Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 19

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 19

Matthew 19:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouj touj logouj toutouj methren apo thj galilaiaj kai hlqen eij ta oria thj ioudaiaj peran tou iordanou
19:2 kai hkolouqhsan autw oxloi polloi kai eqerapeusen autouj ekei
19:3 kai proshlqon autw oi farisaioi peirazontej auton kai legontej autw ei ecestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian
19:4 o de apokriqeij eipen autoij ouk anegnwte oti o poihsaj ap arxhj arsen kai qhlu epoihsen autouj
19:5 kai eipen eneken toutou kataleiyei anqrwpoj ton patera kai thn mhtera kai proskollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eij sarka mian
19:6 wste ouketi eisin duo alla sarc mia o oun o qeoj sunezeucen anqrwpoj mh xwrizetw
19:7 legousin autw ti oun mwshj eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai authn
19:8 legei autoij oti mwshj proj thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taj gunaikaj umwn ap arxhj de ou gegonen outwj
19:9 legw de umin oti oj an apolush thn gunaika autou ei mh epi porneia kai gamhsh allhn moixatai kai o apolelumenhn gamhsaj moixatai
Matthew 19:10 legousin autw oi maqhtai autou ei outwj estin h aitia tou anqrwpou meta thj gunaikoj ou sumferei gamhsai
19:11 o de eipen autoij ou pantej xwrousin ton logon touton all oij dedotai
19:12 eisin gar eunouxoi oitinej ek koiliaj mhtroj egennhqhsan outwj kai eisin eunouxoi oitinej eunouxisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunouxoi oitinej eunouxisan eautouj dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoj xwrein xwreitw
19:13 tote proshnexqh autw paidia ina taj xeiraj epiqh autoij kai proseuchtai oi de maqhtai epetimhsan autoij
19:14 o de ihsouj eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proj me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn
19:15 kai epiqeij autoij taj xeiraj eporeuqh ekeiqen
19:16 kai idou eij proselqwn eipen autw didaskale agaqe ti agaqon poihsw ina exw zwhn aiwnion
19:17 o de eipen autw ti me legeij agaqon oudeij agaqoj ei mh eij o qeoj ei de qeleij eiselqein eij thn zwhn thrhson taj entolaj
19:18 legei autw poiaj o de ihsouj eipen to ou foneuseij ou moixeuseij ou kleyeij ou yeudomarturhseij
19:19 tima ton patera sou kai thn mhtera kai agaphseij ton plhsion sou wj seauton
Matthew 19:20 legei autw o neaniskoj panta tauta efulacamhn ek neothtoj mou ti eti usterw
19:21 efh autw o ihsouj ei qeleij teleioj einai upage pwlhson sou ta uparxonta kai doj ptwxoij kai eceij qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi
19:22 akousaj de o neaniskoj ton logon aphlqen lupoumenoj hn gar exwn kthmata polla
19:23 o de ihsouj eipen toij maqhtaij autou amhn legw umin oti duskolwj plousioj eiseleusetai eij thn basileian twn ouranwn
19:24 palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoj rafidoj dielqein h plousion eij thn basileian tou qeou eiselqein
19:25 akousantej de oi maqhtai autou eceplhssonto sfodra legontej tij ara dunatai swqhnai
19:26 embleyaj de o ihsouj eipen autoij para anqrwpoij touto adunaton estin para de qew panta dunata estin
19:27 tote apokriqeij o petroj eipen autw idou hmeij afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin
19:28 o de ihsouj eipen autoij amhn legw umin oti umeij oi akolouqhsantej moi en th paliggenesia otan kaqish o uioj tou anqrwpou epi qronou dochj autou kaqisesqe kai umeij epi dwdeka qronouj krinontej taj dwdeka fulaj tou israhl
19:29 kai paj oj afhken oikiaj h adelfouj h adelfaj h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouj eneken tou onomatoj mou ekatontaplasiona lhyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei
Matthew 19:30 polloi de esontai prwtoi esxatoi kai esxatoi prwtoi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index