Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 22

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 22

Matthew 22:1 kai apokriqeij o ihsouj palin eipen autoij en parabolaij legwn
22:2 wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostij epoihsen gamouj tw uiw autou
22:3 kai apesteilen touj doulouj autou kalesai touj keklhmenouj eij touj gamouj kai ouk hqelon elqein
22:4 palin apesteilen allouj doulouj legwn eipate toij keklhmenoij idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eij touj gamouj
22:5 oi de amelhsantej aphlqon o men eij ton idion agron o de eij thn emporian autou
22:6 oi de loipoi krathsantej touj doulouj autou ubrisan kai apekteinan
22:7 akousaj de o basileuj wrgisqh kai pemyaj ta strateumata autou apwlesen touj foneij ekeinouj kai thn polin autwn eneprhsen
22:8 tote legei toij douloij autou o men gamoj etoimoj estin oi de keklhmenoi ouk hsan acioi
22:9 poreuesqe oun epi taj diecodouj twn odwn kai osouj an eurhte kalesate eij touj gamouj
Matthew 22:10 kai ecelqontej oi douloi ekeinoi eij taj odouj sunhgagon pantaj osouj euron ponhrouj te kai agaqouj kai eplhsqh o gamoj anakeimenwn
22:11 eiselqwn de o basileuj qeasasqai touj anakeimenouj eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou
22:12 kai legei autw etaire pwj eishlqej wde mh exwn enduma gamou o de efimwqh
22:13 tote eipen o basileuj toij diakonoij dhsantej autou podaj kai xeiraj arate auton kai ekbalete eij to skotoj to ecwteron ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn
22:14 polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi
22:15 tote poreuqentej oi farisaioi sumboulion elabon opwj auton pagideuswsin en logw
22:16 kai apostellousin autw touj maqhtaj autwn meta twn hrwdianwn legontej didaskale oidamen oti alhqhj ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeij kai ou melei soi peri oudenoj ou gar blepeij eij proswpon anqrwpwn
22:17 eipe oun hmin ti soi dokei ecestin dounai khnson kaisari h ou
22:18 gnouj de o ihsouj thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai
22:19 epideicate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion
Matthew 22:20 kai legei autoij tinoj h eikwn auth kai h epigrafh
22:21 legousin autw kaisaroj tote legei autoij apodote oun ta kaisaroj kaisari kai ta tou qeou tw qew
22:22 kai akousantej eqaumasan kai afentej auton aphlqon
22:23 en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legontej mh einai anastasin kai ephrwthsan auton
22:24 legontej didaskale mwshj eipen ean tij apoqanh mh exwn tekna epigambreusei o adelfoj autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou
22:25 hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoj gamhsaj eteleuthsen kai mh exwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou
22:26 omoiwj kai o deuteroj kai o tritoj ewj twn epta
22:27 usteron de pantwn apeqanen kai h gunh
22:28 en th oun anastasei tinoj twn epta estai gunh pantej gar esxon authn
22:29 apokriqeij de o ihsouj eipen autoij planasqe mh eidotej taj grafaj mhde thn dunamin tou qeou
Matthew 22:30 en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wj aggeloi tou qeou en ouranw eisin
22:31 peri de thj anastasewj twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoj
22:32 egw eimi o qeoj abraam kai o qeoj isaak kai o qeoj iakwb ouk estin o qeoj qeoj nekrwn alla zwntwn
22:33 kai akousantej oi oxloi eceplhssonto epi th didaxh autou
22:34 oi de farisaioi akousantej oti efimwsen touj saddoukaiouj sunhxqhsan epi to auto
22:35 kai ephrwthsen eij ec autwn nomikoj peirazwn auton kai legwn
22:36 didaskale poia entolh megalh en tw nomw
22:37 o de ihsouj eipen autw agaphseij kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuxh sou kai en olh th dianoia sou
22:38 auth estin prwth kai megalh entolh
22:39 deutera de omoia auth agaphseij ton plhsion sou wj seauton
Matthew 22:40 en tautaij taij dusin entolaij oloj o nomoj kai oi profhtai kremantai
22:41 sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouj o ihsouj
22:42 legwn ti umin dokei peri tou xristou tinoj uioj estin legousin autw tou dabid
22:43 legei autoij pwj oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn
22:44 eipen o kurioj tw kuriw mou kaqou ek deciwn mou ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou
22:45 ei oun dabid kalei auton kurion pwj uioj autou estin
22:46 kai oudeij edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tij ap ekeinhj thj hmeraj eperwthsai auton ouketi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index