Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 25

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 25

Matthew 25:1 tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoij aitinej labousai taj lampadaj autwn echlqon eij apanthsin tou numfiou
25:2 pente de hsan ec autwn fronimoi kai ai pente mwrai
25:3 aitinej mwrai labousai taj lampadaj eautwn ouk elabon meq eautwn elaion
25:4 ai de fronimoi elabon elaion en toij aggeioij autwn meta twn lampadwn autwn
25:5 xronizontoj de tou numfiou enustacan pasai kai ekaqeudon
25:6 meshj de nuktoj kraugh gegonen idou o numfioj erxetai ecerxesqe eij apanthsin autou
25:7 tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan taj lampadaj autwn
25:8 ai de mwrai taij fronimoij eipon dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampadej hmwn sbennuntai
25:9 apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ouk arkesh hmin kai umin poreuesqe de mallon proj touj pwlountaj kai agorasate eautaij
Matthew 25:10 aperxomenwn de autwn agorasai hlqen o numfioj kai ai etoimoi eishlqon met autou eij touj gamouj kai ekleisqh h qura
25:11 usteron de erxontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoicon hmin
25:12 o de apokriqeij eipen amhn legw umin ouk oida umaj
25:13 grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran en h o uioj tou anqrwpou erxetai
25:14 wsper gar anqrwpoj apodhmwn ekalesen touj idiouj doulouj kai paredwken autoij ta uparxonta autou
25:15 kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewj
25:16 poreuqeij de o ta pente talanta labwn eirgasato en autoij kai epoihsen alla pente talanta
25:17 wsautwj kai o ta duo ekerdhsen kai autoj alla duo
25:18 o de to en labwn apelqwn wrucen en th gh kai apekruyen to argurion tou kuriou autou
25:19 meta de xronon polun erxetai o kurioj twn doulwn ekeinwn kai sunairei met autwn logon
Matthew 25:20 kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkaj ide alla pente talanta ekerdhsa ep autoij
25:21 efh de autw o kurioj autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hj pistoj epi pollwn se katasthsw eiselqe eij thn xaran tou kuriou sou
25:22 proselqwn de kai o ta duo talanta labwn eipen kurie duo talanta moi paredwkaj ide alla duo talanta ekerdhsa ep autoij
25:23 efh autw o kurioj autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hj pistoj epi pollwn se katasthsw eiselqe eij thn xaran tou kuriou sou
25:24 proselqwn de kai o to en talanton eilhfwj eipen kurie egnwn se oti sklhroj ei anqrwpoj qerizwn opou ouk espeiraj kai sunagwn oqen ou dieskorpisaj
25:25 kai fobhqeij apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide exeij to son
25:26 apokriqeij de o kurioj autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeij oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa
25:27 edei oun se balein to argurion mou toij trapezitaij kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw
25:28 arate oun ap autou to talanton kai dote tw exonti ta deka talanta
25:29 tw gar exonti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai apo de tou mh exontoj kai o exei arqhsetai ap autou
Matthew 25:30 kai ton axreion doulon ekballete eij to skotoj to ecwteron ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn
25:31 otan de elqh o uioj tou anqrwpou en th doch autou kai pantej oi agioi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou dochj autou
25:32 kai sunaxqhsetai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforiei autouj ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn
25:33 kai sthsei ta men probata ek deciwn autou ta de erifia ec euwnumwn
25:34 tote erei o basileuj toij ek deciwn autou deute oi euloghmenoi tou patroj mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhj kosmou
25:35 epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me cenoj hmhn kai sunhgagete me
25:36 gumnoj kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqete proj me
25:37 tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legontej kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen
25:38 pote de se eidomen cenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen
25:39 pote de se eidomen asqenh h en fulakh kai hlqomen proj se
Matthew 25:40 kai apokriqeij o basileuj erei autoij amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elaxistwn emoi epoihsate
25:41 tote erei kai toij ec euwnumwn poreuesqe ap emou oi kathramenoi eij to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai toij aggeloij autou
25:42 epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein ediyhsa kai ouk epotisate me
25:43 cenoj hmhn kai ou sunhgagete me gumnoj kai ou periebalete me asqenhj kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me
25:44 tote apokriqhsontai autw kai autoi legontej kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h cenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi
25:45 tote apokriqhsetai autoij legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elaxistwn oude emoi epoihsate
25:46 kai apeleusontai outoi eij kolasin aiwnion oi de dikaioi eij zwhn aiwnion

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index