Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 12

Matthew 12:1 en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouj toij sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrcanto tillein staxuaj kai esqiein
12:2 oi de farisaioi idontej eipon autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk ecestin poiein en sabbatw
12:3 o de eipen autoij ouk anegnwte ti epoihsen dabid ote epeinasen autoj kai oi met autou
12:4 pwj eishlqen eij ton oikon tou qeou kai touj artouj thj proqesewj efagen ouj ouk econ hn autw fagein oude toij met autou ei mh toij iereusin monoij
12:5 h ouk anegnwte en tw nomw oti toij sabbasin oi iereij en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin
12:6 legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde
12:7 ei de egnwkeite ti estin eleon qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touj anaitiouj
12:8 kurioj gar estin kai tou sabbatou o uioj tou anqrwpou
12:9 kai metabaj ekeiqen hlqen eij thn sunagwghn autwn
Matthew 12:10 kai idou anqrwpoj hn thn xeira exwn chran kai ephrwthsan auton legontej ei ecestin toij sabbasin qerapeuein ina kathgorhswsin autou
12:11 o de eipen autoij tij estai ec umwn anqrwpoj oj ecei probaton en kai ean empesh touto toij sabbasin eij boqunon ouxi krathsei auto kai egerei
12:12 posw oun diaferei anqrwpoj probatou wste ecestin toij sabbasin kalwj poiein
12:13 tote legei tw anqrwpw ekteinon thn xeira sou kai eceteinen kai apokatestaqh ugihj wj h allh
12:14 oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou ecelqontej opwj auton apoleswsin
12:15 o de ihsouj gnouj anexwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw oxloi polloi kai eqerapeusen autouj pantaj
12:16 kai epetimhsen autoij ina mh faneron auton poihswsin
12:17 opwj plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoj
12:18 idou o paij mou on hretisa o agaphtoj mou eij on eudokhsen h yuxh mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toij eqnesin apaggelei
12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tij en taij plateiaij thn fwnhn autou
Matthew 12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateacei kai linon tufomenon ou sbesei ewj an ekbalh eij nikoj thn krisin
12:21 kai en tw onomati autou eqnh elpiousin
12:22 tote proshnexqh autw daimonizomenoj tufloj kai kwfoj kai eqerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein
12:23 kai ecistanto pantej oi oxloi kai elegon mhti outoj estin o uioj dabid
12:24 oi de farisaioi akousantej eipon outoj ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arxonti twn daimoniwn
12:25 eidwj de o ihsouj taj enqumhseij autwn eipen autoij pasa basileia merisqeisa kaq eauthj erhmoutai kai pasa polij h oikia merisqeisa kaq eauthj ou staqhsetai
12:26 kai ei o satanaj ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwj oun staqhsetai h basileia autou
12:27 kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai
12:28 ei de egw en pneumati qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaj h basileia tou qeou
12:29 h pwj dunatai tij eiselqein eij thn oikian tou isxurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton isxuron kai tote thn oikian autou diarpasei
Matthew 12:30 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei
12:31 dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toij anqrwpoij h de tou pneumatoj blasfhmia ouk afeqhsetai toij anqrwpoij
12:32 kai oj an eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oj d an eiph kata tou pneumatoj tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti
12:33 h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai
12:34 gennhmata exidnwn pwj dunasqe agaqa lalein ponhroi ontej ek gar tou perisseumatoj thj kardiaj to stoma lalei
12:35 o agaqoj anqrwpoj ek tou agaqou qhsaurou thj kardiaj ekballei ta agaqa kai o ponhroj anqrwpoj ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra
12:36 legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewj
12:37 ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh
12:38 tote apekriqhsan tinej twn grammatewn kai farisaiwn legontej didaskale qelomen apo sou shmeion idein
12:39 o de apokriqeij eipen autoij genea ponhra kai moixalij shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou
Matthew 12:40 wsper gar hn iwnaj en th koilia tou khtouj treij hmeraj kai treij nuktaj outwj estai o uioj tou anqrwpou en th kardia thj ghj treij hmeraj kai treij nuktaj
12:41 andrej nineuitai anasthsontai en th krisei meta thj geneaj tauthj kai katakrinousin authn oti metenohsan eij to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde
12:42 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thj geneaj tauthj kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thj ghj akousai thn sofian solomwntoj kai idou pleion solomwntoj wde
12:43 otan de to akaqarton pneuma ecelqh apo tou anqrwpou dierxetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai oux euriskei
12:44 tote legei epistreyw eij ton oikon mou oqen echlqon kai elqon euriskei sxolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon
12:45 tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta esxata tou anqrwpou ekeinou xeirona twn prwtwn outwj estai kai th genea tauth th ponhra
12:46 eti de autou lalountoj toij oxloij idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan ecw zhtountej autw lalhsai
12:47 eipen de tij autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou ecw esthkasin zhtountej soi lalhsai
12:48 o de apokriqeij eipen tw eiponti autw tij estin h mhthr mou kai tinej eisin oi adelfoi mou
12:49 kai ekteinaj thn xeira autou epi touj maqhtaj autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou
Matthew 12:50 ostij gar an poihsh to qelhma tou patroj mou tou en ouranoij autoj mou adelfoj kai adelfh kai mhthr estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index