Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 27

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 27

Matthew 27:1 prwiaj de genomenhj sumboulion elabon pantej oi arxiereij kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton
27:2 kai dhsantej auton aphgagon kai paredwkan auton pontiw pilatw tw hgemoni
27:3 tote idwn ioudaj o paradidouj auton oti katekriqh metamelhqeij apestreyen ta triakonta arguria toij arxiereusin kai toij presbuteroij
27:4 legwn hmarton paradouj aima aqwon oi de eipon ti proj hmaj su oyei
27:5 kai riyaj ta arguria en tw naw anexwrhsen kai apelqwn aphgcato
27:6 oi de arxiereij labontej ta arguria eipon ouk ecestin balein auta eij ton korbanan epei timh aimatoj estin
27:7 sumboulion de labontej hgorasan ec autwn ton agron tou keramewj eij tafhn toij cenoij
27:8 dio eklhqh o agroj ekeinoj agroj aimatoj ewj thj shmeron
27:9 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontoj kai elabon ta triakonta arguria thn timhn tou tetimhmenou on etimhsanto apo uiwn israhl
Matthew 27:10 kai edwkan auta eij ton agron tou keramewj kaqa sunetacen moi kurioj
27:11 o de ihsouj esth emprosqen tou hgemonoj kai ephrwthsen auton o hgemwn legwn su ei o basileuj twn ioudaiwn o de ihsouj efh autw su legeij
27:12 kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arxierewn kai twn presbuterwn ouden apekrinato
27:13 tote legei autw o pilatoj ouk akoueij posa sou katamarturousin
27:14 kai ouk apekriqh autw proj oude en rhma wste qaumazein ton hgemona lian
27:15 kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oxlw desmion on hqelon
27:16 eixon de tote desmion epishmon legomenon barabban
27:17 sunhgmenwn oun autwn eipen autoij o pilatoj tina qelete apolusw umin barabban h ihsoun ton legomenon xriston
27:18 hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton
27:19 kaqhmenou de autou epi tou bhmatoj apesteilen proj auton h gunh autou legousa mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton
Matthew 27:20 oi de arxiereij kai oi presbuteroi epeisan touj oxlouj ina aithswntai ton barabban ton de ihsoun apoleswsin
27:21 apokriqeij de o hgemwn eipen autoij tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipon barabban
27:22 legei autoij o pilatoj ti oun poihsw ihsoun ton legomenon xriston legousin autw pantej staurwqhtw
27:23 o de hgemwn efh ti gar kakon epoihsen oi de perisswj ekrazon legontej staurwqhtw
27:24 idwn de o pilatoj oti ouden wfelei alla mallon qoruboj ginetai labwn udwr apeniyato taj xeiraj apenanti tou oxlou legwn aqwoj eimi apo tou aimatoj tou dikaiou toutou umeij oyesqe
27:25 kai apokriqeij paj o laoj eipen to aima autou ef hmaj kai epi ta tekna hmwn
27:26 tote apelusen autoij ton barabban ton de ihsoun fragellwsaj paredwken ina staurwqh
27:27 tote oi stratiwtai tou hgemonoj paralabontej ton ihsoun eij to praitwrion sunhgagon ep auton olhn thn speiran
27:28 kai ekdusantej auton perieqhkan autw xlamuda kokkinhn
27:29 kai plecantej stefanon ec akanqwn epeqhkan epi thn kefalhn autou kai kalamon epi thn decian autou kai gonupethsantej emprosqen autou enepaizon autw legontej xaire o basileuj twn ioudaiwn
Matthew 27:30 kai emptusantej eij auton elabon ton kalamon kai etupton eij thn kefalhn autou
27:31 kai ote enepaican autw ecedusan auton thn xlamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai aphgagon auton eij to staurwsai
27:32 ecerxomenoi de euron anqrwpon kurhnaion onomati simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou
27:33 kai elqontej eij topon legomenon golgoqa oj estin legomenoj kraniou topoj
