Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 2

Matthew 2:1 tou de ihsou gennhqentoj en bhqleem thj ioudaiaj en hmeraij hrwdou tou basilewj idou magoi apo anatolwn paregenonto eij ierosoluma
2:2 legontej pou estin o texqeij basileuj twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en th anatolh kai hlqomen proskunhsai autw
2:3 akousaj de hrwdhj o basileuj etaraxqh kai pasa ierosoluma met autou
2:4 kai sunagagwn pantaj touj arxiereij kai grammateij tou laou epunqaneto par autwn pou o xristoj gennatai
2:5 oi de eipon autw en bhqleem thj ioudaiaj outwj gar gegraptai dia tou profhtou
2:6 kai su bhqleem gh iouda oudamwj elaxisth ei en toij hgemosin iouda ek sou gar eceleusetai hgoumenoj ostij poimanei ton laon mou ton israhl
2:7 tote hrwdhj laqra kalesaj touj magouj hkribwsen par autwn ton xronon tou fainomenou asteroj
2:8 kai pemyaj autouj eij bhqleem eipen poreuqentej akribwj ecetasate peri tou paidiou epan de eurhte apaggeilate moi opwj kagw elqwn proskunhsw autw
2:9 oi de akousantej tou basilewj eporeuqhsan kai idou o asthr on eidon en th anatolh prohgen autouj ewj elqwn esth epanw ou hn to paidion
Matthew 2:10 idontej de ton astera exarhsan xaran megalhn sfodra
2:11 kai elqontej eij thn oikian eidon to paidion meta mariaj thj mhtroj autou kai pesontej prosekunhsan autw kai anoicantej touj qhsaurouj autwn proshnegkan autw dwra xruson kai libanon kai smurnan
2:12 kai xrhmatisqentej kat onar mh anakamyai proj hrwdhn di allhj odou anexwrhsan eij thn xwran autwn
2:13 anaxwrhsantwn de autwn idou aggeloj kuriou fainetai kat onar tw iwshf legwn egerqeij paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge eij aigupton kai isqi ekei ewj an eipw soi mellei gar hrwdhj zhtein to paidion tou apolesai auto
2:14 o de egerqeij parelaben to paidion kai thn mhtera autou nuktoj kai anexwrhsen eij aigupton
2:15 kai hn ekei ewj thj teleuthj hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoj ec aiguptou ekalesa ton uion mou
2:16 tote hrwdhj idwn oti enepaixqh upo twn magwn equmwqh lian kai aposteilaj aneilen pantaj touj paidaj touj en bhqleem kai en pasin toij orioij authj apo dietouj kai katwterw kata ton xronon on hkribwsen para twn magwn
2:17 tote eplhrwqh to rhqen upo ieremiou tou profhtou legontoj
2:18 fwnh en rama hkousqh qrhnoj kai klauqmoj kai odurmoj poluj raxhl klaiousa ta tekna authj kai ouk hqelen paraklhqhnai oti ouk eisin
2:19 teleuthsantoj de tou hrwdou idou aggeloj kuriou kat onar fainetai tw iwshf en aiguptw
Matthew 2:20 legwn egerqeij paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai poreuou eij ghn israhl teqnhkasin gar oi zhtountej thn yuxhn tou paidiou
2:21 o de egerqeij parelaben to paidion kai thn mhtera autou kai hlqen eij ghn israhl
2:22 akousaj de oti arxelaoj basileuei epi thj ioudaiaj anti hrwdou tou patroj autou efobhqh ekei apelqein xrhmatisqeij de kat onar anexwrhsen eij ta merh thj galilaiaj
2:23 kai elqwn katwkhsen eij polin legomenhn nazareq opwj plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti nazwraioj klhqhsetai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index