Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 16

Matthew 16:1 kai proselqontej oi farisaioi kai saddoukaioi peirazontej ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideicai autoij
16:2 o de apokriqeij eipen autoij oyiaj genomenhj legete eudia purrazei gar o ouranoj
16:3 kai prwi shmeron xeimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoj upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe
16:4 genea ponhra kai moixalij shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouj aphlqen
16:5 kai elqontej oi maqhtai autou eij to peran epelaqonto artouj labein
16:6 o de ihsouj eipen autoij orate kai prosexete apo thj zumhj twn farisaiwn kai saddoukaiwn
16:7 oi de dielogizonto en eautoij legontej oti artouj ouk elabomen
16:8 gnouj de o ihsouj eipen autoij ti dialogizesqe en eautoij oligopistoi oti artouj ouk elabete
16:9 oupw noeite oude mnhmoneuete touj pente artouj twn pentakisxiliwn kai posouj kofinouj elabete
Matthew 16:10 oude touj epta artouj twn tetrakisxiliwn kai posaj spuridaj elabete
16:11 pwj ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosexein apo thj zumhj twn farisaiwn kai saddoukaiwn
16:12 tote sunhkan oti ouk eipen prosexein apo thj zumhj tou artou all apo thj didaxhj twn farisaiwn kai saddoukaiwn
16:13 elqwn de o ihsouj eij ta merh kaisareiaj thj filippou hrwta touj maqhtaj autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou
16:14 oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn
16:15 legei autoij umeij de tina me legete einai
16:16 apokriqeij de simwn petroj eipen su ei o xristoj o uioj tou qeou tou zwntoj
16:17 kai apokriqeij o ihsouj eipen autw makarioj ei simwn bar iwna oti sarc kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toij ouranoij
16:18 kagw de soi legw oti su ei petroj kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katisxusousin authj
16:19 kai dwsw soi taj kleij thj basileiaj twn ouranwn kai o ean dhshj epi thj ghj estai dedemenon en toij ouranoij kai o ean lushj epi thj ghj estai lelumenon en toij ouranoij
Matthew 16:20 tote diesteilato toij maqhtaij autou ina mhdeni eipwsin oti autoj estin ihsouj o xristoj
16:21 apo tote hrcato o ihsouj deiknuein toij maqhtaij autou oti dei auton apelqein eij ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arxierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai
16:22 kai proslabomenoj auton o petroj hrcato epitiman autw legwn ilewj soi kurie ou mh estai soi touto
16:23 o de strafeij eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneij ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn
16:24 tote o ihsouj eipen toij maqhtaij autou ei tij qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi
16:25 oj gar an qelh thn yuxhn autou swsai apolesei authn oj d an apolesh thn yuxhn autou eneken emou eurhsei authn
16:26 ti gar wfeleitai anqrwpoj ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuxhn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoj antallagma thj yuxhj autou
16:27 mellei gar o uioj tou anqrwpou erxesqai en th doch tou patroj autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn pracin autou
16:28 amhn legw umin eisin tinej twn wde esthkotwn oitinej ou mh geuswntai qanatou ewj an idwsin ton uion tou anqrwpou erxomenon en th basileia autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index