Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 6

Matthew 6:1 prosexete thn elehmosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn proj to qeaqhnai autoij ei de mhge misqon ouk exete para tw patri umwn tw en toij ouranoij
6:2 otan oun poihj elehmosunhn mh salpishj emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en taij sunagwgaij kai en taij rumaij opwj docasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apexousin ton misqon autwn
6:3 sou de poiountoj elehmosunhn mh gnwtw h aristera sou ti poiei h decia sou
6:4 opwj h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw autoj apodwsei soi en tw fanerw
6:5 kai otan proseuxh ouk esh wsper oi upokritai oti filousin en taij sunagwgaij kai en taij gwniaij twn plateiwn estwtej proseuxesqai opwj an fanwsin toij anqrwpoij amhn legw umin oti apexousin ton misqon autwn
6:6 su de otan proseuxh eiselqe eij to tamieion sou kai kleisaj thn quran sou proseucai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw
6:7 proseuxomenoi de mh battologhshte wsper oi eqnikoi dokousin gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai
6:8 mh oun omoiwqhte autoij oiden gar o pathr umwn wn xreian exete pro tou umaj aithsai auton
6:9 outwj oun proseuxesqe umeij pater hmwn o en toij ouranoij agiasqhtw to onoma sou
Matthew 6:10 elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wj en ouranw kai epi thj ghj
6:11 ton arton hmwn ton epiousion doj hmin shmeron
6:12 kai afej hmin ta ofeilhmata hmwn wj kai hmeij afiemen toij ofeiletaij hmwn
6:13 kai mh eisenegkhj hmaj eij peirasmon alla rusai hmaj apo tou ponhrou oti sou estin h basileia kai h dunamij kai h doca eij touj aiwnaj amhn
6:14 ean gar afhte toij anqrwpoij ta paraptwmata autwn afhsei kai umin o pathr umwn o ouranioj
6:15 ean de mh afhte toij anqrwpoij ta paraptwmata autwn oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn
6:16 otan de nhsteuhte mh ginesqe wsper oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opwj fanwsin toij anqrwpoij nhsteuontej amhn legw umin oti apexousin ton misqon autwn
6:17 su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai
6:18 opwj mh fanhj toij anqrwpoij nhsteuwn alla tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw
6:19 mh qhsaurizete umin qhsaurouj epi thj ghj opou shj kai brwsij afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin
Matthew 6:20 qhsaurizete de umin qhsaurouj en ouranw opou oute shj oute brwsij afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin
6:21 opou gar estin o qhsauroj umwn ekei estai kai h kardia umwn
6:22 o luxnoj tou swmatoj estin o ofqalmoj ean oun o ofqalmoj sou aplouj h olon to swma sou fwteinon estai
6:23 ean de o ofqalmoj sou ponhroj h olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fwj to en soi skotoj estin to skotoj poson
6:24 oudeij dunatai dusi kurioij douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoj anqecetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mammwna
6:25 dia touto legw umin mh merimnate th yuxh umwn ti faghte kai ti pihte mhde tw swmati umwn ti endushsqe ouxi h yuxh pleion estin thj trofhj kai to swma tou endumatoj
6:26 embleyate eij ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude qerizousin oude sunagousin eij apoqhkaj kai o pathr umwn o ouranioj trefei auta oux umeij mallon diaferete autwn
6:27 tij de ec umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phxun ena
6:28 kai peri endumatoj ti merimnate katamaqete ta krina tou agrou pwj aucanei ou kopia oude nhqei
6:29 legw de umin oti oude solomwn en pash th doch autou periebaleto wj en toutwn
Matthew 6:30 ei de ton xorton tou agrou shmeron onta kai aurion eij klibanon ballomenon o qeoj outwj amfiennusin ou pollw mallon umaj oligopistoi
6:31 mh oun merimnhshte legontej ti fagwmen h ti piwmen h ti peribalwmeqa
6:32 panta gar tauta ta eqnh epizhtei oiden gar o pathr umwn o ouranioj oti xrhzete toutwn apantwn
6:33 zhteite de prwton thn basileian tou qeou kai thn dikaiosunhn autou kai tauta panta prosteqhsetai umin
6:34 mh oun merimnhshte eij thn aurion h gar aurion merimnhsei ta eauthj arketon th hmera h kakia authj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index