Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 21

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 21

Matthew 21:1 kai ote hggisan eij ierosoluma kai hlqon eij bhqfagh proj to oroj twn elaiwn tote o ihsouj apesteilen duo maqhtaj
21:2 legwn autoij poreuqhte eij thn kwmhn thn apenanti umwn kai euqewj eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met authj lusantej agagete moi
21:3 kai ean tij umin eiph ti ereite oti o kurioj autwn xreian exei euqewj de apostelei autouj
21:4 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoj
21:5 eipate th qugatri siwn idou o basileuj sou erxetai soi prauj kai epibebhkwj epi onon kai pwlon uion upozugiou
21:6 poreuqentej de oi maqhtai kai poihsantej kaqwj prosetacen autoij o ihsouj
21:7 hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeqhkan epanw autwn ta imatia autwn kai epekaqisan epanw autwn
21:8 o de pleistoj oxloj estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladouj apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw
21:9 oi de oxloi oi proagontej kai oi akolouqountej ekrazon legontej wsanna tw uiw dabid euloghmenoj o erxomenoj en onomati kuriou wsanna en toij uyistoij
Matthew 21:10 kai eiselqontoj autou eij ierosoluma eseisqh pasa h polij legousa tij estin outoj
21:11 oi de oxloi elegon outoj estin ihsouj o profhthj o apo nazareq thj galilaiaj
21:12 kai eishlqen o ihsouj eij to ieron tou qeou kai ecebalen pantaj touj pwlountaj kai agorazontaj en tw ierw kai taj trapezaj twn kollubistwn katestreyen kai taj kaqedraj twn pwlountwn taj peristeraj
21:13 kai legei autoij gegraptai o oikoj mou oikoj proseuxhj klhqhsetai umeij de auton epoihsate sphlaion lhstwn
21:14 kai proshlqon autw tufloi kai xwloi en tw ierw kai eqerapeusen autouj
21:15 idontej de oi arxiereij kai oi grammateij ta qaumasia a epoihsen kai touj paidaj krazontaj en tw ierw kai legontaj wsanna tw uiw dabid hganakthsan
21:16 kai eipon autw akoueij ti outoi legousin o de ihsouj legei autoij nai oudepote anegnwte oti ek stomatoj nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon
21:17 kai katalipwn autouj echlqen ecw thj polewj eij bhqanian kai hulisqh ekei
21:18 prwiaj de epanagwn eij thn polin epeinasen
21:19 kai idwn sukhn mian epi thj odou hlqen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth mhketi ek sou karpoj genhtai eij ton aiwna kai echranqh paraxrhma h sukh
Matthew 21:20 kai idontej oi maqhtai eqaumasan legontej pwj paraxrhma echranqh h sukh
21:21 apokriqeij de o ihsouj eipen autoij amhn legw umin ean exhte pistin kai mh diakriqhte ou monon to thj sukhj poihsete alla kan tw orei toutw eiphte arqhti kai blhqhti eij thn qalassan genhsetai
21:22 kai panta osa an aithshte en th proseuxh pisteuontej lhyesqe
21:23 kai elqonti autw eij to ieron proshlqon autw didaskonti oi arxiereij kai oi presbuteroi tou laou legontej en poia ecousia tauta poieij kai tij soi edwken thn ecousian tauthn
21:24 apokriqeij de o ihsouj eipen autoij erwthsw umaj kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia ecousia tauta poiw
21:25 to baptisma iwannou poqen hn ec ouranou h ec anqrwpwn oi de dielogizonto par eautoij legontej ean eipwmen ec ouranou erei hmin dia ti oun ouk episteusate autw
21:26 ean de eipwmen ec anqrwpwn foboumeqa ton oxlon pantej gar exousin ton iwannhn wj profhthn
21:27 kai apokriqentej tw ihsou eipon ouk oidamen efh autoij kai autoj oude egw legw umin en poia ecousia tauta poiw
21:28 ti de umin dokei anqrwpoj eixen tekna duo kai proselqwn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni mou
21:29 o de apokriqeij eipen ou qelw usteron de metamelhqeij aphlqen
Matthew 21:30 kai proselqwn tw deuterw eipen wsautwj o de apokriqeij eipen egw kurie kai ouk aphlqen
21:31 tij ek twn duo epoihsen to qelhma tou patroj legousin autw o prwtoj legei autoij o ihsouj amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umaj eij thn basileian tou qeou
21:32 hlqen gar proj umaj iwannhj en odw dikaiosunhj kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeij de idontej ou metemelhqhte usteron tou pisteusai autw
21:33 allhn parabolhn akousate anqrwpoj tij hn oikodespothj ostij efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wrucen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai ecedoto auton gewrgoij kai apedhmhsen
21:34 ote de hggisen o kairoj twn karpwn apesteilen touj doulouj autou proj touj gewrgouj labein touj karpouj autou
21:35 kai labontej oi gewrgoi touj doulouj autou on men edeiran on de apekteinan on de eliqobolhsan
21:36 palin apesteilen allouj doulouj pleionaj twn prwtwn kai epoihsan autoij wsautwj
21:37 usteron de apesteilen proj autouj ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou
21:38 oi de gewrgoi idontej ton uion eipon en eautoij outoj estin o klhronomoj deute apokteinwmen auton kai katasxwmen thn klhronomian autou
21:39 kai labontej auton ecebalon ecw tou ampelwnoj kai apekteinan
Matthew 21:40 otan oun elqh o kurioj tou ampelwnoj ti poihsei toij gewrgoij ekeinoij
21:41 legousin autw kakouj kakwj apolesei autouj kai ton ampelwna ekdosetai alloij gewrgoij oitinej apodwsousin autw touj karpouj en toij kairoij autwn
21:42 legei autoij o ihsouj oudepote anegnwte en taij grafaij liqon on apedokimasan oi oikodomountej outoj egenhqh eij kefalhn gwniaj para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoij hmwn
21:43 dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou qeou kai doqhsetai eqnei poiounti touj karpouj authj
21:44 kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton
21:45 kai akousantej oi arxiereij kai oi farisaioi taj parabolaj autou egnwsan oti peri autwn legei
21:46 kai zhtountej auton krathsai efobhqhsan touj oxlouj epeidh wj profhthn auton eixon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index