Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 7

Matthew 7:1 mh krinete ina mh kriqhte
7:2 en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite antimetrhqhsetai umin
7:3 ti de blepeij to karfoj to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeij
7:4 h pwj ereij tw adelfw sou afej ekbalw to karfoj apo tou ofqalmou sou kai idou h dokoj en tw ofqalmw sou
7:5 upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeij ekbalein to karfoj ek tou ofqalmou tou adelfou sou
7:6 mh dwte to agion toij kusin mhde balhte touj margaritaj umwn emprosqen twn xoirwn mhpote katapathswsin autouj en toij posin autwn kai strafentej rhcwsin umaj
7:7 aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin
7:8 paj gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai
7:9 h tij estin ec umwn anqrwpoj on ean aithsh o uioj autou arton mh liqon epidwsei autw
Matthew 7:10 kai ean ixqun aithsh mh ofin epidwsei autw
7:11 ei oun umeij ponhroi ontej oidate domata agaqa didonai toij teknoij umwn posw mallon o pathr umwn o en toij ouranoij dwsei agaqa toij aitousin auton
7:12 panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwj kai umeij poieite autoij outoj gar estin o nomoj kai oi profhtai
7:13 eiselqete dia thj stenhj pulhj oti plateia h pulh kai euruxwroj h odoj h apagousa eij thn apwleian kai polloi eisin oi eiserxomenoi di authj
7:14 oti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoj h apagousa eij thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskontej authn
7:15 prosexete de apo twn yeudoprofhtwn oitinej erxontai proj umaj en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpagej
7:16 apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouj mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka
7:17 outwj pan dendron agaqon karpouj kalouj poiei to de sapron dendron karpouj ponhrouj poiei
7:18 ou dunatai dendron agaqon karpouj ponhrouj poiein oude dendron sapron karpouj kalouj poiein
7:19 pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eij pur balletai
Matthew 7:20 arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouj
7:21 ou paj o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eij thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroj mou tou en ouranoij
7:22 polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati proefhteusamen kai tw sw onomati daimonia ecebalomen kai tw sw onomati dunameij pollaj epoihsamen
7:23 kai tote omologhsw autoij oti oudepote egnwn umaj apoxwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian
7:24 paj oun ostij akouei mou touj logouj toutouj kai poiei autouj omoiwsw auton andri fronimw ostij wkodomhsen thn oikian autou epi thn petran
7:25 kai katebh h broxh kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran
7:26 kai paj o akouwn mou touj logouj toutouj kai mh poiwn autouj omoiwqhsetai andri mwrw ostij wkodomhsen thn oikian autou epi thn ammon
7:27 kai katebh h broxh kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsij authj megalh
7:28 kai egeneto ote sunetelesen o ihsouj touj logouj toutouj eceplhssonto oi oxloi epi th didaxh autou
7:29 hn gar didaskwn autouj wj ecousian exwn kai oux wj oi grammateij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index