Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 5

Matthew 5:1 idwn de touj oxlouj anebh eij to oroj kai kaqisantoj autou proshlqon autw oi maqhtai autou
5:2 kai anoicaj to stoma autou edidasken autouj legwn
5:3 makarioi oi ptwxoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn
5:4 makarioi oi penqountej oti autoi paraklhqhsontai
5:5 makarioi oi praeij oti autoi klhronomhsousin thn ghn
5:6 makarioi oi peinwntej kai diywntej thn dikaiosunhn oti autoi xortasqhsontai
5:7 makarioi oi elehmonej oti autoi elehqhsontai
5:8 makarioi oi kaqaroi th kardia oti autoi ton qeon oyontai
5:9 makarioi oi eirhnopoioi oti autoi uioi qeou klhqhsontai
Matthew 5:10 makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhj oti autwn estin h basileia twn ouranwn
5:11 makarioi este otan oneidiswsin umaj kai diwcwsin kai eipwsin pan ponhron rhma kaq umwn yeudomenoi eneken emou
5:12 xairete kai agalliasqe oti o misqoj umwn poluj en toij ouranoij outwj gar ediwcan touj profhtaj touj pro umwn
5:13 umeij este to alaj thj ghj ean de to alaj mwranqh en tini alisqhsetai eij ouden isxuei eti ei mh blhqhnai ecw kai katapateisqai upo twn anqrwpwn
5:14 umeij este to fwj tou kosmou ou dunatai polij krubhnai epanw orouj keimenh
5:15 oude kaiousin luxnon kai tiqeasin auton upo ton modion all epi thn luxnian kai lampei pasin toij en th oikia
5:16 outwj lamyatw to fwj umwn emprosqen twn anqrwpwn opwj idwsin umwn ta kala erga kai docaswsin ton patera umwn ton en toij ouranoij
5:17 mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h touj profhtaj ouk hlqon katalusai alla plhrwsai
5:18 amhn gar legw umin ewj an parelqh o ouranoj kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou ewj an panta genhtai
5:19 oj ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elaxistwn kai didach outwj touj anqrwpouj elaxistoj klhqhsetai en th basileia twn ouranwn oj d an poihsh kai didach outoj megaj klhqhsetai en th basileia twn ouranwn
Matthew 5:20 legw gar umin oti ean mh perisseush h dikaiosunh umwn pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselqhte eij thn basileian twn ouranwn
5:21 hkousate oti erreqh toij arxaioij ou foneuseij oj d' an foneush enoxoj estai th krisei
5:22 egw de legw umin oti paj o orgizomenoj tw adelfw autou eikh enoxoj estai th krisei oj d an eiph tw adelfw autou raka enoxoj estai tw sunedriw oj d an eiph mwre enoxoj estai eij thn geennan tou puroj
5:23 ean oun prosferhj to dwron sou epi to qusiasthrion kakei mnhsqhj oti o adelfoj sou exei ti kata sou
5:24 afej ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou kai upage prwton diallaghqi tw adelfw sou kai tote elqwn prosfere to dwron sou
5:25 isqi eunown tw antidikw sou taxu ewj otou ei en th odw met autou mhpote se paradw o antidikoj tw krith kai o krithj se paradw tw uphreth kai eij fulakhn blhqhsh
5:26 amhn legw soi ou mh ecelqhj ekeiqen ewj an apodwj ton esxaton kodranthn
5:27 hkousate oti erreqh toij arxaioij ou moixeuseij
5:28 egw de legw umin oti paj o blepwn gunaika proj to epiqumhsai authj hdh emoixeusen authn en th kardia autou
5:29 ei de o ofqalmoj sou o decioj skandalizei se ecele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh eij geennan
Matthew 5:30 kai ei h decia sou xeir skandalizei se ekkoyon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh eij geennan
5:31 erreqh de oti oj an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion
5:32 egw de legw umin oti oj an apolush thn gunaika autou parektoj logou porneiaj poiei authn moixasqai kai oj ean apolelumenhn gamhsh moixatai
5:33 palin hkousate oti erreqh toij arxaioij ouk epiorkhseij apodwseij de tw kuriw touj orkouj sou
5:34 egw de legw umin mh omosai olwj mhte en tw ouranw oti qronoj estin tou qeou
5:35 mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eij ierosoluma oti polij estin tou megalou basilewj
5:36 mhte en th kefalh sou omoshj oti ou dunasai mian trixa leukhn h melainan poihsai
5:37 estw de o logoj umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin
5:38 hkousate oti erreqh ofqalmon anti ofqalmou kai odonta anti odontoj
5:39 egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostij se rapisei epi thn decian sou siagona streyon autw kai thn allhn
Matthew 5:40 kai tw qelonti soi kriqhnai kai ton xitwna sou labein afej autw kai to imation
5:41 kai ostij se aggareusei milion en upage met autou duo
5:42 tw aitounti se didou kai ton qelonta apo sou daneisasqai mh apostrafhj
5:43 hkousate oti erreqh agaphseij ton plhsion sou kai mishseij ton exqron sou
5:44 egw de legw umin agapate touj exqrouj umwn eulogeite touj katarwmenouj umaj kalwj poieite touj misountaj umaj kai proseuxesqe uper twn ephreazontwn umaj kai diwkontwn umaj
5:45 opwj genhsqe uioi tou patroj umwn tou en ouranoij oti ton hlion autou anatellei epi ponhrouj kai agaqouj kai brexei epi dikaiouj kai adikouj
5:46 ean gar agaphshte touj agapwntaj umaj tina misqon exete ouxi kai oi telwnai to auto poiousin
5:47 kai ean aspashsqe touj adelfouj umwn monon ti perisson poieite ouxi kai oi telwnai outwj poiousin
5:48 esesqe oun umeij teleioi wsper o pathr umwn o en toij ouranoij teleioj estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index