Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 1

Matthew 1:1 bibloj genesewj ihsou xristou uiou dabid uiou abraam
1:2 abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touj adelfouj autou
1:3 ioudaj de egennhsen ton farej kai ton zara ek thj qamar farej de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram
1:4 aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn
1:5 salmwn de egennhsen ton booz ek thj raxab booz de egennhsen ton wbhd ek thj rouq wbhd de egennhsen ton iessai
1:6 iessai de egennhsen ton dabid ton basilea dabid de o basileuj egennhsen ton solomwnta ek thj tou ouriou
1:7 solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asa
1:8 asa de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian
1:9 oziaj de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton axaz axaz de egennhsen ton ezekian
Matthew 1:10 ezekiaj de egennhsen ton manassh manasshj de egennhsen ton amwn amwn de egennhsen ton iwsian
1:11 ezekiaj de egennhsen ton manassh manasshj de egennhsen ton amwn amwn de egennhsen ton iwsian
1:12 meta de thn metoikesian babulwnoj iexoniaj egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel
1:13 zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakeim eliakeim de egennhsen ton azwr
1:14 azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton axeim axeim de egennhsen ton elioud
1:15 elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb
1:16 iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaj ec hj egennhqh ihsouj o legomenoj xristoj
1:17 pasai oun ai geneai apo abraam ewj dabid geneai dekatessarej kai apo dabid ewj thj metoikesiaj babulwnoj geneai dekatessarej kai apo thj metoikesiaj babulwnoj ewj tou xristou geneai dekatessarej
1:18 tou de ihsou xristou h gennhsij outwj hn mnhsteuqeishj gar thj mhtroj autou mariaj tw iwshf prin h sunelqein autouj eureqh en gastri exousa ek pneumatoj agiou
1:19 iwshf de o anhr authj dikaioj wn kai mh qelwn authn paradeigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn
Matthew 1:20 tauta de autou enqumhqentoj idou aggeloj kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioj dabid mh fobhqhj paralabein mariam thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoj estin agiou
1:21 tecetai de uion kai kaleseij to onoma autou ihsoun autoj gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn
1:22 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoj
1:23 idou h parqenoj en gastri ecei kai tecetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoj
1:24 diegerqeij de o iwshf apo tou upnou epoihsen wj prosetacen autw o aggeloj kuriou kai parelaben thn gunaika autou
1:25 kai ouk eginwsken authn ewj ou eteken ton uion authj ton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou ihsoun

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index