj proj touj adelfouj eij damaskon eporeuomhn acwn kai touj ekeise ontaj dedemenouj eij ierousalhm ina timwrhqwsin
22:6 egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian ecaifnhj ek tou ouranou periastrayai fwj ikanon peri eme
22:7 epeson te eij to edafoj kai hkousa fwnhj legoushj moi saoul saoul ti me diwkeij
22:8 egw de apekriqhn tij ei kurie eipen te proj me egw eimi ihsouj o nazwraioj on su diwkeij
22:9 oi de sun emoi ontej to men fwj eqeasanto kai emfoboi egenonto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountoj moi
Acts 22:10 eipon de ti poihsw kurie o de kurioj eipen proj me anastaj poreuou eij damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai
22:11 wj de ouk eneblepon apo thj dochj tou fwtoj ekeinou xeiragwgoumenoj upo twn sunontwn moi hlqon eij damaskon
22:12 ananiaj de tij anhr eusebhj kata ton nomon marturoumenoj upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn
22:13 elqwn proj me kai epistaj eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eij auton
22:14 o de eipen o qeoj twn paterwn hmwn proexeirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatoj autou
22:15 oti esh martuj autw proj pantaj anqrwpouj wn ewrakaj kai hkousaj
22:16 kai nun ti melleij anastaj baptisai kai apolousai taj amartiaj sou epikalesamenoj to onoma tou kuriou
22:17 egeneto de moi upostreyanti eij ierousalhm kai proseuxomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei
22:18 kai idein auton legonta moi speuson kai ecelqe en taxei ec ierousalhm dioti ou paradecontai sou thn marturian peri emou
22:19 kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata taj sunagwgaj touj pisteuontaj epi se
Acts 22:20 kai ote ecexeito to aima stefanou tou marturoj sou kai autoj hmhn efestwj kai suneudokwn th anairesei autou kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton
22:21 kai eipen proj me poreuou oti egw eij eqnh makran ecapostelw se
22:22 hkouon de autou axri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legontej aire apo thj ghj ton toiouton ou gar kaqhkon auton zhn
22:23 kraugazontwn de autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eij ton aera
22:24 ekeleusen auton o xiliarxoj agesqai eij thn parembolhn eipwn masticin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outwj epefwnoun autw
22:25 wj de proeteinan auton toij imasin eipen proj ton estwta ekatontarxon o pauloj ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton ecestin umin mastizein
22:26 akousaj de o ekatontarxoj proselqwn aphggeilen tw xiliarxw legwn ora ti melleij poiein o gar anqrwpoj outoj rwmaioj estin
22:27 proselqwn de o xiliarxoj eipen autw lege moi ei su rwmaioj ei o de efh nai
22:28 apekriqh te o xiliarxoj egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de pauloj efh egw de kai gegennhmai
22:29 euqewj oun apesthsan ap autou oi mellontej auton anetazein kai o xiliarxoj de efobhqh epignouj oti rwmaioj estin kai oti hn auton dedekwj
Acts 22:30 th de epaurion boulomenoj gnwnai to asfalej to ti kathgoreitai para twn ioudaiwn elusen auton apo twn desmwn kai ekeleusen elqein touj arxiereij kai olon to sunedrion autwn kai katagagwn ton paulon esthsen eij autouj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index