Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 18

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 18

Matthew 18:1 en ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw ihsou legontej tij ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn
18:2 kai proskalesamenoj o ihsouj paidion esthsen auto en mesw autwn
18:3 kai eipen amhn legw umin ean mh strafhte kai genhsqe wj ta paidia ou mh eiselqhte eij thn basileian twn ouranwn
18:4 ostij oun tapeinwsh eauton wj to paidion touto outoj estin o meizwn en th basileia twn ouranwn
18:5 kai oj ean dechtai paidion toiouton en epi tw onomati mou eme dexetai
18:6 oj d an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eij eme sumferei autw ina kremasqh muloj onikoj epi ton traxhlon autou kai katapontisqh en tw pelagei thj qalasshj
18:7 ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagkh gar estin elqein ta skandala plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou to skandalon erxetai
18:8 ei de h xeir sou h o pouj sou skandalizei se ekkoyon auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselqein eij thn zwhn xwlon h kullon h duo xeiraj h duo podaj exonta blhqhnai eij to pur to aiwnion
18:9 kai ei o ofqalmoj sou skandalizei se ecele auton kai bale apo sou kalon soi estin monofqalmon eij thn zwhn eiselqein h duo ofqalmouj exonta blhqhnai eij thn geennan tou puroj
Matthew 18:10 orate mh katafronhshte enoj twn mikrwn toutwn legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranoij dia pantoj blepousin to proswpon tou patroj mou tou en ouranoij
18:11 hlqen gar o uioj tou anqrwpou swsai to apolwloj
18:12 ti umin dokei ean genhtai tini anqrwpw ekaton probata kai planhqh en ec autwn ouxi afeij ta ennenhkontaennea epi ta orh poreuqeij zhtei to planwmenon
18:13 kai ean genhtai eurein auto amhn legw umin oti xairei ep autw mallon h epi toij ennenhkontaennea toij mh peplanhmenoij
18:14 outwj ouk estin qelhma emprosqen tou patroj umwn tou en ouranoij ina apolhtai eij twn mikrwn toutwn
18:15 ean de amarthsh eij se o adelfoj sou upage kai elegcon auton metacu sou kai autou monou ean sou akoush ekerdhsaj ton adelfon sou
18:16 ean de mh akoush paralabe meta sou eti ena h duo ina epi stomatoj duo marturwn h triwn staqh pan rhma
18:17 ean de parakoush autwn eipe th ekklhsia ean de kai thj ekklhsiaj parakoush estw soi wsper o eqnikoj kai o telwnhj
18:18 amhn legw umin osa ean dhshte epi thj ghj estai dedemena en tw ouranw kai osa ean lushte epi thj ghj estai lelumena en tw ouranw
18:19 palin legw umin oti ean duo umwn sumfwnhswsin epi thj ghj peri pantoj pragmatoj ou ean aithswntai genhsetai autoij para tou patroj mou tou en ouranoij
Matthew 18:20 ou gar eisin duo h treij sunhgmenoi eij to emon onoma ekei eimi en mesw autwn
18:21 tote proselqwn autw o petroj eipen kurie posakij amarthsei eij eme o adelfoj mou kai afhsw autw ewj eptakij
18:22 legei autw o ihsouj ou legw soi ewj eptakij all ewj ebdomhkontakij epta
18:23 dia touto wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei oj hqelhsen sunarai logon meta twn doulwn autou
18:24 arcamenou de autou sunairein proshnexqh autw eij ofeilethj muriwn talantwn
18:25 mh exontoj de autou apodounai ekeleusen auton o kurioj autou praqhnai kai thn gunaika autou kai ta tekna kai panta osa eixen kai apodoqhnai
18:26 peswn oun o douloj prosekunei autw legwn kurie makroqumhson ep emoi kai panta soi apodwsw
18:27 splagxnisqeij de o kurioj tou doulou ekeinou apelusen auton kai to daneion afhken autw
18:28 ecelqwn de o douloj ekeinoj euren ena twn sundoulwn autou oj wfeilen autw ekaton dhnaria kai krathsaj auton epnigen legwn apodoj moi o ti ofeileij
18:29 peswn oun o sundouloj autou eij touj podaj autou parekalei auton legwn makroqumhson ep emoi kai panta apodwsw soi
Matthew 18:30 o de ouk hqelen all apelqwn ebalen auton eij fulakhn ewj ou apodw to ofeilomenon
18:31 idontej de oi sundouloi autou ta genomena eluphqhsan sfodra kai elqontej diesafhsan tw kuriw autwn panta ta genomena
18:32 tote proskalesamenoj auton o kurioj autou legei autw doule ponhre pasan thn ofeilhn ekeinhn afhka soi epei parekalesaj me
18:33 ouk edei kai se elehsai ton sundoulon sou wj kai egw se hlehsa
18:34 kai orgisqeij o kurioj autou paredwken auton toij basanistaij ewj ou apodw pan to ofeilomenon autw
18:35 outwj kai o pathr mou o epouranioj poihsei umin ean mh afhte ekastoj tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn ta paraptwmata autwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index