Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 8

Matthew 8:1 katabanti de autw apo tou orouj hkolouqhsan autw oxloi polloi
8:2 kai idou leproj elqwn prosekunei autw legwn kurie ean qelhj dunasai me kaqarisai
8:3 kai ekteinaj thn xeira hyato autou o ihsouj legwn qelw kaqarisqhti kai euqewj ekaqarisqh autou h lepra
8:4 kai legei autw o ihsouj ora mhdeni eiphj all upage seauton deicon tw ierei kai prosenegke to dwron o prosetacen mwshj eij marturion autoij
8:5 eiselqonti de tw ihsou eij kapernaoum proshlqen autw ekatontarxoj parakalwn auton
8:6 kai legwn kurie o paij mou beblhtai en th oikia paralutikoj deinwj basanizomenoj
8:7 kai legei autw o ihsouj egw elqwn qerapeusw auton
8:8 kai apokriqeij o ekatontarxoj efh kurie ouk eimi ikanoj ina mou upo thn steghn eiselqhj alla monon eipe logon kai iaqhsetai o paij mou
8:9 kai gar egw anqrwpoj eimi upo ecousian exwn up emauton stratiwtaj kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw erxou kai erxetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei
Matthew 8:10 akousaj de o ihsouj eqaumasen kai eipen toij akolouqousin amhn legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron
8:11 legw de umin oti polloi apo anatolwn kai dusmwn hcousin kai anakliqhsontai meta abraam kai isaak kai iakwb en th basileia twn ouranwn
8:12 oi de uioi thj basileiaj ekblhqhsontai eij to skotoj to ecwteron ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn
8:13 kai eipen o ihsouj tw ekatontarxw upage kai wj episteusaj genhqhtw soi kai iaqh o paij autou en th wra ekeinh
8:14 kai elqwn o ihsouj eij thn oikian petrou eiden thn penqeran autou beblhmenhn kai puressousan
8:15 kai hyato thj xeiroj authj kai afhken authn o puretoj kai hgerqh kai dihkonei autoij
8:16 oyiaj de genomenhj proshnegkan autw daimonizomenouj pollouj kai ecebalen ta pneumata logw kai pantaj touj kakwj exontaj eqerapeusen
8:17 opwj plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoj autoj taj asqeneiaj hmwn elaben kai taj nosouj ebastasen
8:18 idwn de o ihsouj pollouj oxlouj peri auton ekeleusen apelqein eij to peran
8:19 kai proselqwn eij grammateuj eipen autw didaskale akolouqhsw soi opou ean aperxh
Matthew 8:20 kai legei autw o ihsouj ai alwpekej fwleouj exousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseij o de uioj tou anqrwpou ouk exei pou thn kefalhn klinh
8:21 eteroj de twn maqhtwn autou eipen autw kurie epitreyon moi prwton apelqein kai qayai ton patera mou
8:22 o de ihsouj eipen autw akolouqei moi kai afej touj nekrouj qayai touj eautwn nekrouj
8:23 kai embanti autw eij to ploion hkolouqhsan autw oi maqhtai autou
8:24 kai idou seismoj megaj egeneto en th qalassh wste to ploion kaluptesqai upo twn kumatwn autoj de ekaqeuden
8:25 kai proselqontej oi maqhtai autou hgeiran auton legontej kurie swson hmaj apollumeqa
8:26 kai legei autoij ti deiloi este oligopistoi tote egerqeij epetimhsen toij anemoij kai th qalassh kai egeneto galhnh megalh
8:27 oi de anqrwpoi eqaumasan legontej potapoj estin outoj oti kai oi anemoi kai h qalassa upakouousin autw
8:28 kai elqonti autw eij to peran eij thn xwran twn gergeshnwn uphnthsan autw duo daimonizomenoi ek twn mnhmeiwn ecerxomenoi xalepoi lian wste mh isxuein tina parelqein dia thj odou ekeinhj
8:29 kai idou ekracan legontej ti hmin kai soi ihsou uie tou qeou hlqej wde pro kairou basanisai hmaj
Matthew 8:30 hn de makran ap autwn agelh xoirwn pollwn boskomenh
8:31 oi de daimonej parekaloun auton legontej ei ekballeij hmaj epitreyon hmin apelqein eij thn agelhn twn xoirwn
8:32 kai eipen autoij upagete oi de ecelqontej aphlqon eij thn agelhn twn xoirwn kai idou wrmhsen pasa h agelh twn xoirwn kata tou krhmnou eij thn qalassan kai apeqanon en toij udasin
8:33 oi de boskontej efugon kai apelqontej eij thn polin aphggeilan panta kai ta twn daimonizomenwn
8:34 kai idou pasa h polij echlqen eij sunanthsin tw ihsou kai idontej auton parekalesan opwj metabh apo twn oriwn autwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index