Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 11

Matthew 11:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouj diatasswn toij dwdeka maqhtaij autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en taij polesin autwn
11:2 o de iwannhj akousaj en tw desmwthriw ta erga tou xristou pemyaj duo twn maqhtwn autou
11:3 eipen autw su ei o erxomenoj h eteron prosdokwmen
11:4 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij poreuqentej apaggeilate iwannh a akouete kai blepete
11:5 tufloi anablepousin kai xwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai kai ptwxoi euaggelizontai
11:6 kai makarioj estin oj ean mh skandalisqh en emoi
11:7 toutwn de poreuomenwn hrcato o ihsouj legein toij oxloij peri iwannou ti echlqete eij thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon
11:8 alla ti echlqete idein anqrwpon en malakoij imatioij hmfiesmenon idou oi ta malaka forountej en toij oikoij twn basilewn eisin
11:9 alla ti echlqete idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou
Matthew 11:10 outoj gar estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oj kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou
11:11 amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtoij gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteroj en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin
11:12 apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ewj arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn
11:13 pantej gar oi profhtai kai o nomoj ewj iwannou proefhteusan
11:14 kai ei qelete decasqai autoj estin hliaj o mellwn erxesqai
11:15 o exwn wta akouein akouetw
11:16 tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidarioij en agoraij kaqhmenoij kai prosfwnousin toij etairoij autwn
11:17 kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrxhsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk ekoyasqe
11:18 hlqen gar iwannhj mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion exei
11:19 hlqen o uioj tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpoj fagoj kai oinopothj telwnwn filoj kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authj
Matthew 11:20 tote hrcato oneidizein taj poleij en aij egenonto ai pleistai dunameij autou oti ou metenohsan
11:21 ouai soi xorazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameij ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan
11:22 plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisewj h umin
11:23 kai su kapernaoum h ewj tou ouranou uywqeisa ewj adou katabibasqhsh oti ei en sodomoij egenonto ai dunameij ai genomenai en soi emeinan an mexri thj shmeron
11:24 plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisewj h soi
11:25 en ekeinw tw kairw apokriqeij o ihsouj eipen ecomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thj ghj oti apekruyaj tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaj auta nhpioij
11:26 nai o pathr oti outwj egeneto eudokia emprosqen sou
11:27 panta moi paredoqh upo tou patroj mou kai oudeij epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera tij epiginwskei ei mh o uioj kai w ean boulhtai o uioj apokaluyai
11:28 deute proj me pantej oi kopiwntej kai pefortismenoi kagw anapausw umaj
11:29 arate ton zugon mou ef umaj kai maqete ap emou oti praoj eimi kai tapeinoj th kardia kai eurhsete anapausin taij yuxaij umwn
Matthew 11:30 o gar zugoj mou xrhstoj kai to fortion mou elafron estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index