Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 10

Matthew 10:1 kai proskalesamenoj touj dwdeka maqhtaj autou edwken autoij ecousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian
10:2 twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtoj simwn o legomenoj petroj kai andreaj o adelfoj autou iakwboj o tou zebedaiou kai iwannhj o adelfoj autou
10:3 filippoj kai barqolomaioj qwmaj kai matqaioj o telwnhj iakwboj o tou alfaiou kai lebbaioj o epiklhqeij qaddaioj
10:4 simwn o kananithj kai ioudaj iskariwthj o kai paradouj auton
10:5 toutouj touj dwdeka apesteilen o ihsouj paraggeilaj autoij legwn eij odon eqnwn mh apelqhte kai eij polin samareitwn mh eiselqhte
10:6 poreuesqe de mallon proj ta probata ta apolwlota oikou israhl
10:7 poreuomenoi de khrussete legontej oti hggiken h basileia twn ouranwn
10:8 asqenountaj qerapeuete leprouj kaqarizete nekrouj egeirete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote
10:9 mh kthshsqe xruson mhde arguron mhde xalkon eij taj zwnaj umwn
Matthew 10:10 mh phran eij odon mhde duo xitwnaj mhde upodhmata mhde rabdouj acioj gar o ergathj thj trofhj autou estin
10:11 eij hn d an polin h kwmhn eiselqhte ecetasate tij en auth acioj estin kakei meinate ewj an ecelqhte
10:12 eiserxomenoi de eij thn oikian aspasasqe authn
10:13 kai ean men h h oikia acia elqetw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h acia h eirhnh umwn proj umaj epistrafhtw
10:14 kai oj ean mh dechtai umaj mhde akoush touj logouj umwn ecerxomenoi thj oikiaj h thj polewj ekeinhj ektinacate ton koniorton twn podwn umwn
10:15 amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisewj h th polei ekeinh
10:16 idou egw apostellw umaj wj probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wj oi ofeij kai akeraioi wj ai peristerai
10:17 prosexete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umaj eij sunedria kai en taij sunagwgaij autwn mastigwsousin umaj
10:18 kai epi hgemonaj de kai basileij axqhsesqe eneken emou eij marturion autoij kai toij eqnesin
10:19 otan de paradidwsin umaj mh merimnhshte pwj h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhsete
Matthew 10:20 ou gar umeij este oi lalountej alla to pneuma tou patroj umwn to laloun en umin
10:21 paradwsei de adelfoj adelfon eij qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneij kai qanatwsousin autouj
10:22 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaj eij teloj outoj swqhsetai
10:23 otan de diwkwsin umaj en th polei tauth feugete eij thn allhn amhn gar legw umin ou mh teleshte taj poleij tou israhl ewj an elqh o uioj tou anqrwpou
10:24 ouk estin maqhthj uper ton didaskalon oude douloj uper ton kurion autou
10:25 arketon tw maqhth ina genhtai wj o didaskaloj autou kai o douloj wj o kurioj autou ei ton oikodespothn beelzeboub ekalesan posw mallon touj oikiakouj autou
10:26 mh oun fobhqhte autouj ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai
10:27 o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eij to ouj akouete khrucate epi twn dwmatwn
10:28 kai mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma thn de yuxhn mh dunamenwn apokteinai fobhqhte de mallon ton dunamenon kai yuxhn kai swma apolesai en geennh
10:29 ouxi duo strouqia assariou pwleitai kai en ec autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroj umwn
Matthew 10:30 umwn de kai ai trixej thj kefalhj pasai hriqmhmenai eisin
10:31 mh oun fobhqhte pollwn strouqiwn diaferete umeij
10:32 paj oun ostij omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroj mou tou en ouranoij
10:33 ostij d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai auton kagw emprosqen tou patroj mou tou en ouranoij
10:34 mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla maxairan
10:35 hlqon gar dixasai anqrwpon kata tou patroj autou kai qugatera kata thj mhtroj authj kai numfhn kata thj penqeraj authj
10:36 kai exqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou
10:37 o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou acioj kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou acioj
10:38 kai oj ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou acioj
10:39 o eurwn thn yuxhn autou apolesei authn kai o apolesaj thn yuxhn autou eneken emou eurhsei authn
Matthew 10:40 o dexomenoj umaj eme dexetai kai o eme dexomenoj dexetai ton aposteilanta me
10:41 o dexomenoj profhthn eij onoma profhtou misqon profhtou lhyetai kai o dexomenoj dikaion eij onoma dikaiou misqon dikaiou lhyetai
10:42 kai oj ean potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yuxrou monon eij onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index