Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 26

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 26

Matthew 26:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouj pantaj touj logouj toutouj eipen toij maqhtaij autou
26:2 oidate oti meta duo hmeraj to pasxa ginetai kai o uioj tou anqrwpou paradidotai eij to staurwqhnai
26:3 tote sunhxqhsan oi arxiereij kai oi grammateij kai oi presbuteroi tou laou eij thn aulhn tou arxierewj tou legomenou kaiafa
26:4 kai sunebouleusanto ina ton ihsoun krathswsin dolw kai apokteinwsin
26:5 elegon de mh en th eorth ina mh qoruboj genhtai en tw law
26:6 tou de ihsou genomenou en bhqania en oikia simwnoj tou leprou
26:7 proshlqen autw gunh alabastron murou exousa barutimou kai katexeen epi thn kefalhn autou anakeimenou
26:8 idontej de oi maqhtai autou hganakthsan legontej eij ti h apwleia auth
26:9 hdunato gar touto to muron praqhnai pollou kai doqhnai ptwxoij
Matthew 26:10 gnouj de o ihsouj eipen autoij ti kopouj parexete th gunaiki ergon gar kalon eirgasato eij eme
26:11 pantote gar touj ptwxouj exete meq eautwn eme de ou pantote exete
26:12 balousa gar auth to muron touto epi tou swmatoj mou proj to entafiasai me epoihsen
26:13 amhn legw umin opou ean khruxqh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhqhsetai kai o epoihsen auth eij mnhmosunon authj
26:14 tote poreuqeij eij twn dwdeka o legomenoj ioudaj iskariwthj proj touj arxiereij
26:15 eipen ti qelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria
26:16 kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw
26:17 th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw ihsou legontej autw pou qeleij etoimaswmen soi fagein to pasxa
26:18 o de eipen upagete eij thn polin proj ton deina kai eipate autw o didaskaloj legei o kairoj mou egguj estin proj se poiw to pasxa meta twn maqhtwn mou
26:19 kai epoihsan oi maqhtai wj sunetacen autoij o ihsouj kai htoimasan to pasxa
Matthew 26:20 oyiaj de genomenhj anekeito meta twn dwdeka
26:21 kai esqiontwn autwn eipen amhn legw umin oti eij ec umwn paradwsei me
26:22 kai lupoumenoi sfodra hrcanto legein autw ekastoj autwn mhti egw eimi kurie
26:23 o de apokriqeij eipen o embayaj met emou en tw trubliw thn xeira outoj me paradwsei
26:24 o men uioj tou anqrwpou upagei kaqwj gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioj tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoj ekeinoj
26:25 apokriqeij de ioudaj o paradidouj auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipaj
26:26 esqiontwn de autwn labwn o ihsouj ton arton kai euloghsaj eklasen kai edidou toij maqhtaij kai eipen labete fagete touto estin to swma mou
26:27 kai labwn to pothrion kai euxaristhsaj edwken autoij legwn piete ec autou pantej
26:28 touto gar estin to aima mou to thj kainhj diaqhkhj to peri pollwn ekxunomenon eij afesin amartiwn
26:29 legw de umin oti ou mh piw ap arti ek toutou tou gennhmatoj thj ampelou ewj thj hmeraj ekeinhj otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patroj mou
Matthew 26:30 kai umnhsantej echlqon eij to oroj twn elaiwn
26:31 tote legei autoij o ihsouj pantej umeij skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar patacw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata thj poimnhj
26:32 meta de to egerqhnai me proacw umaj eij thn galilaian
26:33 apokriqeij de o petroj eipen autw ei kai pantej skandalisqhsontai en soi egw oudepote skandalisqhsomai
26:34 efh autw o ihsouj amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai trij aparnhsh me
26:35 legei autw o petroj kan deh me sun soi apoqanein ou mh se aparnhsomai omoiwj kai pantej oi maqhtai eipon
26:36 tote erxetai met autwn o ihsouj eij xwrion legomenon geqshmanh kai legei toij maqhtaij kaqisate autou ewj ou apelqwn proseucwmai ekei
26:37 kai paralabwn ton petron kai touj duo uiouj zebedaiou hrcato lupeisqai kai adhmonein
26:38 tote legei autoij perilupoj estin h yuxh mou ewj qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou
26:39 kai proelqwn mikron epesen epi proswpon autou proseuxomenoj kai legwn pater mou ei dunaton estin parelqetw ap emou to pothrion touto plhn oux wj egw qelw all wj su