27:34 edwkan autw piein ocoj meta xolhj memigmenon kai geusamenoj ouk hqelen piein
27:35 staurwsantej de auton diemerisanto ta imatia autou ballontej klhron ina plhrwqh to rhqen upo tou profhtou diemerisanto ta imatia mou eautoij kai epi ton imatismon mou ebalon klhron
27:36 kai kaqhmenoi ethroun auton ekei
27:37 kai epeqhkan epanw thj kefalhj autou thn aitian autou gegrammenhn outoj estin ihsouj o basileuj twn ioudaiwn
27:38 tote staurountai sun autw duo lhstai eij ek deciwn kai eij ec euwnumwn
27:39 oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountej taj kefalaj autwn
Matthew 27:40 kai legontej o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraij oikodomwn swson seauton ei uioj ei tou qeou katabhqi apo tou staurou
27:41 omoiwj de kai oi arxiereij empaizontej meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon
27:42 allouj eswsen eauton ou dunatai swsai ei basileuj israhl estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen autw
27:43 pepoiqen epi ton qeon rusasqw nun auton ei qelei auton eipen gar oti qeou eimi uioj
27:44 to d auto kai oi lhstai oi sustaurwqentej autw wneidizon autw
27:45 apo de ekthj wraj skotoj egeneto epi pasan thn ghn ewj wraj ennathj
27:46 peri de thn ennathn wran anebohsen o ihsouj fwnh megalh legwn hli hli lama sabaxqani tout estin qee mou qee mou ina ti me egkatelipej
27:47 tinej de twn ekei estwtwn akousantej elegon oti hlian fwnei outoj
27:48 kai euqewj dramwn eij ec autwn kai labwn spoggon plhsaj te ocouj kai periqeij kalamw epotizen auton
27:49 oi de loipoi elegon afej idwmen ei erxetai hliaj swswn auton
Matthew 27:50 o de ihsouj palin kracaj fwnh megalh afhken to pneuma
27:51 kai idou to katapetasma tou naou esxisqh eij duo apo anwqen ewj katw kai h gh eseisqh kai ai petrai esxisqhsan
27:52 kai ta mnhmeia anewxqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqh
27:53 kai ecelqontej ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon eij thn agian polin kai enefanisqhsan polloij
27:54 o de ekatontarxoj kai oi met autou thrountej ton ihsoun idontej ton seismon kai ta genomena efobhqhsan sfodra legontej alhqwj qeou uioj hn outoj
27:55 hsan de ekei gunaikej pollai apo makroqen qewrousai aitinej hkolouqhsan tw ihsou apo thj galilaiaj diakonousai autw
27:56 en aij hn maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai iwsh mhthr kai h mhthr twn uiwn zebedaiou
27:57 oyiaj de genomenhj hlqen anqrwpoj plousioj apo arimaqaiaj tounoma iwshf oj kai autoj emaqhteusen tw ihsou
27:58 outoj proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilatoj ekeleusen apodoqhnai to swma
27:59 kai labwn to swma o iwshf enetulicen auto sindoni kaqara
Matthew 27:60 kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw o elatomhsen en th petra kai proskulisaj liqon megan th qura tou mnhmeiou aphlqen
27:61 hn de ekei maria h magdalhnh kai h allh maria kaqhmenai apenanti tou tafou
27:62 th de epaurion htij estin meta thn paraskeuhn sunhxqhsan oi arxiereij kai oi farisaioi proj pilaton
27:63 legontej kurie emnhsqhmen oti ekeinoj o planoj eipen eti zwn meta treij hmeraj egeiromai
27:64 keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ewj thj trithj hmeraj mhpote elqontej oi maqhtai autou nuktoj kleywsin auton kai eipwsin tw law hgerqh apo twn nekrwn kai estai h esxath planh xeirwn thj prwthj
27:65 efh de autoij o pilatoj exete koustwdian upagete asfalisasqe wj oidate
27:66 oi de poreuqentej hsfalisanto ton tafon sfragisantej ton liqon meta thj koustwdiaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index