Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 24

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 24

Matthew 24:1 kai ecelqwn o ihsouj eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideicai autw taj oikodomaj tou ierou
24:2 o de ihsouj eipen autoij ou blepete panta tauta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoj epi liqon oj ou mh kataluqhsetai
24:3 kaqhmenou de autou epi tou orouj twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legontej eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thj shj parousiaj kai thj sunteleiaj tou aiwnoj
24:4 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij blepete mh tij umaj planhsh
24:5 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontej egw eimi o xristoj kai pollouj planhsousin
24:6 mellhsete de akouein polemouj kai akoaj polemwn orate mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw estin to teloj
24:7 egerqhsetai gar eqnoj epi eqnoj kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouj
24:8 panta de tauta arxh wdinwn
24:9 tote paradwsousin umaj eij qliyin kai apoktenousin umaj kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou
Matthew 24:10 kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouj paradwsousin kai mishsousin allhlouj
24:11 kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouj
24:12 kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn
24:13 o de upomeinaj eij teloj outoj swqhsetai
24:14 kai khruxqhsetai touto to euaggelion thj basileiaj en olh th oikoumenh eij marturion pasin toij eqnesin kai tote hcei to teloj
24:15 otan oun idhte to bdelugma thj erhmwsewj to rhqen dia danihl tou profhtou estwj en topw agiw o anaginwskwn noeitw
24:16 tote oi en th ioudaia feugetwsan epi ta orh
24:17 o epi tou dwmatoj mh katabainetw arai ti ek thj oikiaj autou
24:18 kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou
24:19 ouai de taij en gastri exousaij kai taij qhlazousaij en ekeinaij taij hmeraij
Matthew 24:20 proseuxesqe de ina mh genhtai h fugh umwn xeimwnoj mhde en sabbatw
24:21 estai gar tote qliyij megalh oia ou gegonen ap arxhj kosmou ewj tou nun oud ou mh genhtai
24:22 kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarc dia de touj eklektouj kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai
24:23 tote ean tij umin eiph idou wde o xristoj h wde mh pisteushte
24:24 egerqhsontai gar yeudoxristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touj eklektouj
24:25 idou proeirhka umin
24:26 ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh ecelqhte idou en toij tameioij mh pisteushte
24:27 wsper gar h astraph ecerxetai apo anatolwn kai fainetai ewj dusmwn outwj estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou
24:28 opou gar ean h to ptwma ekei sunaxqhsontai oi aetoi
24:29 euqewj de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioj skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoj authj kai oi asterej pesountai apo tou ouranou kai ai dunameij twn ouranwn saleuqhsontai
Matthew 24:30 kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thj ghj kai oyontai ton uion tou anqrwpou erxomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewj kai dochj pollhj
24:31 kai apostelei touj aggelouj autou meta salpiggoj fwnhj megalhj kai episunacousin touj eklektouj autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewj akrwn autwn
24:32 apo de thj sukhj maqete thn parabolhn otan hdh o kladoj authj genhtai apaloj kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguj to qeroj
24:33 outwj kai umeij otan idhte panta tauta ginwskete oti egguj estin epi quraij
24:34 amhn legw umin ou mh parelqh h genea auth ewj an panta tauta genhtai
24:35 o ouranoj kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin
24:36 peri de thj hmeraj ekeinhj kai thj wraj oudeij oiden oude oi aggeloi twn ouranwn ei mh o pathr mou monoj
24:37 wsper de ai hmerai tou nwe outwj estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou
24:38 wsper gar hsan en taij hmeraij taij pro tou kataklusmou trwgontej kai pinontej gamountej kai ekgamizontej axri hj hmeraj eishlqen nwe eij thn kibwton
24:39 kai ouk egnwsan ewj hlqen o kataklusmoj kai hren apantaj outwj estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou
Matthew 24:40 tote duo esontai en tw agrw o eij paralambanetai kai o eij afietai
24:41 duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai
24:42 grhgoreite oun oti ouk oidate poia wra o kurioj umwn erxetai
24:43 ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothj poia fulakh o klepthj erxetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorughnai thn oikian autou
24:44 dia touto kai umeij ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioj tou anqrwpou erxetai
24:45 tij ara estin o pistoj douloj kai fronimoj on katesthsen o kurioj autou epi thj qerapeiaj autou tou didonai autoij thn trofhn en kairw
24:46 makarioj o douloj ekeinoj on elqwn o kurioj autou eurhsei poiounta outwj
24:47 amhn legw umin oti epi pasin toij uparxousin autou katasthsei auton
24:48 ean de eiph o kakoj douloj ekeinoj en th kardia autou xronizei o kurioj mou elqein
24:49 kai archtai tuptein touj sundoulouj esqiein de kai pinein meta twn mequontwn
Matthew 24:50 hcei o kurioj tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei
24:51 kai dixotomhsei auton kai to meroj autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index