Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 28

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 28

Matthew 28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush eij mian sabbatwn hlqen maria h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon
28:2 kai idou seismoj egeneto megaj aggeloj gar kuriou katabaj ec ouranou proselqwn apekulisen ton liqon apo thj quraj kai ekaqhto epanw autou
28:3 hn de h idea autou wj astraph kai to enduma autou leukon wsei xiwn
28:4 apo de tou fobou autou eseisqhsan oi thrountej kai egenonto wsei nekroi
28:5 apokriqeij de o aggeloj eipen taij gunaicin mh fobeisqe umeij oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite
28:6 ouk estin wde hgerqh gar kaqwj eipen deute idete ton topon opou ekeito o kurioj
28:7 kai taxu poreuqeisai eipate toij maqhtaij autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei umaj eij thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin
28:8 kai ecelqousai taxu apo tou mnhmeiou meta fobou kai xaraj megalhj edramon apaggeilai toij maqhtaij autou
28:9 wj de eporeuonto apaggeilai toij maqhtaij autou kai idou o ihsouj aphnthsen autaij legwn xairete ai de proselqousai ekrathsan autou touj podaj kai prosekunhsan autw
Matthew 28:10 tote legei autaij o ihsouj mh fobeisqe upagete apaggeilate toij adelfoij mou ina apelqwsin eij thn galilaian kakei me oyontai
28:11 poreuomenwn de autwn idou tinej thj koustwdiaj elqontej eij thn polin aphggeilan toij arxiereusin apanta ta genomena
28:12 kai sunaxqentej meta twn presbuterwn sumboulion te labontej arguria ikana edwkan toij stratiwtaij
28:13 legontej eipate oti oi maqhtai autou nuktoj elqontej ekleyan auton hmwn koimwmenwn
28:14 kai ean akousqh touto epi tou hgemonoj hmeij peisomen auton kai umaj amerimnouj poihsomen
28:15 oi de labontej ta arguria epoihsan wj edidaxqhsan kai diefhmisqh o logoj outoj para ioudaioij mexri thj shmeron
28:16 oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eij thn galilaian eij to oroj ou etacato autoij o ihsouj
28:17 kai idontej auton prosekunhsan autw oi de edistasan
28:18 kai proselqwn o ihsouj elalhsen autoij legwn edoqh moi pasa ecousia en ouranw kai epi ghj
28:19 poreuqentej oun maqhteusate panta ta eqnh baptizontej autouj eij to onoma tou patroj kai tou uiou kai tou agiou pneumatoj
Matthew 28:20 didaskontej autouj threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasaj taj hmeraj ewj thj sunteleiaj tou aiwnoj amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index