Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 23

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 23

Matthew 23:1 tote o ihsouj elalhsen toij oxloij kai toij maqhtaij autou
23:2 legwn epi thj mwsewj kaqedraj ekaqisan oi grammateij kai oi farisaioi
23:3 panta oun osa an eipwsin umin threin threite kai poieite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin
23:4 desmeuousin gar fortia barea kai dusbastakta kai epitiqeasin epi touj wmouj twn anqrwpwn tw de daktulw autwn ou qelousin kinhsai auta
23:5 panta de ta erga autwn poiousin proj to qeaqhnai toij anqrwpoij platunousin de ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda twn imatiwn autwn
23:6 filousin te thn prwtoklisian en toij deipnoij kai taj prwtokaqedriaj en taij sunagwgaij
23:7 kai touj aspasmouj en taij agoraij kai kaleisqai upo twn anqrwpwn rabbi rabbi
23:8 umeij de mh klhqhte rabbi eij gar estin umwn o kaqhghthj o xristoj pantej de umeij adelfoi este
23:9 kai patera mh kaleshte umwn epi thj ghj eij gar estin o pathr umwn o en toij ouranoij
Matthew 23:10 mhde klhqhte kaqhghtai eij gar umwn estin o kaqhghthj o xristoj
23:11 o de meizwn umwn estai umwn diakonoj
23:12 ostij de uywsei eauton tapeinwqhsetai kai ostij tapeinwsei eauton uywqhsetai
23:13 ouai de umin grammateij kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umeij gar ouk eiserxesqe oude touj eiserxomenouj afiete eiselqein
23:14 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti katesqiete taj oikiaj twn xhrwn kai profasei makra proseuxomenoi dia touto lhyesqe perissoteron krima
23:15 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti periagete thn qalassan kai thn chran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennhj diploteron umwn
23:16 ouai umin odhgoi tufloi oi legontej oj an omosh en tw naw ouden estin oj d an omosh en tw xrusw tou naou ofeilei
23:17 mwroi kai tufloi tij gar meizwn estin o xrusoj h o naoj o agiazwn ton xruson
23:18 kai oj ean omosh en tw qusiasthriw ouden estin oj d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei
23:19 mwroi kai tufloi ti gar meizon to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron
Matthew 23:20 o oun omosaj en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasin toij epanw autou
23:21 kai o omosaj en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton
23:22 kai o omosaj en tw ouranw omnuei en tw qronw tou qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou
23:23 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai ton eleon kai thn pistin tauta edei poihsai kakeina mh afienai
23:24 odhgoi tufloi oi diulizontej ton kwnwpa thn de kamhlon katapinontej
23:25 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti kaqarizete to ecwqen tou pothriou kai thj paroyidoj eswqen de gemousin ec arpaghj kai akrasiaj
23:26 farisaie tufle kaqarison prwton to entoj tou pothriou kai thj paroyidoj ina genhtai kai to ektoj autwn kaqaron
23:27 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafoij kekoniamenoij oitinej ecwqen men fainontai wraioi eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pashj akaqarsiaj
23:28 outwj kai umeij ecwqen men fainesqe toij anqrwpoij dikaioi eswqen de mestoi este upokrisewj kai anomiaj
23:29 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti oikodomeite touj tafouj twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn
Matthew 23:30 kai legete ei hmen en taij hmeraij twn paterwn hmwn ouk an hmen koinwnoi autwn en tw aimati twn profhtwn
23:31 wste martureite eautoij oti uioi este twn foneusantwn touj profhtaj
23:32 kai umeij plhrwsate to metron twn paterwn umwn
23:33 ofeij gennhmata exidnwn pwj fughte apo thj krisewj thj geennhj
23:34 dia touto idou egw apostellw proj umaj profhtaj kai sofouj kai grammateij kai ec autwn apokteneite kai staurwsete kai ec autwn mastigwsete en taij sunagwgaij umwn kai diwcete apo polewj eij polin
23:35 opwj elqh ef umaj pan aima dikaion ekxunomenon epi thj ghj apo tou aimatoj abel tou dikaiou ewj tou aimatoj zaxariou uiou baraxiou on efoneusate metacu tou naou kai tou qusiasthriou
23:36 amhn legw umin hcei tauta panta epi thn genean tauthn
23:37 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touj profhtaj kai liqobolousa touj apestalmenouj proj authn posakij hqelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon episunagei ornij ta nossia eauthj upo taj pterugaj kai ouk hqelhsate
23:38 idou afietai umin o oikoj umwn erhmoj
23:39 legw gar umin ou mh me idhte ap arti ewj an eiphte euloghmenoj o erxomenoj en onomati kuriou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index