Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 14

Matthew 14:1 en ekeinw tw kairw hkousen hrwdhj o tetrarxhj thn akohn ihsou
14:2 kai eipen toij paisin autou outoj estin iwannhj o baptisthj autoj hgerqh apo twn nekrwn kai dia touto ai dunameij energousin en autw
14:3 o gar hrwdhj krathsaj ton iwannhn edhsen auton kai eqeto en fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou
14:4 elegen gar autw o iwannhj ouk ecestin soi exein authn
14:5 kai qelwn auton apokteinai efobhqh ton oxlon oti wj profhthn auton eixon
14:6 genesiwn de agomenwn tou hrwdou wrxhsato h qugathr thj hrwdiadoj en tw mesw kai hresen tw hrwdh
14:7 oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai
14:8 h de probibasqeisa upo thj mhtroj authj doj moi fhsin wde epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou
14:9 kai eluphqh o basileuj dia de touj orkouj kai touj sunanakeimenouj ekeleusen doqhnai
Matthew 14:10 kai pemyaj apekefalisen ton iwannhn en th fulakh
14:11 kai hnexqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh tw korasiw kai hnegken th mhtri authj
14:12 kai proselqontej oi maqhtai autou hran to swma kai eqayan auto kai elqontej aphggeilan tw ihsou
14:13 kai akousaj o ihsouj anexwrhsen ekeiqen en ploiw eij erhmon topon kat idian kai akousantej oi oxloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn
14:14 kai ecelqwn o ihsouj eiden polun oxlon kai esplagxnisqh ep autouj kai eqerapeusen touj arrwstouj autwn
14:15 oyiaj de genomenhj proshlqon autw oi maqhtai autou legontej erhmoj estin o topoj kai h wra hdh parhlqen apoluson touj oxlouj ina apelqontej eij taj kwmaj agoraswsin eautoij brwmata
14:16 o de ihsouj eipen autoij ou xreian exousin apelqein dote autoij umeij fagein
14:17 oi de legousin autw ouk exomen wde ei mh pente artouj kai duo ixquaj
14:18 o de eipen ferete moi autouj wde
14:19 kai keleusaj touj oxlouj anakliqhnai epi touj xortouj kai labwn touj pente artouj kai touj duo ixquaj anableyaj eij ton ouranon euloghsen kai klasaj edwken toij maqhtaij touj artouj oi de maqhtai toij oxloij
Matthew 14:20 kai efagon pantej kai exortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinouj plhreij
14:21 oi de esqiontej hsan andrej wsei pentakisxilioi xwrij gunaikwn kai paidiwn
14:22 kai euqewj hnagkasen o ihsouj touj maqhtaj autou embhnai eij to ploion kai proagein auton eij to peran ewj ou apolush touj oxlouj
14:23 kai apolusaj touj oxlouj anebh eij to oroj kat idian proseucasqai oyiaj de genomenhj monoj hn ekei
14:24 to de ploion hdh meson thj qalasshj hn basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantioj o anemoj
14:25 tetarth de fulakh thj nuktoj aphlqen proj autouj o ihsouj peripatwn epi thj qalasshj
14:26 kai idontej auton oi maqhtai epi thn qalassan peripatounta etaraxqhsan legontej oti fantasma estin kai apo tou fobou ekracan
14:27 euqewj de elalhsen autoij o ihsouj legwn qarseite egw eimi mh fobeisqe
14:28 apokriqeij de autw o petroj eipen kurie ei su ei keleuson me proj se elqein epi ta udata
14:29 o de eipen elqe kai katabaj apo tou ploiou o petroj periepathsen epi ta udata elqein proj ton ihsoun
Matthew 14:30 blepwn de ton anemon isxuron efobhqh kai arcamenoj katapontizesqai ekracen legwn kurie swson me
14:31 euqewj de o ihsouj ekteinaj thn xeira epelabeto autou kai legei autw oligopiste eij ti edistasaj
14:32 kai embantwn autwn eij to ploion ekopasen o anemoj
14:33 oi de en tw ploiw elqontej prosekunhsan autw legontej alhqwj qeou uioj ei
14:34 kai diaperasantej hlqon eij thn ghn gennhsaret
14:35 kai epignontej auton oi andrej tou topou ekeinou apesteilan eij olhn thn perixwron ekeinhn kai proshnegkan autw pantaj touj kakwj exontaj
14:36 kai parekaloun auton ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsan

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index