Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 4

Matthew 4:1 tote o ihsouj anhxqh eij thn erhmon upo tou pneumatoj peirasqhnai upo tou diabolou
4:2 kai nhsteusaj hmeraj tessarakonta kai nuktaj tessarakonta usteron epeinasen
4:3 kai proselqwn autw o peirazwn eipen ei uioj ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai
4:4 o de apokriqeij eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai anqrwpoj all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoj qeou
4:5 tote paralambanei auton o diaboloj eij thn agian polin kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou
4:6 kai legei autw ei uioj ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toij aggeloij autou enteleitai peri sou kai epi xeirwn arousin se mhpote proskoyhj proj liqon ton poda sou
4:7 efh autw o ihsouj palin gegraptai ouk ekpeiraseij kurion ton qeon sou
4:8 palin paralambanei auton o diaboloj eij oroj uyhlon lian kai deiknusin autw pasaj taj basileiaj tou kosmou kai thn docan autwn
4:9 kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhshj moi
Matthew 4:10 tote legei autw o ihsouj upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseij kai autw monw latreuseij
4:11 tote afihsin auton o diaboloj kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw
4:12 akousaj de o ihsouj oti iwannhj paredoqh anexwrhsen eij thn galilaian
4:13 kai katalipwn thn nazareq elqwn katwkhsen eij kapernaoum thn paraqalassian en orioij zaboulwn kai nefqaleim
4:14 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoj
4:15 gh zaboulwn kai gh nefqaleim odon qalasshj peran tou iordanou galilaia twn eqnwn
4:16 o laoj o kaqhmenoj en skotei eide fwj mega kai toij kaqhmenoij en xwra kai skia qanatou fwj aneteilen autoij
4:17 apo tote hrcato o ihsouj khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn
4:18 peripatwn de o ihsouj para thn qalassan thj galilaiaj eiden duo adelfouj simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaj amfiblhstron eij thn qalassan hsan gar alieij
4:19 kai legei autoij deute opisw mou kai poihsw umaj alieij anqrwpwn
Matthew 4:20 oi de euqewj afentej ta diktua hkolouqhsan autw
4:21 kai probaj ekeiqen eiden allouj duo adelfouj iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroj autwn katartizontaj ta diktua autwn kai ekalesen autouj
4:22 oi de euqewj afentej to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw
4:23 kai perihgen olhn thn galilaian o ihsouj didaskwn en taij sunagwgaij autwn kai khrusswn to euaggelion thj basileiaj kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law
4:24 kai aphlqen h akoh autou eij olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaj touj kakwj exontaj poikilaij nosoij kai basanoij sunexomenouj kai daimonizomenouj kai selhniazomenouj kai paralutikouj kai eqerapeusen autouj
4:25 kai hkolouqhsan autw oxloi polloi apo thj galilaiaj kai dekapolewj kai ierosolumwn kai ioudaiaj kai peran tou iordanou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index