Matthew 26:40 kai erxetai proj touj maqhtaj kai euriskei autouj kaqeudontaj kai legei tw petrw outwj ouk isxusate mian wran grhgorhsai met emou
26:41 grhgoreite kai proseuxesqe ina mh eiselqhte eij peirasmon to men pneuma proqumon h de sarc asqenhj
26:42 palin ek deuterou apelqwn proshucato legwn pater mou ei ou dunatai touto to pothrion parelqein ap emou ean mh auto piw genhqhtw to qelhma sou
26:43 kai elqwn euriskei autouj palin kaqeudontaj hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi
26:44 kai afeij autouj apelqwn palin proshucato ek tritou ton auton logon eipwn
26:45 tote erxetai proj touj maqhtaj autou kai legei autoij kaqeudete to loipon kai anapauesqe idou hggiken h wra kai o uioj tou anqrwpou paradidotai eij xeiraj amartwlwn
26:46 egeiresqe agwmen idou hggiken o paradidouj me
26:47 kai eti autou lalountoj idou ioudaj eij twn dwdeka hlqen kai met autou oxloj poluj meta maxairwn kai culwn apo twn arxierewn kai presbuterwn tou laou
26:48 o de paradidouj auton edwken autoij shmeion legwn on an filhsw autoj estin krathsate auton
26:49 kai euqewj proselqwn tw ihsou eipen xaire rabbi kai katefilhsen auton
Matthew 26:50 o de ihsouj eipen autw etaire ef w parei tote proselqontej epebalon taj xeiraj epi ton ihsoun kai ekrathsan auton
26:51 kai idou eij twn meta ihsou ekteinaj thn xeira apespasen thn maxairan autou kai patacaj ton doulon tou arxierewj afeilen autou to wtion
26:52 tote legei autw o ihsouj apostreyon sou thn maxairan eij ton topon authj pantej gar oi labontej maxairan en maxaira apolountai
26:53 h dokeij oti ou dunamai arti parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi pleiouj h dwdeka legewnaj aggelwn
26:54 pwj oun plhrwqwsin ai grafai oti outwj dei genesqai
26:55 en ekeinh th wra eipen o ihsouj toij oxloij wj epi lhsthn echlqete meta maxairwn kai culwn sullabein me kaq hmeran proj umaj ekaqezomhn didaskwn en tw ierw kai ouk ekrathsate me
26:56 touto de olon gegonen ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn tote oi maqhtai pantej afentej auton efugon
26:57 oi de krathsantej ton ihsoun aphgagon proj kaiafan ton arxierea opou oi grammateij kai oi presbuteroi sunhxqhsan
26:58 o de petroj hkolouqei autw apo makroqen ewj thj aulhj tou arxierewj kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn idein to teloj
26:59 oi de arxiereij kai oi presbuteroi kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou ihsou opwj auton qanatwswsin
Matthew 26:60 kai oux euron kai pollwn yeudomarturwn proselqontwn oux euron
26:61 usteron de proselqontej duo yeudomarturej eipon outoj efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai auton
26:62 kai anastaj o arxiereuj eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin
26:63 o de ihsouj esiwpa kai apokriqeij o arxiereuj eipen autw ecorkizw se kata tou qeou tou zwntoj ina hmin eiphj ei su ei o xristoj o uioj tou qeou
26:64 legei autw o ihsouj su eipaj plhn legw umin ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek deciwn thj dunamewj kai erxomenon epi twn nefelwn tou ouranou
26:65 tote o arxiereuj dierrhcen ta imatia autou legwn oti eblasfhmhsen ti eti xreian exomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian autou
26:66 ti umin dokei oi de apokriqentej eipon enoxoj qanatou estin
26:67 tote eneptusan eij to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de errapisan
26:68 legontej profhteuson hmin xriste tij estin o paisaj se
26:69 o de petroj ecw ekaqhto en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh legousa kai su hsqa meta ihsou tou galilaiou
Matthew 26:70 o de hrnhsato emprosqen pantwn legwn ouk oida ti legeij
26:71 ecelqonta de auton eij ton pulwna eiden auton allh kai legei toij ekei kai outoj hn meta ihsou tou nazwraiou
26:72 kai palin hrnhsato meq orkou oti ouk oida ton anqrwpon
26:73 meta mikron de proselqontej oi estwtej eipon tw petrw alhqwj kai su ec autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei
26:74 tote hrcato katanaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon kai euqewj alektwr efwnhsen
26:75 kai emnhsqh o petroj tou rhmatoj tou ihsou eirhkotoj autw oti prin alektora fwnhsai trij aparnhsh me kai ecelqwn ecw eklausen pikrwj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index