Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 13

Matthew 13:1 en de th hmera ekeinh ecelqwn o ihsouj apo thj oikiaj ekaqhto para thn qalassan
13:2 kai sunhxqhsan proj auton oxloi polloi wste auton eij to ploion embanta kaqhsqai kai paj o oxloj epi ton aigialon eisthkei
13:3 kai elalhsen autoij polla en parabolaij legwn idou echlqen o speirwn tou speirein
13:4 kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auta
13:5 alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eixen ghn pollhn kai euqewj ecaneteilen dia to mh exein baqoj ghj
13:6 hliou de anateilantoj ekaumatisqh kai dia to mh exein rizan echranqh
13:7 alla de epesen epi taj akanqaj kai anebhsan ai akanqai kai apepnican auta
13:8 alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de echkonta o de triakonta
13:9 o exwn wta akouein akouetw
Matthew 13:10 kai proselqontej oi maqhtai eipon autw dia ti en parabolaij laleij autoij
13:11 o de apokriqeij eipen autoij oti umin dedotai gnwnai ta musthria thj basileiaj twn ouranwn ekeinoij de ou dedotai
13:12 ostij gar exei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostij de ouk exei kai o exei arqhsetai ap autou
13:13 dia touto en parabolaij autoij lalw oti blepontej ou blepousin kai akouontej ouk akouousin oude suniousin
13:14 kai anaplhroutai ep autoij h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontej bleyete kai ou mh idhte
13:15 epaxunqh gar h kardia tou laou toutou kai toij wsin barewj hkousan kai touj ofqalmouj autwn ekammusan mhpote idwsin toij ofqalmoij kai toij wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouj
13:16 umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta umwn oti akouei
13:17 amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan
13:18 umeij oun akousate thn parabolhn tou speirontoj
13:19 pantoj akouontoj ton logon thj basileiaj kai mh sunientoj erxetai o ponhroj kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outoj estin o para thn odon spareij
Matthew 13:20 o de epi ta petrwdh spareij outoj estin o ton logon akouwn kai euquj meta xaraj lambanwn auton
13:21 ouk exei de rizan en eautw alla proskairoj estin genomenhj de qliyewj h diwgmou dia ton logon euquj skandalizetai
13:22 o de eij taj akanqaj spareij outoj estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwnoj toutou kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpoj ginetai
13:23 o de epi thn ghn thn kalhn spareij outoj estin o ton logon akouwn kai suniwn oj dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de echkonta o de triakonta
13:24 allhn parabolhn pareqhken autoij legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speiranti kalon sperma en tw agrw autou
13:25 en de tw kaqeudein touj anqrwpouj hlqen autou o exqroj kai espeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen
13:26 ote de eblasthsen o xortoj kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania
13:27 proselqontej de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouxi kalon sperma espeiraj en tw sw agrw poqen oun exei ta zizania
13:28 o de efh autoij exqroj anqrwpoj touto epoihsen oi de douloi eipon autw qeleij oun apelqontej sullecwmen auta
13:29 o de efh ou mhpote sullegontej ta zizania ekrizwshte ama autoij ton siton
Matthew 13:30 afete sunaucanesqai amfotera mexri tou qerismou kai en tw kairw tou qerismou erw toij qeristaij sullecate prwton ta zizania kai dhsate auta eij desmaj proj to katakausai auta ton de siton sunagagete eij thn apoqhkhn mou
13:31 allhn parabolhn pareqhken autoij legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapewj on labwn anqrwpoj espeiren en tw agrw autou
13:32 o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auchqh meizon twn laxanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en toij kladoij autou
13:33 allhn parabolhn elalhsen autoij omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh enekruyen eij aleurou sata tria ewj ou ezumwqh olon
13:34 tauta panta elalhsen o ihsouj en parabolaij toij oxloij kai xwrij parabolhj ouk elalei autoij
13:35 opwj plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoj anoicw en parabolaij to stoma mou ereucomai kekrummena apo katabolhj kosmou
13:36 tote afeij touj oxlouj hlqen eij thn oikian o ihsouj kai proshlqon autw oi maqhtai autou legontej frason hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou
13:37 o de apokriqeij eipen autoij o speirwn to kalon sperma estin o uioj tou anqrwpou
13:38 o de agroj estin o kosmoj to de kalon sperma outoi eisin oi uioi thj basileiaj ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou
13:39 o de exqroj o speiraj auta estin o diaboloj o de qerismoj sunteleia tou aiwnoj estin oi de qeristai aggeloi eisin
Matthew 13:40 wsper oun sullegetai ta zizania kai puri katakaietai outwj estai en th sunteleia tou aiwnoj toutou
13:41 apostelei o uioj tou anqrwpou touj aggelouj autou kai sullecousin ek thj basileiaj autou panta ta skandala kai touj poiountaj thn anomian
13:42 kai balousin autouj eij thn kaminon tou puroj ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn
13:43 tote oi dikaioi eklamyousin wj o hlioj en th basileia tou patroj autwn o exwn wta akouein akouetw
13:44 palin omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpoj ekruyen kai apo thj xaraj autou upagei kai panta osa exei pwlei kai agorazei ton agron ekeinon
13:45 palin omoia estin h basileia twn ouranwn anqrwpw emporw zhtounti kalouj margaritaj
13:46 oj eurwn ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eixen kai hgorasen auton
13:47 palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eij thn qalassan kai ek pantoj genouj sunagagoush
13:48 hn ote eplhrwqh anabibasantej epi ton aigialon kai kaqisantej sunelecan ta kala eij aggeia ta de sapra ecw ebalon
13:49 outwj estai en th sunteleia tou aiwnoj eceleusontai oi aggeloi kai aforiousin touj ponhrouj ek mesou twn dikaiwn
Matthew 13:50 kai balousin autouj eij thn kaminon tou puroj ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn
13:51 legei autoij o ihsouj sunhkate tauta panta legousin autw nai kurie
13:52 o de eipen autoij dia touto paj grammateuj maqhteuqeij eij thn basileian twn ouranwn omoioj estin anqrwpw oikodespoth ostij ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia
13:53 kai egeneto ote etelesen o ihsouj taj parabolaj tautaj methren ekeiqen
13:54 kai elqwn eij thn patrida autou edidasken autouj en th sunagwgh autwn wste ekplhttesqai autouj kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunameij
13:55 oux outoj estin o tou tektonoj uioj ouxi h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwboj kai iwshj kai simwn kai ioudaj
13:56 kai ai adelfai autou ouxi pasai proj hmaj eisin poqen oun toutw tauta panta
13:57 kai eskandalizonto en autw o de ihsouj eipen autoij ouk estin profhthj atimoj ei mh en th patridi autou kai en th oikia autou
13:58 kai ouk epoihsen ekei dunameij pollaj dia thn apistian autwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index